Logo for print

Prosjektet Mine pasientreiser har som mål å forenkle oppgjørsordningen med innsending av reiseregninger for pasientreiser der pasienten selv har lagt ut for reisekostnadene.

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Bakgrunn og behov

Pasientreiser ANS og helseforetakenes pasientreisekontor mottok årlig rundt 700 000 - 750 000 papirbaserte refusjonskrav for cirka 5 millioner reiser uten rekvisisjon fra ca. 400 000 brukere. Dette opplevdes som tungvint for pasientene, og medførte mye administrasjon. Helse- og omsorgsdepartementet var oppdragsgiver, og prosjektets formål var å forenkle oppgjørsordningen med innsending av reiseregninger fra pasientreiser uten rekvisisjon.

Forventede gevinster

Effektmål for Mine pasientreiser:

  • En enklere og mer tilgjengelig løsning for brukerne

  • Størst mulig grad av kvalitet og likebehandling i saksbehandlingen

  • Kostnadseffektiv oppgaveløsning og administrasjon

Samtidig som ny digital løsning ble satt i drift, trådte også de vedtatte endringene i pasient- og brukerettighetsloven og ny forskrift (pasientreiseforskriften) i kraft. Ny automatisert saksbehandlingsprosess og endret organisering innenfor pasientreiseområdet ble iverksatt fra samme tidspunkt.

Tidsplan og milepæler

Prosjektets gjennomføringsfase startet 01.01.2015 og ble avsluttet 30.11.2016. Løsningen ble lansert 1.10.2016.

I første omgang kan brukere som søker om refusjon av standardsats (enkle søknader) søke elektronisk. Etter 3 måneders drift velger ca. 70 % av de som kan søke elektronisk, å gjøre dette og det gis gode tilbakemeldinger fra brukerne. 

Den elektroniske løsningen videreutvikles etter at prosjektet er avsluttet. Det planlegges å lansere en utvidet løsning (søknad med tillegg) i februar 2017, og i løpet av 2017 vil flere brukergrupper kunne søke elektronisk.

Berørte aktører

  • Pasientreiser ANS: Tjeneste-eier og prosjektleder, utvikler fagsystem

  • Direktoratet for e-helse: Utvikler helsenorge.no-løsningen

  • Helsedirektoratet: Registereier NPR og KUHR

Avhengigheter og forutsetninger

Tjenesten Mine pasientreiser er avhengig av informasjon fra en rekke ulike registre og tjenester, blant annet knyttet til pre-utfylling, beregning og saksbehandling / kontroll.

Løsningen har blant annet avhengigheter til: Helsetjenestekatalogen, NPR, KUHR, frikort, adressevalidering, karttjenester, personregister, andre tjenester på helsenorge.no; oppslag mot NAV samt ID-porten.

Etter idriftsettelse erfares det at adressekvaliteten i Helsetjenestekatalogen er lavere enn analyser som ble gjennomført viste.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier var de fire regionale helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å lede arbeidet.

Pasientreiser ANS ble tildelt ansvaret for prosjektledelse og gjennomføring av prosjektet fra Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Direktoratet for e-helse, som på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, hadde ansvar for utvikling av ny selvbetjeningsløsning på helsenorge.no og integrasjon mot aktuelle registre/tjenester.

Styringsgruppens leder var Steinar Marthinsen, viseadm.dir. i Helse Sør-Øst. Deltakere i styringsgruppen var styremedlemmer og ansatt- og brukerrepresentanter i styret for Pasientreiser ANS, konserntillitsvalgte, samt representanter fra Direktoratet for e-helse.

​Fant du det du lette etter?​