Logo for print

Prosjektets hovedmål er å spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsordning for H-resepter ved gjenbruk av HELFOs eksisterende løsning for elektroniske oppgjør (med gjenbruk av meldingene M18, M22 og M23).

​Formålet med prosjektet er å legge til rette for at finansieringsordningen for selvadministrerte HF-finansierte legemidler fungerer bedre. Dette skal gjøres gjennom å innføre en elektronisk oppgjørsordning som sikrer bedre kontroll av oppgjørskravene og et korrekt faktureringsgrunnlag til HF-ene.

Bakgrunn og behov

Det har de siste tiår blitt utviklet helt nye medisiner til bruk ved kroniske sykdommer, herunder biologiske legemidler. Dette er i hovedsak TNF-hemmere (Tumor-nekrose-faktor-hemmere). Disse kostbare legemidlene har revolusjonert behandlingen av revmatologiske sykdommer, inflammatorisk tarmsykdom og psoriasis.

De aktuelle legemidlene ble tidligere finansiert over folketrygden/NAV (blåreseptforskriften). Fra 1.juni 2006 ble finansieringsansvaret for TNF-hemmere overført til de regionale helseforetakene, og fra 1.januar 2009 ble finansieringen for egenadministrerte MS-legemidler også overført til de regionale helseforetakene.

Legemidlene forskrives på resept til den enkelte pasient, hentes ut på valgfritt apotek og administreres utenfor sykehus av pasienten selv eller andre. Ordningen har fått tilnavnet "H-resept-ordningen" (helseforetaks-resepter) eller "selvadministrerte HF finansierte legemidler". For å legge til rette for at utlevering skal kunne gjøres ved ethvert sykehus og privat apotek, er det inngått en oppgjørsavtale mellom apotekeierne og RHF-ene. Avtalen regulerer oppgjøret mellom apotek og helseforetak for alle legemidlene i finansieringsordningen. Manglende regelverksforankring for finansieringsordningen, og utfordringer knyttet til oppgjør mellom apotek og RHF, har medført at finansieringsordningen ikke fungerer optimalt per i dag. I Foretaksprotokollene til RHF-ene i 2011, er det gitt likelydende oppdrag til RHF-ene om å samarbeide med Helsedirektoratet og Apotekforeningen om bedring av H-reseptordningen. Det ble gjennomført et forprosjektet som så på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter. Forprosjektet anbefalte å etablere en sentralisert ordning basert på HELFOs eksisterende oppgjørs-system for blåresepter, som utvides med nødvendige kontroller for å møte behovet som er identifisert omkring H-resept-oppgjøret. En slik løsning ville, utover å kontrollere innmeldte krav, også være i stand til å utføre utbetaling på vegne av det enkelte HF.

Prosjektet skal altså realisere en elektronisk oppgjørsløsning for h-resept som en følge av behov for kvalitetsheving på dagens ordning, spesielt med tanke på den omsetning som ordningen medfører og utsiktene til at ordningen vil utvides i fremtiden.

Forventede gevinster

Primære gevinster av ny løsning:

  • Fakturabehandling i HF vil effektiviseres og behov for oppfølging av krav mot apotek vil bortfalle

  • HFene vil motta et kontrollert og korrekt fakturagrunnlag fra HELFO

  • Bortfall av fakturering av HF og oppfølging av dette for alle apotek

Som en følge av dette oppnås også følgende gevinster

  • Regnskapslovens krav til kontroll av utbetalinger kan oppfylles

  • Bedre kontrollmuligheter og oppfølgingsmuligheter i HF gjennom underlag/rapporter fra HELFO som kan brukes som styringsinformasjon

I tillegg vil også følgende gevinster oppnås

  • Kvalitetsforbedringer knyttet til underlagsdata som benyttes i kontroller

  • Kvalitetsforbedringer for brukere ved forskrivning og ekspedering

Stimulering til overgang til e-resept (bortfall av papirresept)

Tidsplan, leveranser og milepæler

Overordnet tidsplan (2016):

Januar – mars: utvikling og ferdigstillelse av systemleveranser fra alle aktører

Mars – april : testing og pilotering

Mai – juni: innføring (dvs. overgang fra manuelt til elektronisk oppgjør for alle apotek og HF)

Berørte aktører

Apotek:

Oversendelse av elektroniske oppgjørskrav til HELFO i stedet for manuell utarbeidelse av fakturagrunnlag til HFene. Forbedret kontroll ved ekspedering

HELFO:

Kontrollerer oppgjørskrav fra apotek og utbetaler til apotek og fakturerer HF for utbetalingene. Er HFenes databehandler.

HF-ene:

Forholder seg til HELFO og ikke det enkelte apotek. Mottar korrekt fakturagrunnlag og effektiviserer behandling/oppfølging.

HINAS/LIS:

Utarbeider liste over legemidler med tilhørende priser og distribuerer denne.

Legemiddelverket / FEST:

Merker aktuelle varenummer med h-resept som refusjonshjemmel

eResept/EPJ-leverandører:

Forskrivning av h-resepter (basert på FEST for e-resepter)

Helsedirektoratet/SAK:

Leger med rekvisisjonsrett for h-resept merkes i Helsepersonellregisteret basert på lister fra RHFene.

Organisering av prosjektet:

Prosjekteier:

Nasjonal IKT HF

Styringsgruppe:

Representanter fra RHFene, Helsedirektoratet, Apotekforeningen og Sykehusapotekene.

Prosjektgruppe:

Prosjektet har ikke fast allokerte prosjektdeltakere, men alle aktører har nøkkelressurser med ansvar for h-resept som bidrar fast i arbeidet med avklaringer i prosjektet i egenskap av å ha ansvar i linjen i egen organisasjon og oppfølging av egne systemleveranser.

RHF arbeidsgruppe:

Etablert en interregional arbeidsgruppe med controllere for avklaringer mot både løsning og avtale mellom RHF og HELFO med tanke på behov og krav knyttet til kontroll av krav og fakturering.

Test- og innføringsgruppe:

Det blir etablert en egen arbeidsgruppe for arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av testing, pilotering og innføring. Gruppen vil bestå av HF-ressurser, apotek-ressurser og HELFO.

​Fant du det du lette etter?​