Logo for print

Prosjektet omhandler revisjon av standard for meldingsutveksling i pleie- og omsorgssektoren.

​Pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger) skal støtte informasjonsutveksling i forbindelse med pasienters innleggelser og utskrivinger til/fra helseforetak (HF).

Bakgrunn og behov

Meldingene benyttes for elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, fastleger og helseforetak.  De aller fleste av landets kommuner har i dag tatt meldingene i bruk.

I  2013 meldte sektoren behov for endringer og videreutvikling av meldingene. PLO-meldingene skal nå tilpasses et større bruksområde og harmoniseres for å støtte nye måter å organisere helsehjelp på.

Forventede gevinster

  • Bedre oversikt over legemidler i bruk 
    Oppdaterte lister over legemidler i bruk kan gjøres tilgjengelig for aktører som i dag ikke har tilgang (hjemmesykepleien og sykehjem i kommunene)

  • Forenklet samhandling og rapportering
    (IPLOS)

  • Utvidet bruk av meldinger for polikliniske forløp og dagbehandling

Tidsplan, leveranser og milepæler

Utkast til standarden har vært på høring.

Høringssvar er under innarbeiding.

Utkast til prosjektmandat for pilotprosjekt er utarbeidet.

Videre arbeid må gjennomføres i et nytt prosjekt, hvis det besluttes å etablere et pilotprosjekt.

Berørte aktører

Spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, allmennlegetjenesten, leverandører, Norsk Helsenett, Helsedirektoratet.

Organisering av prosjektet

Prosjektet har vært ledet av Helsedirektoratet.

Prosjektet har hatt tre tiltakseiere: Nasjonal IKT, KS og Helsedirektoratet (sistnevnte på vegne av allmennlegene).

Styringsgruppen har hatt representanter fra Helsedirektoratet, NIKT, KS og NHN.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra helseforetakene, kommunene, allmennlegene og Helsedirektoratet.

​Fant du det du lette etter?​