Logo for print

Bakgrunn og behov

Sykehusene står for om lag 20 prosent av alle resepter i Norge. Dermed vil bruk av e-resept på sykehus også kunne bidra sterkt til målene om økt pasientsikkerhet ved tryggere legemiddelbruk.​

Forventede gevinster

Les mer om forventede gevinster i gevinstrealiseringsplanen for e-resept.

Øvrig arbeid ift definering av gevinster for de regionale helseforetakene (RHFene) ivaretas av RHFene.

Tidsplan og milepæler

  • Helse Vest: Avsluttet sitt innføringsprosjekt juni 2014. Gjennom våren 2014 fikk alle rekvirenter i regionen tilgang til å forskrive elektronisk.

  • Helse Midt: Alle HF har støtte for e-resept. Prosjektet løper ut 2016 for videre fokus på arbeidsprosesser ved bruk av e-resept og kjernejournal.

  • Helse Sør Øst: Er i full gang med innføring. I løpet av 2016 skal Innlandet sykehus, Oslo universitetssykehus og Sunnaas sykehus, som siste HF i regionen, ta i bruk e-resept.

  • Helse Nord: Hele UNN har innført e-resept. Teknisk er løsningen tilrettelagt for samtlige HF i regionen. Innføringsaktiviteter på øvrige HF er planlagt gjennomført i 2016.

Berørte aktører

Regionale helseforetakene (RHFene) og øvrige aktører i e-reseptkjeden.

Risikovurdering

Risikoen i prosjektet kan knyttes til :

  • Forsinkelser ute hos de ulike regionale helseforetakene

  • Regionale helseforetakenes prioritering av andre tiltak/prosjekter.

  • Manglende opplæring som kan gi reduserte gevinster eller negative effekter ved bruk av e-reseptløsningen.

Organisering og mandat

Utprøving og innføring av e-resept på sykehusene ivaretas av de regionale helseforetakene.

Direktoratet for e-helse har i dette arbeidet en koordinerende rolle og har etablert overordnet forvaltning av e-reseptkjeden.

I tillegg har Direktoratet for e-helse ansvar for Reseptformidleren, tjenesten Mine resepter og forskrivningsmodulen. Forskrivningsmodulen tilbys vederlagsfritt til de EPJ leverandører som ikke har e-reseptfunksjonalitet i sine løsninger.

​Fant du det du lette etter?​