Logo for print

Helsedirektoratet etablerer en ny og helhetlig IKT-løsning for Fastlegeordningen.

​Bakgrunn og behov

Fastlege-ordningen ble innført i 2001 og har en sentral rolle i norsk helsevesen. Denne rollen er blitt ytterligere forsterket fra ordningen ble innført og frem til i dag.

Fastlege-løsningen skal gi nødvendig systemstøtte til ordningen. Dagens løsning ligger hos NAV. Som en del av migreringsløpet på helserefusjonsområdet skal løsningen overføres til Helsedirektoratet. Løsningen må lages på nytt da NAVs løsning har nådd slutten på sin livssyklus og prosjektets oppgave er å gjennomføre dette. 

Fastlege-løsningen treffer veldig bredt og skal tilby tjenester inn mot mange ulike brukergrupper:

 

Fastlegeprosjekt.png

 

 • Fastlegeordningen (FLO): Forretningstjenester, administrasjon og forretningsregler for håndtering av fastlegeinformasjon. Tjenester mot interne og eksterne aktører

 • Innbyggerportal: Selvbetjeningsløsning for bytte av fastlege

 • FLO arbeidsflate: Saksbehandlingsløsninger for HELFO. Brukes til veiledning på telefon og vedlikehold (saksbehandling) av fastlegeordningen

 • Styringsdata: Styringsdata, beregningsgrunnlag og statistikk fra veiledning, vedlikehold og innbyggerportal. Viktigste brukere er Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, kommunene og Statistisk sentralbyrå

 • Fastlegeregister (FLR): Oppslagsverk for pasienters fastleger. Har ansvaret for distribusjon av fastlegelister

 • Fastlegelister: Distribusjon av fastlegelister (pasientlister) til fastlegene

 • Oppslag i FLR: Oppslagstjeneste for å finne en innbyggers fastlege. Viktigste brukere er NAV, Kjernejournal, eResept, Digital dialog fastlege, Spesialisthelsetjenesten, AMK-sentraler og legevakter

Forventede gevinster

Ny IKT-løsning har som viktigste formål å gi gevinster på flere områder:

 • Bedre tjenester for innbyggere

 • Bedre verktøy/systemstøtte for veiledere og saksbehandlere hos HELFO

 • Bedre sikkerhet

 • Ferskere data for helsesektoren

 • Enklere løsninger for spesialisthelsetjenesten

Tidsplan og milepæler

Gjennomføringen er inndelt  i 2 faser og vil medføre følgende endringer:

I Fase 1 leveres en minimums-løsning som dekker det som skal til for å erstatte løsningen hos NAV i den første perioden.

 • Listetaket (antall ledige plasser før en lukket liste åpnes) vil endres fra 20 til 10 plasser (Fase 1/Fase 2) 

 • Fase 1 er planlagt levert ca 1. juni 2016

I Fase 2 leveres det som gjenstår av funksjonalitet for å få en komplett løsning. I tillegg er det planlagt noen forbedringer og rutineendringer.

 • Bytte av fastlege får virkning fra neste virkedag (Fase 2).

 • Mulighet for å stå på venteliste hos fastlege med full liste (Fase 2)

 • Fase 2 er planlagt levert mot slutten av 2016

 

Fastlegeprosjektplan.png


Berørte aktører

 • Innbygger: Innbygger får en ny og mer moderne løsning for bytte av fastlege. De får mer informasjon om fastlegene og fastlegekontorene. Løsningen inngår som en helhetlig del av en digital dialog mot fastleger på helsenorge.no. Raskere bytte av fastlege og ventelister i Fase 2.

 • Fastleger/fastlegekontorer: Endringer i Fase 2 vil kunne gi mindre behov for manuelle rutiner ute hos fastlegekontorene.

 • Legeforeningen: Avtalepart i statsavtalen som regulerer noen av de planlagte endringene. Er med i prosjektets referansegruppe.

 • Spesialisthelsetjenesten: Det legges til rette for at oppslag i Pasientens fastlege kan gjøres fra EPJ-systemet. Web-løsning for oppslag i Pasientens fastlege videreføres. Mer oppdatert informasjon som følge av daglige bytter i Fase 2.

