Logo for print

Hovedformålet med KPR-registeret er å gi grunnlag for planlegging (herunder beredskap), styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter.

​Bakgrunn og behov

Hovedformålet med KPR-registeret er å gi grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter. Opplysningene i registeret skal også være en viktig datakilde for statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedringsarbeid, beredskap og forebyggende arbeid og forskning.

Det legges opp til at hovedformålet for KPR vil være førende for hvilke data som skal inkluderes i registeret etter mal fra Norsk pasientregister.

Forventede gevinster

KPR etableres for å få informasjon og kunnskap som grunnlag til å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester i kommunene.

KPR skal ved å samle inn og gjøre tilgjengelig oppdaterte og kvalitetssikrede data fra kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante kilder, gi grunnlag for kvalitetsforbedring, forskning, innovasjon, statistikk, helseanalyser, planlegging, styring herunder finansiering, og beredskap i helse- og omsorgsforvaltningen, helse- og omsorgstjenesten i kommunene og den enkelte virksomhet.

Videre skal KPR bidra til samhandling med spesialisthelsetjenesten og bidra med data til bruk i andre helseregistre.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Forskrift iverksettes – KPR 1.0, basert på eksisterende meldinger fra KUHR, klargjøres deretter for produksjonssetting i 2017 (inkluderer innsynsløsning på helsenorge.no, publisering på helsedir.no, tilbakemelding til tjenesten mm)

Pilot for mottak av IPLOS-melding, forberedelse til økt hyppighet i innrapportering

Berørte aktører

Tjenesteområdene innenfor primærhelsetjenesten vil bli involvert i kartlegging av behov for innhenting av data i kommende trinn. 

Avhengigheter og forutsetninger

Rammevilkår/koordineringsområder:

 • E-helse handlingsplan

 • Én innbygger – én journal

 • IKT-strategiske valg

Prosjekter/andre initiativ som KPR må koordineres med:

 • HOD/E-helsegruppen/Nasjonalt helseregisterprosjekt (10-årig strategi, 2-årige handlingsplaner)

 • E-helse/EPJ-prosjekt løftet for allmennleger

 • E-helse/Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

 • E-helse/Program for kodeverk og terminologi

 • E-helse/Program for Infrastruktur (ADM, registre/samhandling/sikkerhet)

 • PH/STAFO, statlig finansiert omsorgstjenester

 • FI/Tannhelse (sammenheng med Program for kodeverk og terminologi)

 • FI/Publisering

Risikovurdering

Programmet har gjennomført en initial risikovurdering følges opp etter hvert som prosjektplaner detaljeres.

Organisering og mandat

Prosjekteier
Helsedirektoratet er prosjekteier og rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Styringsgruppe
Ledes av Olav V. Slåttebrekk i Helsedirektoratet.
Deltagelse fra:

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Folkehelseinstituttet (FHI)

 • Direktoratet for e-helse

 • Helsedirektoratet

Referansegruppe og arbeidsgrupper
For å sikre bred forankring og god gjennomføring, har det vært arrangert arbeidsgrupper for innhenting av behov. Representanter var blant annet fra SSB, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, HELFO, FHI, kommunene, pasientorganisasjoner, fagforeninger, og forsknings- og kompetansemiljøer.

Registeret vil ha et fagråd/en referansegruppe som skal gi innspill til videreutviklingen i de kommende trinnene. Rådet vil kunne ha en viktig rolle for å sikre en dialog med brukere av data fra registeret, inkludert en råd- og veiledningsfunksjon knyttet til hva som ligger bak materialet.

​Fant du det du lette etter?​