Logo for print

Program Felles Infrastruktur og Arkitektur har som hovedmål å bedre samhandlingen i helsesektoren på kort- og mellomlang sikt.

Dagens informasjonsdeling er i stor grad basert på elektronisk meldingsutveksling som skal videreføres. Denne formen for deling av informasjon gir imidlertid ikke tilstrekkelig tilgang til oppdatert informasjon eller nødvendig funksjonalitet for å nå målbildet Én innbygger – én journal.

Fellesløsninger kan bli sett på som byggeklosser i en grunnmur som virksomheter kan dra nytte av i sine digitale tjenester. De mest sentrale fellesløsningene blir omtalt som felleskomponenter. Virksomhetene skal benytte felleskomponenter for å oppnå sikker og effektiv informasjonsdeling, samtidig som det skal bidra til å løse skaleringsutfordringene og redusere kompleksitet.

Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) bidrar til å bygge en solid, felles grunnmur for realisering av overordnede mål om bedre helse- og omsorgstjenester ved bruk av e-helse som strategisk virkemiddel.

Programmet består av fire prosjekter:

 • Prosjekt Samhandling skal redusere bruk av papir og doble rutiner gjennom å standardisere og sørge for enhetlig meldingsutveksling

 • Prosjekt Sikkerhetsinfrastruktur skal sørge for enkel og felles pålogging for helsepersonell gjennom å tilby felles sikkerhetsinfrastruktur

 • Prosjekt Pasientens legemiddelliste skal etablere en felles infrastruktur som tilgjengelig gjør legemiddelinformasjon fra både primær- og spesialisthelsetjenesten

 • Prosjekt Arkitekturstyring skal utarbeide prioritert styringsgrunnlag og etablere nasjonal arkitekturstyring i helse- og omsorgssektoren

Bakgrunn og behov

Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren fra 2014 viser at meldingsutbredelsen har gått betydelig saktere enn opprinnelig antatt.  Direktoratet for e-helse har derfor iverksatt aktiviteter for å bedre meldingsutvekslingen, vurdere etablering av ny felles legemiddelliste, utarbeide felles autorisasjonsløsning og etablere nasjonal arkitekturstyring.

Samhandling

Det er flere utfordringer med den elektroniske meldingsutvekslingen i helsesektoren. Papir er fortsatt utbredt i kommunikasjon mellom helseforetak, kommuner og legekontor. Der elektroniske løsninger er innført er det for mange lokale tilpasninger som fører til at det er krevende å avvikle doble rutiner ved at meldinger både sendes elektronisk og på papir.  Elektroniske løsninger er ikke utviklet eller tatt i bruk av alle. For å løse opp i dagens utfordring og styrke meldingsutvekslingen til å bli sikrere og mer enhetlig er prosjekt Samhandling igangsatt.

Sikkerhetsinfrastruktur

Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov opplever at pasient og brukeropplysninger er lite tilgjengelig på tvers av virksomheter og mellom IKT-systemer. Det er ikke uvanlig å måtte forholde seg til mange systemer, og ulike – ofte tidkrevende - pålogginger for å få tilgang til nødvendig informasjon.

På bakgrunn av dette har prosjektet fått i oppdrag å etablere en felles autentiseringstjeneste for helse- og omsorgssektoren:

 • En felleskomponent som gir enkel og sikker pålogging, for bruk i lokale fagsystemer og nasjonale e-helseløsninger

 • Et felles tillitsanker for hele helsetjenesten som muliggjør engangspålogging(single sign-on) på tvers av virksomheter og mellom IKT-systemer

 • Beskyttelse av tjenester (API) som legger til rette for tett integrasjon mellom IKT-systemer og nasjonale e-helseløsninger

Pasientens legemiddelliste

Feil bruk av legemidler er en av de vanligste årsakene til pasientskader. Helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Dette gjelder både rekvirenter og helsepersonell med ansvar for utlevering og administrasjon av legemidler til pasient. Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28) «Riktig bruk – bedre helse» foreslår å utrede en felles legemiddelliste.

Prosjektet skal etablere en komplett, oppdatert og strukturert felles legemiddelliste som er tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov. En felles oversikt over pasientens legemidler vil gjøre det mulig for helsepersonell å dele informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Arkitekturstyring

Med mange nasjonale e-helseløsninger i sektoren under planlegging er det behov for en tydeligere nasjonal arkitekturstyring. Dette aktualiseres ved at flere prosjekter som vurderer sentrale arkitekturvalg løper i parallell, og det er behov for å samordne disse initiativene bedre og sikre en koordinert utvikling med hensyn på arkitekturvalg og tid. Direktoratet for e-helse har ansvar for at nasjonal arkitekturstyring sikrer at nasjonale e-helsetiltak vurderes i en helhet og at de utvikles mest mulig kostnadseffektivt. Dette innebærer å utarbeide og beslutte nasjonale arkitekturprinsipper, og etablere prosesser med aktørene i helse- og omsorgssektoren for å sikre etterlevelse av disse.

Formålet med prosjektet er å etablere nasjonal arkitekturstyring og utarbeide prioritert styringsgrunnlag for denne. En av oppgavene vil være å tydeliggjøre formålet med arkitekturstyring og omfanget av denne.

Forventede gevinster


Samhandling

 • Virksomheter benytter elektronisk meldingsutveksling i stedet for papir og doble rutiner

 • Helsepersonell og innbyggere opplever at meldingsutvekslingen er pålitelig

 • Helsepersonell og virksomheter har en mer effektiv oppfølging av feilsituasjoner ved meldingsutveksling

   

Sikkerhetsinfrastruktur

 • Forbedret brukeropplevelse for helsepersonell

 • Lavere kostnader og redusert kompleksitet ved innføring av løsninger

 • Økt samordning rundt bruken av sikkerhetsinfrastruktur

 • Økt forutsigbarhet for videre utvikling av sikkerhetsløsninger

   

Pasientens legemiddelliste

 • Riktigere behandling og færre pasientskader

 • Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser

 • Mer komplett datagrunnlag for fremtidig rapportering til sekundærbruk

Berørte aktører

Samhandling

 • Hele helse- og omsorgssektoren

 • Helsetjenesteyting og helseforvaltning inkludert blant annet regionale helseforetak (RHF-ene), helseforetakene (HF), kommunene, fastlegene, NAV, Norsk Helsenett (NHN) og Helsedirektoratet

Sikkerhetsinfrastruktur

 • Helseinstitusjoner

 • Helsepersonell

 • Virksomheter i helse- og omsorgsektoren med ansvar for registre eller nasjonale e-helseløsninger

 • Leverandører av systemer som behandler helseopplysninger, herunder elektronisk pasientjournal og andre kliniske fagsystemer

Pasientens legemiddelliste

 • Alle helseaktører med legemiddelansvar, både i primær og spesialisthelsetjenesten.

 • Apotekforeningen/apotekene

 • Nasjonale fagmyndigheter på legemiddelområdet; Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

 • Forvalter av Reseptregistret; Folkehelseinstituttet

Organisering

Programmet eies og ledes av Direktoratet for e-helse. Prosjektgruppene er satt sammen av representanter fra Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Programmet involverer fortløpende etablerte fag- og arenaer, herunder Prioriteringsutvalget NUIT, Fagutvalget NUFA og Nasjonal IKT Fagforum og har sterk involvering av og forankring hos en rekke sentrale aktører i sektoren.

​Fant du det du lette etter?​