 • AMK-sentraler: Mer oppdatert informasjon som følge av daglige bytter i Fase 2. Ellers ingen endringer (oppslag gjøres via Kjernejournal).

 • Legevakter: Mer oppdatert informasjon som følge av daglige bytter i Fase 2.

 • Kommuner: Endring i listetak kan gi bedre utnyttelse av kapasiteten hos fastlegene, særlig i mindre kommuner. Tilrettelegging for kommunereformen.

 • Kommunenes sentralforbund (KS): Avtalepart i statsavtalen som regulerer noen av de planlagte endringene. Er med i prosjektets referansegruppe.

 • EPJ-leverandører for distribusjon av fastlegelister (pasientlister): Ingen endring i Fase 1, men må bidra med regresjonstesting. Må tilrettelegge for ny løsning i Fase 2. Dagens distribusjonsløsning er planlagt faset ut i løpet av 2017.

 • EPJ-leverandører for oppslag mot Pasientens fastlege:

  - Oppslag fra legevakter må gå mot nytt fastlegeregister hos NHN

  - Oppslag fra spesialisthelsetjenesten: Ny integrasjon, HER-ID   som nøkkel for oppslag.

 • NAV:
  - Overlevering av gammel løsning til Helsedirektoratet
  - Bidra med overgangsløsninger, eksempelvis distribusjon av fastlegelister
  - Tilpasse egne systemer til å hente informasjon hos Helsedirektoratet i stedet for hos NAV.

 • Norsk helsenett (NHN): Får et nytt Fastlegeregister som henter data fra Helsedirektoratet i stedet for fra NAV. Integrasjoner mot mange eksterne aktører.

 • HELFO: Får nye systemer for veiledning av innbyggere og forvaltning av fastlegeordningen.

 • Helsedirektoratet: Helsedirektoratet får en ny forvaltningsoppgave; ansvar for helhetlig forvaltning av løsningen.

 • Direktorat for e-helse: Får en ny forvaltningsoppgave; forvalter den delen av løsningen som ligge hos NHN samt tjenester på helsenorge.no

 • Kjernejournal: Må gjøre oppslag mot det nye Fastlegeregisteret hos NHN

 • eResept: Må gjøre oppslag mot det nye Fastlegeregisteret hos NHN

 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): Avtalepart i statsavtalen som regulerer noen av de planlagte endringene. Holdes orientert.
  Statistisk sentralbyrå: I hovedsak ingen endringer.

Avhengigheter og forutsetninger

 • Overlevering av gammel løsning fra NAV til Helsedirektoratet.

 • Distribusjon av fastlegelister. Etablering av overgangsløsning som gjør at det ikke blir endringer for EPJ-leverandørene i Fase 1. Løsningen etableres i samarbeid med NAV

 • Aktører/systemer som trenger informasjon om en pasients fastlege vil bli berørt, enten i form av testing eller tilpasninger til ny løsning.

Sentrale komponenter som fastlegeordningen er avhengig av, for eksempel for å kunne bytte fastlege, har nådd slutten av sin livssyklus. Fra 2016 ville det blitt en vesentlig økning i forvaltningskostnader av gammel løsning hos NAV. Fastlegeprosjektet gjennomføres i henhold til vedtatt migrering ut av NAV (helserefusjonsreformen) og finansieres av Helsedirektoratet.

Risikovurdering

Risiko er hovedsakelig knyttet til:

 • Komplekst aktørbilde, med mange avhengigheter. Løsningen treffer mange sentrale aktører i helsesektoren.

 • Stram tidsplan for gjennomføring.

Organisering og mandat

Helsedirektoratet ved avdeling Utvikling og forvaltning i divisjon for Digitale tjenester er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Helsedirektoratet ved avdeling Behandlingsrefusjon i Finansieringsdivisjonen står som eier av prosjektet, er ansvarlig for finansiering og faglige avklaringer.

​Fant du det du lette etter?​