Logo for print

Nasjonal og internasjonal satsing på å øke kvalitet og anvendelse i data fra den akuttmedisinske kjede. Satsingen består av 5 prosjekter i regi av Helsedirektoratet.

​Bakgrunn og behov

Helsedirektoratet skal utvikle et nasjonalt system for innsamling og bearbeidelse av data fra helsetjenestens akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) og ambulansetjenesten.
Hovedelementene i arbeidet er:

 • Utvikling av en nasjonal ambulanse informasjonsmodell

 • Standardisert og harmonisert kodeverk og begrepsbruk

 • Nasjonalt system for innsamling og publisering av data

 • Internasjonalt samarbeid med de nordiske land og USA

Data skal brukes til virksomhetsutvikling, forskning og vil være et viktig grunnlag i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Løsningene skal brukes til beslutningsstøtte, planlegging, beredskap, forskning og analyse, samt gjøres tilgjengelig for publikum, media osv. Demoer for publisering er utviklet og tilgjengelig på følgende linker:

Analyse

Befolkningsøkning, lengre levetid og større andel eldre øker behovet for helsetjenester, også akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Veksten i antall henvendelser til medisinsk nødnummer har økt de siste årene har vært større enn befolkningsutviklingen. Sentralisering og spesialisering både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder legevakt, øker også behovet for prehospitale tjenester fremover. Behandling flyttes i økende grad ut av sykehus og det er i dag bredere mulighet for diagnostisering utenfor sykehus gir også økt kompetansebehov for prehospitale tjenester.

Samtidig viser tall fra Norsk pasientregister (NPR) stor vekst i akuttmedisinske tjenester og at akuttmedisin målt i antall pasientkontakter er det største medisinske fagområdet i spesialisthelsetjenesten. Men, det er lite forskning på fagområdet og små fagmiljøer. En helhetlig elektronisk infrastruktur for kommunikasjon og informasjonsdeling vurderes som nødvendig for en effektiv, sikker og kvalitativt bedre pasientbehandling og økt samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er bakgrunn for at Helsedirektoratet ledelse i mai 2014 behandlet sak om etablering av Prehospital strategisk satsing.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg til den nasjonale satsingen har Helsedirektoratet ved Avdelingene medisinsk nødmeldetjenester og norsk pasientregister, tatt initiativ til et amerikansk-nordisk samarbeid med formål å definere felles multilaterale kodeelement og kvalitetsindikatorer. Disse skal gi grunnlag for internasjonal sammenligning av prehospitale tjenester.
Prosjektet er forankret hos de nordiske helse- og sosialdirektører og vil rapportere årlig til det nordiske helsedirektørmøtet. Hvert land vil utpeke sine myndighetsrepresentanter Samarbeidet består av styringsgruppe og flere arbeidsgrupper med representanter fra Helsedirektoratet i Norge, Helsedepartementet i Finland, svenske representanter fra Socialstyrelsen, SOS Alarm, FLISA og Danmarks Præhospital- og Beredskabsenhed.

Analyse

Befolkningsøkning, lengre levetid og større andel eldre øker behovet for helsetjenester, også akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Veksten i antall henvendelser til medisinsk nødnummer har økt de siste årene har vært større enn befolkningsutviklingen. Sentralisering og spesialisering både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder legevakt, øker også behovet for prehospitale tjenester fremover. Behandling flyttes i økende grad ut av sykehus og det er i dag bredere mulighet for diagnostisering utenfor sykehus gir også økt kompetansebehov for prehospitale tjenester.
Samtidig viser tall fra Norsk pasientregister stor vekst i akuttmedisinske tjenester og at akuttmedisin målt i antall pasientkontakter er det største medisinske fagområdet i spesialisthelsetjenesten. Men, det er lite forskning på fagområdet og små fagmiljøer. En helhetlig elektronisk infrastruktur for kommunikasjon og informasjonsdeling vurderes som nødvendig for en effektiv, sikker og kvalitativt bedre pasientbehandling og økt samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er bakgrunn for at Helsedirektoratet ledelse i mai 2014 behandlet sak om etablering av Prehospital strategisk satsing.

Internasjonalt samarbeid

I tillegg til den nasjonale satsingen har Helsedirektoratet ved Avdelingene medisinsk nødmeldetjenester og norsk pasientregister, tatt initiativ til et amerikansk-nordisk samarbeid med formål å definere felles multilaterale kodeelement og kvalitetsindikatorer. Disse skal gi grunnlag for internasjonal sammenligning av prehospitale tjenester.
Prosjektet er forankret hos de nordiske helse- og sosialdirektører og vil rapportere årlig til det nordiske helsedirektørmøtet. Hvert land vil utpeke sine myndighetsrepresentanter Samarbeidet består av styringsgruppe og flere arbeidsgrupper med representanter fra Helsedirektoratet i Norge, Helsedepartementet i Finland, svenske representanter fra Socialstyrelsen, SOS Alarm, FLISA og Danmarks Præhospital- og Beredskabsenhed.

