Logo for print

FIA-programmet skal vurdere, utrede og iverksette tiltak på kort og mellomlang sikt som bedrer samhandlingen i sektoren.

Prosjektene i FIA er i forskjellige faser:

Prosjekt Samhandling – gjennomføring

Prosjekt Sikkerhetsinfrastruktur – planlegging og gjennomføring

Prosjekt Felles legemiddelliste – planlegging

Bakgrunn og behov

Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren viser at meldingsutbredelsen har gått betydelig saktere enn opprinnelig antatt.  Direktoratet for e-helse har derfor iverksatt aktiviteter for å bedre meldingsutvekslingen, vurdere etablering av ny felles legemiddelliste og en felles autorisasjonsløsning.

Samhandling

Det er flere utfordringer med den elektroniske meldingsutvekslingen i helsesektoren, noe som også har blitt påpekt av Riksrevisjonen. Papir er fortsatt utbredt i kommunikasjon mellom helseforetak, kommuner og legekontor. Der elektroniske løsninger er innført er det for mange lokale tilpasninger som fører til at det er krevende å avvikle doble rutiner ved at meldinger både sendes elektronisk og på papir.  Elektroniske løsninger er ikke utviklet eller tatt i bruk av alle. For å løse opp i dagens utfordring og styrke meldingsutvekslingen til å bli sikrere og mer enhetlig er prosjekt Samhandling igangsatt.

Felles legemiddelliste

Feil bruk av legemidler er en av de vanligste årsakene til pasientskader. Helsepersonell mangler oversikt over pasientens faktiske legemiddelbruk. Dette gjelder både rekvirenter og helsepersonell med ansvar for utlevering og administrasjon av legemidler til pasient. Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28) «Riktig bruk – bedre helse» foreslår å utrede en felles legemiddelliste. En felles legemiddelliste skal være strukturert, komplett og oppdatert i sann tid og være tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov. Prosjektet skal etablere en komplett og sanntids, oppdatert og strukturert felles legemiddelliste som er tilgjengelig for alt helsepersonell med tjenstlig behov. En felles oversikt over pasientens legemidler vil gjøre det mulig for helsepersonell å dele og sende informasjon om pasientens faktiske legemiddelbruk på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten.

Sikkerhetsinfrastruktur

Helsepersonell skal kunne bruke sin elektroniske identitet for å få tilgang til nødvendige helseopplysninger (tjenstlig behov) uavhengig av hvor informasjon er lagret. Flere av aktørene i helse- og omsorgssektoren har pekt på at det ikke er godt nok tilrettelagt for dette i dag, og at en av utfordringene for helsepersonell er mange og gjentatte pålogginger. Prosjektet har vurdert alternative løsninger som kan bidra til å forbedre brukeropplevelsen for helsepersonell, og redusere kompleksiteten og kostnader knyttet til sikkerhetsløsninger for den enkelte virksomhet. Prosjektet skal skape trygghet for løsningsvalg, kartlegge gevinster, anbefale et målbilde og veikart, og foreslå en gjennomføringsstrategi for realisering av felles sikkerhetsinfrastruktur.

Forventede resultater og gevinster

Samhandling

 • Virksomheter benytter elektronisk meldingsutveksling i stedet for papir og doble rutiner

 • Helsepersonell og innbyggere opplever at meldingsutvekslingen er pålitelig

 • Helsepersonell og virksomheter har en mer effektiv oppfølging av feilsituasjoner ved meldingsutveksling

Felles legemiddelliste

 • Riktigere behandling og færre pasientskader

 • Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser

 • Mer komplett datagrunnlag for fremtidig rapportering til sekundærbruk

Sikkerhetsinfrastruktur

 • Forbedret brukeropplevelse for helsepersonell

 • Lavere kostnader og redusert kompleksitet ved innføring av løsninger

 • Økt samordning rundt bruken av sikkerhetsinfrastruktur

 • Økt forutsigbarhet for videre utvikling av sikkerhetsløsninger

Berørte aktører

Samhandling

 • Hele helse- og omsorgssektoren

 • Helsetjenesteyting og helseforvaltning inkl blant annet RHF-ene, HF, kommunene, fastlegene, NAV, Norsk Helsenett og Helsedirektoratet

Felles legemiddelliste

 • Alle helseaktører med legemiddelansvar, både i primær og spesialisthelsetjenesten.

 • Apotekforeningen/apotekene

 • Nasjonale fagmyndigheter på legemiddelområdet; Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet.

 • Forvalter av Reseptregistret; Folkehelseinstituttet

Sikkerhetsinfrastruktur

 • Helseinstitusjoner

 • Helsepersonell

 • Virksomheter i helse- og omsorgsektoren med ansvar for registre eller nasjonale e-helseløsninger

 • Leverandører av systemer som behandler helseopplysninger, herunder elektronisk pasientjournal og andre kliniske fagsystemer

Organisering

Programmet eies og ledes av Direktoratet for e-helse. Prosjektgruppene er satt sammen av representanter fra Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Programmet involverer fortløpende av etablerte fag- og arenaer, herunder NUIT, NUFA og Nasjonal IKT Fagforum. 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin