Logo for print

Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og spesifiserer, tester og bidrar til realisering av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.

​Hovedleveransen fra konseptfasen i 2017 er realiseringsstrategi for et nasjonalt informasjonsknutepunkt for velferdsteknologi. Prosjektet er per 7. juli 2017 i konseptfasen og BP3 forventes i løpet av høsten.

Bakgrunn og behov

Arkitektur- og infrastrukturprosjektet skal

 • Spesifisere en referansearkitektur for innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av data fra velferdsteknologiske løsninger, som passer sammen med øvrige nasjonale e-helse arkitekturer
 • Bidra til nasjonal standardisering og spesifisering av dataformater og grensesnitt knyttet til denne arkitekturen
 • Tilrettelegge for implementering av arkitekturen gjennom informasjon til, og som pådriver mot, helse- og omsorgssektoren og leverandører
 • Etablere et velferdsteknologisk informasjonsknutepunkt som en nasjonal felleskomponent for å stimulere til innovasjon og spredning av velferdsteknologi.

Når velferdsteknologiske løsninger realiseres i henhold til referansearkitekturen vil dette bidra til effektiv implementering og god dataflyt mellom løsninger.

Forventede gevinster

  • Rask implementering som gir grunnlag for gevinster i tjenesten (økt kvalitet, spart tid, unngåtte kostnader)
  • Lavere risiko for leverandører og i kommunale anskaffelser (arkitekturen sikrer et enhetlig, fremtidssikkert marked)
  • Økt innovasjon gjennom lavere terskel for utprøving av nye innovative produkter som del av den reelle tjenesten (utvikles produktene i henhold til de nasjonale spesifikasjonene skal de kunne støtte datautveksling med eksisterende løsninger umiddelbart)
  • Tilrettelagt for datautveksling på tvers av helsesektoren – støtter opp om visjonen «en innbygger en journal» (nasjonal e-helse arkitektur)

 Tidsplan, leveranser og milepæler

I 2015 ble den første versjonen av referansearkitekturen publisert.

I 2016 ble deler av referansearkitekturen testet ut og mer detaljerte spesifikasjoner ble publisert.

I 2017 blir en realiseringsstrategi for et nasjonalt knutepunkt tatt frem og referansearkitekturen detaljeres ytterligere. Fase 1 i realiseringen av knutepunktet vil bli påbegynt høsten 2017 og vil vare ut 2018. Fase 1 vil bli gjennomført i tett samarbeid med utvalgte kommuner og deres leverandører. Det vil bli gjennomført en evaluering av knutepunktstrategien i slutten av 2018.

Berørte aktører

Norske kommuner
Norske leverandører av velferdsteknologi og elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ'er)

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert under nasjonalt program for velferdsteknologi. Prosjektet rapporterer direkte til programleder for dette programmet og er underlagt de styrende organer for programmet.


​Fant du det du lette etter?​