Logo for print

Regjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.

Direktoratet for e-helse skal i 2018 utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Samhandling med øvrig helsetjeneste skal være inkludert. Tiltaket er et av tre strategiske og parallelle tiltak på veien mot målet om Én innbygger – én journal.  

Bakgrunn og behov

Stortingsmelding 9 Én innbygger – én journal setter mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet Én innbygger – én journal er plassert i Direktoratet for e-helse og jobber med å realisere følgende overordnede mål:

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til helseopplysninger
 • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
 • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning

I helse- og omsorgssektoren er det behov for IKT-løsninger som utnytter de teknologiske mulighetene for å gjøre informasjon mer tilgjengelig, og bidrar til at kapasitet og kompetanse kan utnyttes bedre enn i dag. Det er også viktig at det legges til rette for at innbyggere i større grad kan medvirke i valg som angår egen helse, slik at innbyggernes egne ressurser også brukes.

IKT-løsninger i helse- og omsorgssektoren skal sikre at vi unngår at innbyggerne utsettes for unødvendig helsemessig risiko eller skade som kunne vært unngått. Løsninger skal også bidra til forenkling av arbeidet for helsepersonell ved å omsette informasjon til innsikt og forbedret praksis.

I 2016 gav Helse- og omsorgsdepartementet sin tilslutning til en helhetlig nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon. I samme prosess ble det besluttet at et pågående program i region Midt-Norge, Helseplattformen, skulle være et regionalt utprøvingsprogram for det nasjonale målbildet.

Målbildet vil realiseres gjennom tre strategiske og parallelle tiltak:

 1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge
 2. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste
 3. Videreutvikling av eksisterende løsninger i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Realisering av målbildet forutsetter følgende:

 • Valg av finansieringsmodeller for nasjonale løsninger
 • Videreutvikling av nasjonal grunnmur og samhandlingsløsninger for digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren
 • Etablering av nasjonal tjenesteleverandør slik at tjenesteleverandøren er etablert innen oppstart av anskaffelsesprosessen av nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste

Forventede gevinster

Én innbygger – én journal skal realisere gevinster for helsepersonell, innbyggere og myndigheter. Når programmet er avsluttet skal følgende resultat være oppnådd:

 • Bedre helse, økt pasientsikkerhet og kvalitet
 • Bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser

Tidsplan, leveranser og milepæler

Direktoratet for e-helse skal vurdere ulike konseptalternativer opp mot behovet for bedre samhandling med innbyggere, bedre samhandling innenfor kommunal helse- og omsorgstjeneste, inkludert fastlegene. Løsningen skal være integrert med spesialisthelsetjenesten. Arbeidet skal også ta høyde for behovet for samhandling mellom helsetjenesten og andre kommunale og statlige tjenesteområder. IKT-sikkerhet skal ha høy prioritering i arbeidet.

Arbeidet skal innrettes slik at konseptvalgsutredningen kan kvalitetssikres i henhold til Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Det skal tas sikte på å kunne starte ekstern kvalitetssikring (KS1) i juni 2018 og en mulig KS2 i mars 2019.

Berørte aktører

Arbeidet berører hele helse- og omsorgssektoren samt innbyggere, pasienter og pårørende.

Organisering

Direktoratet for e-helse er prosjekteier for "Én innbygger – én journal", mens Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppen for prosjektet.

Mer informasjon rundt organisering, involvering og samarbeid for Én innbygger - én journal.

​Fant du det du lette etter?​