Logo for print

En publiseringsløsning til rapporterende enheters ledere, klinikere, analytikere og forskere for å følge, sammenligne, kvalitetssikre og videreutvikle tjenesten.

En publiseringsløsning til rapporterende enheters ledere, klinikere, analytikere og forskere for å følge, sammenligne, kvalitetssikre og videreutvikle tjenesten.

 Webløsningen Klinisk relevant tilbakemelding ble publisert i desember 2016. Løsningen viser «rådata» etter ønske fra klinikken, altså data slik de er  innrapportert til NPR.

Prosjektet er en del av Helsedirektoratets publiseringsprosjekt  og Nasjonal e-Helseplan, og er forankret i NPRs formål, og  Nasjonal helseregisterstrategi.. Målet er å øke kvaliteten på innrapporterte data, og å bidra til å kvalitetssikre og forbedre spesialisthelsetjenester ved å gjøre registerdata mer tilgjengelig og nyttig for kliniske virksomheter.

Bakgrunn og behov

Prosjektet er en del av tiltak 37 i den nasjonale helseregisterstrategien og bidrar spesielt til å realisere NPRs formål om kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Prosjektet gjennomføres i tråd med anbefalingene fra behovsutredninger i spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014., og følger opp regjeringens signal om at oppdaterte data skal være tilgjengelige for å kunne følge med på utviklingen i helsetilstanden i befolkningen og for systematisk vurdering av tjenestetilbudet. Gode data skal være grunnlag for styring, kvalitetsforbedring og forskning og gi nytteverdi for innrapporterende enheter.

Forventede gevinster

Klinisk relevant tilbakemelding skal resultere i at datamaterialet som rapporteres inn til NPR får økt kvalitet. Løsningen etablerer nye kvalitetssløyfer ved at innrapporterte data gjøres fortløpende tilgjengelig for klinikken, som kan oppdage feil og korrigere disse, samt gi tilbakemeldinger til NPR om feil og mangler. . Økt datakvalitet vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster, blant annet fordi beslutningstakere får et sikrere grunnlag for helseøkonomiske prioriteringer og strategier. Løsningen skal i tillegg resultere i økt bruk og nytte av NPRs datamateriale i klinikken som bidrag til å kvalitetssikre og forbedre spesialisthelsetjenester.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Gjennomførte aktiviteter:

 • Utredning av behovene for somatikk med planlegging av hovedprosjekt - 2013

 • Utredning av behovene for psykisk helsevern og rus – 2014

 • Utvikling og publisering webløsning for pilotformål for revmatologi og urologi – gjennomført - 2015

 • Utvikling og publisering webløsning for pilotformål for generell løsning for somatikk og psykisk helsevern og rus – 2016

 • Publisering av versjon 1.0 av klinisk relevant tilbakemelding. Inneholder generell visning for somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering, samt fagspesifikk visning for revmatologi og urologi – 2016

Planlagte aktiviteter:
Webløsningen videreutvikles og nye versjoner publiseres tertialvis, følgende er planlagt inn i løsningen:  

 • Opptaksområde

 • Sykehusopphold

 • Mer om henvisninger

 • Mer om komplikasjoner

 • Telling av episoder for inneliggende pasienter

 • Tvang

 • Resultater og forløp

 • Mer om rehabilitering

 • Informasjon om datakvalitet

Berørte aktører

Spesialisthelsetjenesten, Direktoratet for e-Helse, Helsedirektoratet, SKDE

Organisering og mandat

Prosjektet ble besluttet i NPRs ledermøte i 2013 og forankret i Finansieringsdivisjonens ledermøte i 2014.
Hovedprosjektet er organisert med en prosjektgruppe, ulike arbeids- og pilotgrupper, samt en referansegruppe og er del av NPRs Moderniseringsprogram. Avdelinger fra spesialistdivisjonen bidrar inn i prosjektet.

Klinisk relevant tilbakemelding er inndelt i tre delprosjekter: Somatikk, psykisk helsevern og rus, og rehabilitering. Delprosjektene består av utredning, kravspesifisering, utvikling, pilotering og publisering av relevant medisinsk statistikk med informasjon om medisinsk kodingskvalitet.

 

​Fant du det du lette etter?​