Organisering og mandat

Prehospital strategisk satsing ble behandlet i Helsedirektoratets ledermøte den 13.05.14. Satsingen er organisert som et hovedprosjekt og eies av Divisjon helseøkonomi og finansiering ved Divisjonsdirektør Olav Slåttebrekk. Prosjektansvaret er tillagt Avdeling norsk pasientregister, prosjektansvarlig er Avdelingsdirektør Unn Huse og prosjektleder er Seniorrådgiver Håkon Haaheim.
Hovedprosjektet organiseres med en intern koordinerende gruppe bestående av følgende avdelinger i Helsedirektoratet:

 • Avdeling norsk pasientregister, Håkon Haaheim, leder

 • Avdeling arkitektur, metode og standardisering, Astrid Breivik Svarlien

 • Avdeling statistikk og kodeverk, Jim Yang

 • Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Janne K Kjøllesdal.

Strategisk prehospital satsing er videre delt inn fem delprosjekt. Delprosjektene «Oppfølging AMK», «IKT løsning» og «Web publisering» eier av Avdeling norsk pasientregister, mens delprosjektene «Nasjonalt kodeverk» og «Nordisk samarbeid» eies av Avdeling medisinske nødmeldetjeneste.
I tillegg til intern rapportering i Helsedirektoratet, vil hovedprosjektet rapportere til etablerte referansegrupper, først og fremst til Nasjonal rådgivende gruppe for medisinske nødmeldetjenester og til regionale helseforetaks Fagdirektørgruppe. En rekke andre interessenter inviteres også til informasjon og diskusjon om deler av prosjektet, blant annet fra primær- og spesialisthelse, IT leverandører og andre nødetater.  

Forventede gevinster

 • Gevinstene hentes ut innad i sektor gjennom en mer effektiv tjeneste, samt raskere responstid for bruker

 • Redder flere liv

Tidsplan, leveranser og milepæler

 • Kodeverk og informasjonsmodell i Norge.

 • Nøkkelstatistikk for akuttmedisinske tjenester i Norden.

 • 2017 - Felles nordisk-amerikansk benchmark for akuttmedisin inkl. STEMI, hjertestans og hjerneslag.

 • Forankret IKT-målbilde for akuttmedisinske tjenester hos lederne i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

Berørte aktører

Landets kommuner, legevakt, legevaktsentraler, fastleger, helseforetak og deres bil, båt- og luftambulansetjenester og AMK-sentraler, Nasjonal IKT HF, Politiet ved POD, Brannvesenet ved DSB og Norsk helsenett SF. Systemleverandører for IKT-løsninger, pasienter og pårørende og brukerorganisasjoner er også interessenter.

Organisering av prosjektet

Prehospital strategisk satsing ble behandlet i Helsedirektoratets ledermøte den 13.05.14. Satsingen er organisert som et hovedprosjekt og eies av Divisjon helseøkonomi og finansiering ved Divisjonsdirektør Olav Slåttebrekk. Prosjektansvaret er tillagt Avdeling norsk pasientregister, prosjektansvarlig er Avdelingsdirektør Unn Huse og prosjektleder er Seniorrådgiver Håkon Haaheim.
Hovedprosjektet organiseres med en intern koordinerende gruppe bestående av følgende avdelinger i Helsedirektoratet:

 • Avdeling norsk pasientregister, Håkon Haaheim, leder

 • Avdeling arkitektur, metode og standardisering, Astrid Breivik Svarlien

 • Avdeling statistikk og kodeverk, Jim Yang

 • Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Janne K Kjøllesdal.

Strategisk prehospital satsing er videre delt inn fem delprosjekt. Delprosjektene «Oppfølging AMK», «IKT løsning» og «Web publisering» eier av Avdeling norsk pasientregister, mens delprosjektene «Nasjonalt kodeverk» og «Nordisk samarbeid» eies av Avdeling medisinske nødmeldetjeneste.
I tillegg til intern rapportering i Helsedirektoratet, vil hovedprosjektet rapportere til etablerte referansegrupper, først og fremst til Nasjonal rådgivende gruppe for medisinske nødmeldetjenester og til regionale helseforetaks Fagdirektørgruppe. En rekke andre interessenter inviteres også til informasjon og diskusjon om deler av prosjektet, blant annet fra primær- og spesialisthelse, IT leverandører og andre nødetater. 

 

​Fant du det du lette etter?​