Logo for print

Prosjektet utreder ulike konsept for å tilgjengeliggjøre mikrobiologiske laboratoriedata på et nasjonalt nivå, samt vurderer juridiske og økonomiske konsekvenser av alternativene.

​Bakgrunn og behov

FHI fikk oppdraget i sitt tildelingsbrev for 2017. Instituttet ser en nasjonal laboratoriedatabase som en forutsetning for å realisere et nasjonalt infeksjonsregister.

Eksisterende informasjonssystemer og smittevernregistre er i dag fragmentert, og inneholder ikke oversikt over alle typer infeksjoner.

De viktigste målgruppen for laboratoriedatabasen er helsepersonell med behov for:

- tilgang til individuelle mikrobiologiske prøvesvar fra hele landet for pasienter de har i behandling uavhengig av geografi og organisatorisk tilhørighet

- tilgang til tidligere prøvesvar for pasienten

Behovene til sekundærformål, som overvåkning, helseanalyse, forskning og beredskap er total oversikt over utførte prøver, både negative og positive for å:

- kunne bidra til tidsriktig overvåking av infeksjonssykdommer i befolkningen i Norge, både lokalt og nasjonalt.

- delta i overvåking av mikrober som er resistente mot legemidler, både infeksjoner og bærerskap.

- ha et grunnlag for forskning på smittsomme sykdommers utbredelse og årsaker, samt forskning på tiltak

- samt kunne bidra til internasjonal statistikk

Forventede gevinster

Nasjonalt tilgjengelige laboratoriedata vil tjene en rekke formål:

- Gir helsepersonell tilgang til mikrobiologiske prøvesvar fra hele landet for pasienter de har i behandling

- Bidra til tidsriktig overvåking av infeksjonssykdommer hos befolkningen i Norge, inkludert utbredelsen av antibiotikaresistente mikrober

- Bidra med data til kvalitetssikring og evaluering av helsetjenesten samt forskning på infeksjonssykdommer

- Sikre automatisk overføring av data til dagens smittevernregistre (blant andre MSIS) og til et fremtidig infeksjonsregister

- Sikre raskere og bedre informasjon til innbygger

Tidsplan, leveranser og milepæler

Rapporten ble levert HOD 29. september 2017. FHI har bedt Direktoratet for e-helse overta som tiltakseier for videre forberedelse og utførelse av prosjektet.

Berørte aktører

En nasjonal laboratoriedatabase vil berøre alle aktører i helsesektoren som rekvirerer, mottar, utarbeider eller har behov for mikrobiologiske svarrapporter. Videre vil smittevernregistrene bli berørt, spesielt MSIS og NOIS. Datagrunnlaget fra en nasjonal laboratoriedatabase vil være avgjørende for å etablere et nasjonalt infeksjonsregister.

Organisering av prosjektet

FHI har bedt Direktoratet for e-helse overta som tiltakseier for videre forberedelse og utførelse av prosjektet.

​Fant du det du lette etter?​