Logo for print

Multidose i e-resept gir pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, og de som får multidose, et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte lister over legemidler.

​Bakgrunn og behov

I dag lagres pasientens legemiddelliste (ordinasjonskort)i ulike pasientjournalsystemer, skrives ut og fakses mellom fastlege og apotek. Dette er arbeidskrevende og innbefatter mange manuelle prosesser med tilhørende muligheter for feil i informasjonsoverføringen. Dette medfører risiko for at det som er registrert i legens, apotekets og kommunal pleie- og omsorgstjenestens system ikke samsvarer med hverandre. Dermed kan feil legemidler blir pakket og gitt til pasient. 

E-resept er nå videreutviklet slik at fastlegene, i tillegg til å sende e-resepter, også kan videreformidle en fullstendig liste over alle legemidler en person bruker. Apotek pakker multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Nødvendige avklaringer mellom ansvarlig lege og apotek vil nå skje via elektroniske meldinger i e-reseptløsningen.

Løsningen gjelder foreløpig bare for pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste (unntatt de som mottar multidose som del av intern forordning på institusjon) og de som har privat avtale med apotek om pakking av multidose. 

Fastlegene vil nå, i tillegg til å sende e-resepter, kunne formidle en fullstendig liste over alle legemidler og kosttilskudd som pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste bruker. Denne listen kalles ofte «legemidler i bruk» (LIB), og er en ny melding i e-resept (M25). For at fastlegen skal kunne sende inn en LIB-melding (M25) til Reseptformidleren må legen først melde seg på som LIB-ansvarlig lege for pasienten i Reseptformidleren.

Det er først og fremst fastleger og apotek som pakker multidose som vil ha nytte av den nye løsningen. Elektronisk tilgang til «legemidler i bruk» for pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste vil imidlertid også være viktig for andre som behandler pasienten, eksempelvis sykehuslege og legevaktslege.

Pasienter tilknyttet kommunal pleie- og omsorgstjeneste og pasienter, som får sine legemidler via multidose, vil få et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte lister over legemidler. 

Forventede gevinster

 • Komplett oversikt over fastlegens sist oppdaterte «legemidler i bruk» (LIB) for alle pasienter i pleie- og omsorgstjenesten

 • En rutine for forskrivning slik at det unngås et todelt system med e-resepter og papirbasert ordinasjonskort i parallell

 • Papirresepter inkluderes av LIB-ansvarlig lege i LIB som registrering

 • «Løse e-resepter» inkluderes i LIB

 • Resepter der LIB-ansvarlig lege ikke har refusjonsgodkjenning inkluderes i LIB som registrering

 • Kosttilskudd inngår i LIB

 • Elektronisk dialog mellom rekvirent og apotek knyttet til LIB gjennom e-reseptløsningen

 • Elektronisk tilbakemelding fra apotek til LIB-ansvarlig lege på pakking

 • Alle behandlende leger (eks. leger på legevakt, sykehus, praktiserende spesialister og leger i kommunal pleie- og omsorgstjeneste) kan laste ned LIB

Tidsplan og milepæler

Meldingen for «legemidler i bruk» har siden mai 2014 vært i utprøving.

Følgende pilotkommuner har inngått i utprøvingen:

 • Jevnaker kommune

 • Sandnes kommune

 • Klepp kommune

 • Time kommune

 • Gjesdal kommune

Til nå har det kun vært kommuner som har Apotek 1 som multidoseleverandør og EPJ-systemer med integrasjon mot Forskrivningsmodulen (WM2 og Vision) som har kunnet delta i pilot. Multidoseleverandør for Boots, Vitus, Ditt Apotek og Apotekergruppen er nå også klar med funksjonaliteten, men EPJ-systemene (SystemX, Plenario og CGM Journal) som benyttes av majoriteten av fastlegene har enda ikke fått støtte for den nye løsningen. Prosjektet er som følge av manglende prioritering av utviklingen hos EPJ-leverandørene flere år forsinket.  

Status per januar 2017 er at det er forventet å kunne utvide pilot fra høst 2017 med utvalgte pilotleger etter hvert som EPJ-leverandørene får funksjonalitet for løsningen. Nasjonal innføring av løsningen for alle fastleger vil etter plan skje i 2018 og 2019. Apoteksiden er helt klar med den nye funksjonaliteten og avventer kun at EPJ-systemene skal få nødvendig funksjonalitet på plass.

Innføringen av multidose vil foregå trinnvis etter hvert som det enkelte EPJ-systemet blir klar med løsningen og pilot er gjennomført.

Berørte aktører

Den elektroniske løsningen for multidose i e-resept omfatter leverandører av fagsystemer for elektronisk pasientjournal (EPJ) til fastleger samt apotek (inkl. pakkesystemer). Sykepleiere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste har ikke juridisk tilgang til den elektroniske løsningen i e-resept, men er en viktig part i forhold til multidose og kan påvirkes i forhold til endrede arbeidsprosesser. Avhengigheter og forutsetninger

Avhengigheter og forutsetninger

E-resept er en verdikjede med mange berørte parter. Noen av partene er direkte involvert i verdikjeden – andre er mer indirekte involvert. Løsningen består av en rekke løsningskomponenter og flere IT-systemer, spesielt på legesiden hvor det er mange ulike systemer.

Organisering og mandat

Direktoratet for e-helse har etablert overordnet forvaltning av e-reseptkjeden.

I tillegg har Direktoratet for e-helse ansvar for Reseptformidleren, tjenesten Mine resepter og forskrivningsmodulen. Forskrivningsmodulen tilbys ved vederlagsfritt til de EPJ leverandørene som ikke har e-reseptfunksjonalitet i sine løsninger.

Direktoratet for e-helse har videre et koordineringsansvar for å innføre multidose (Legemidler i bruk-meldingen) i e-reseptløsningen.

Forskning på multidose i e-resept
Nasjonalt senter for e-helseforskning, NSE, har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse samlet erfaringer fra de skandinaviske landene hva gjelder multidose. Delrapport for denne kunnskapsoppsummeringen finnes her.

I tillegg har NSE hatt i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av pasientsikkerhet ved å måle avvik i pasientens legemidler i bruk-liste før og etter innføring av multidose i e-resept, samt dokumentere erfaringer med bruk av elektronisk multidose i utprøvningskommune og foreslå tiltak til forbedringer.
Leveransene vil publiseres på NSE sine nettsider når de er klare.

 

​Fant du det du lette etter?​