Logo for print

Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av helseopplysninger om pasienter på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Kjernejournal gir økt pasientsikkerhet, økt samhandling og økt pasientmedvirkning.

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​​​​​​​Bakgrunn og behov

Bakgrunnen for opprettelsen av kjernejournal er at informasjon om pasienten  kun har vært lagret lokalt i journalen på det enkelte sykehus eller fastlegekontor. Hvis pasienten trenger hjelp et annet sted, vil ikke disse journalene være tilgjengelige. At helsepersonell ikke har oppdaterte opplysninger om pasienten, kan få store konsekvenser. Mangelen på informasjon kan føre til utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling og i verste fall pasientskade eller dødsfall.


Kjernejournal bøter på dette problemet ved at viktig pasientinformasjon samles ett sted som helsepersonell får rask og sikker tilgang til når det er nødvendig for behandlingen. Helsepersonell kan se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, ved sykehus eller legevakt. Innbyggerne får tilgang til sin kjernejournal på helsenorge.no og kan selv legge til opplysninger.

Utprøving og nasjonal innføring

I 2013-2014 pågikk utprøving av kjernejournal i Trøndelagsområdet og Rogalandsområdet. Utprøvingen var vellykket, og ordningen er gradvis blitt innført i flere områder.

Helseregion Midt og Vest har nå innført kjernejournal. Kjernejournal er også innført i Troms og innføring pågår i Nordland og Finnmark. Helseregion Sør-Øst har innført kjernejournal ved Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet HF og Sykehuset Sørlandet HF. Resten av regionen innfører kjernejournal i 2017.

Brukergrupper for kjernejournal

Kjernejournal brukes nå av fastleger og helsepersonell ved legevakter og sykehus (AMK-sentralen, akuttmottaket og andre avdelinger). På sikt er det aktuelt at andre grupper helsepersonell får tilgang til løsningen. Innbyggere er også brukere av kjernejournal ved at de kan se hva som står der og selv registrere noen opplysninger. Alle får en e-post når kjernejournal opprettes for dem.

Innholdet i kjernejournal

De viktigste innholdselementene i kjernejournal er:

Legemidler

En oversikt som viser reseptpliktige legemidler utlevert fra apotek fra den dagen pasienten fikk kjernejournal. Kjernejournal viser også alle gyldige og tilbakekalte e-resepter (også uavhentede e-resepter) samt resepter på og utleveringer av næringsmidler og forbruksvarer.

Besøkshistorikk hos ​spesialisthelsetjenesten

Hvor og når pasienten har vært behandlet tidligere i spesialisthelsetjenesten. Diagnose oppgis ikke.

Kritisk inform​​a​​sjon

Behandlende lege kan, i samråd med pasienten, registrere informasjon om alvorlige allergier, implantater eller andre medisinske tilstander som er viktig å kjenne til i en akutt situasjon. Sykepleier og psykolog kan registrere noen utvalgte tilstander.

Pasient​​​ens f​elter

Opplysninger om spesielle kommunikasjonsbehov (døv, blind, trenger tolk), nærmeste pårørende og egen sykehistorie registrerer pasienten via helsenorge.

        Annet innhold

 • Pasientens personalia med adresse, telefon, sivilstatus og familie
 • Fastlegeinformasjon
 • Foreldreansvar for barn
 • Pasientens mulighet for å sperre tilgang og reservere seg fra kjernejournal 
 • Pasientens mulighet til å se logg over bruk og avdekke snoking
 • Utskriftsversjon av kjernejournal

Plan for videre utvikling

Kjernejournal videreutvikles stadig og nye versjoner med forbedringer kommer fire ganger årlig. Helsepersonell har alltid tilgang til siste versjon og det opplyses hva som er nytt.

Forventede gevinster

Økt pasientsikkerhet

Helsepersonell får rask og sikker tilgang til viktige helseopplysninger. Slik blir de bedre i stand til å yte forsvarlig helsehjelp.

Bedre samhandlingen i helsetjenesten

Helsepersonell på tvers av organisasjonsgrenser og forvaltningsenheter henter informasjon fra én og samme kilde - pasientens kjernejournal.

Økt pasientmedvirkning

 • Pasienten kan se opplysningene i kjernejournal i Min helse på helsenorge.no
 • Pasienten kan selv skrive inn opplysninger i egen kjernejournal
 • Pasienten får tilgang til logg over alle oppslag i egen kjernejournal
 • Pasienten kan reservere seg fra løsningen eller sperre opplysninger
 • Bruker mindre tid på å innhente viktige helseopplysninger, særlig viktige i akuttsituasjoner.

Berørte aktører

 • Innbyggere
 • Fastleger, legevakt og helsepersonell ved sykehus (akuttmottak, AMK og andre avdelinger)
 • EPJ-leverandører
 • Kommuner, RHF og HF
 • Helsedirektoratet
 • Helfo
 • NHN

Organisering og mandat

Prosjektet eies av Direktoratet for e-helse. Alle beslutninger og leveranser forankres i eHelsegruppen og denne gruppens saksforberedende organer. I tillegg til eHelsegruppen er aktørene i sektoren representert i prosjektets referansegrupper.

​Fant du det du lette etter?​