Logo for print

Prosjektet Mine pasientreiser har som mål å forenkle oppgjersordninga med innsending av reiserekningar for pasientreiser der pasienten sjølv har lagt ut for reisekostnadane.

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Bakgrunn og behov

Tidlegare tok Pasientreiser ANS og helseføretaka sine pasientreisekontor årleg imot rundt 700 000-750 000 papirbaserte refusjonskrav for cirka 5 millionar reiser utan rekvisisjon frå ca. 400 000 brukarar. Dette vart opplevd som tungvint for pasientane, og medførte mykje administrasjon. Helse- og omsorgsdepartementet var oppdragsgjevar, og føremålet til prosjektet var å forenkle oppgjersordninga med innsending av reiserekningar frå pasientreiser utan rekvisisjon.

Forventa gevinstar

Effektmål for Mine pasientreiser:

•             Ei enklare og meir tilgjengeleg løysing for brukarane

•             Størst mogleg grad av kvalitet og likehandsaming i saksarbeidet

•             Kostnadseffektiv oppgåveløysing og administrasjon

Samstundes som ny digital løysing vart sett i drift, tredde òg dei vedtekne endringane i pasient- og brukarrettslova og ny forskrift (pasientreiseforskrifta) i kraft. Ny automatisert saksarbeidsprosess og endra organisering innanfor pasientreiseområdet vart sett i verk frå same tidspunkt.

Tidsplan og milesteinar

Prosjektet si gjennomføringsfase starta 01.01.2015 og vart avslutta 30.11.2016. Løysinga vart lansert 1.10.2016.

I første omgang kan brukarar som søker om refusjon av standardsats (enkle søknader) søke elektronisk. Etter tre månader vel cirka 70 % av dei som kan søke elektronisk, å gjere dette og brukarane gir gode tilbakemeldingar. 

Den elektroniske løysinga blir vidareutvikla etter at prosjektet er avslutta.

Involverte aktørar

•             Pasientreiser ANS: Tenesteeigar og prosjektleiar, utviklar fagsystem

•             Direktoratet for e-helse: Utviklar helsenorge.no-løysinga

•             Helsedirektoratet: Registereigar NPR og KUHR

Avhengigheiter og føresetnader

Tenesta Mine pasientreiser er avhengig av informasjon frå ei rekkje ulike register og tenester, blant anna knytt til pre-utfylling, berekning og saksarbeid/kontroll.

Løysinga har blant anna avhengigheiter til: Helsetenestekatalogen, NPR, KUHR, frikort, adressevalidering, karttenester, personregister, andre tenester på helsenorge.no; oppslag mot NAV og dessutan ID-porten.

Organisering av prosjektet

Prosjekteigar var dei fire regionale helseføretaka. Helse Sør-Øst RHF fekk i oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet å leie arbeidet.

Pasientreiser ANS vart tildelt ansvaret for prosjektleiing og gjennomføring av prosjektet frå Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet vart gjennomført i samarbeid med Direktoratet for e-helse, som på oppdrag frå HOD hadde ansvar for utvikling av ny sjølvbeteningsløysing på helsenorge.no og integrasjon mot aktuelle register/tenester.

Leiaren i styringsgruppa var Steinar Marthinsen, viseadm.dir. i Helse Sør-Aust. Deltakarar i styringsgruppa var styremedlemmer, tilsett- og brukarrepresentantar i styret for Pasientreiser ANS, konserntillitsvalde og dessutan representantar frå Direktoratet for e-helse.

​Fant du det du lette etter?​