Logo for print

Støtte til revidering av standard henvisningsmelding slik at nødvendige data overføres strukturert og kan benyttes av mottakende EPJ-system for automatisert registrering.

I tillegg skal prosjektet implementere funksjonalitet for sending og mottak av revidert henvisningsmelding i DIPS.

Bakgrunn og behov

Sending av papirbaserte henvisningsmeldinger tar for lang tid og kan medføre lavere datakvalitet. Papirhenvisninger kan gi rot i ventelister og oppfølging av pasientrettigheter ved pasientforløp på tvers av sykehus. Papirbaserte henvisninger ønskes erstattet med elektroniske meldinger med nye strukturerte felt. Meldingene skal kunne sendes direkte mellom helseforetak.

Forventede gevinster

Helhetlige pasientforløp støttet av effektive digitale løsninger (raskere, sikrere og mer presis informasjonsoverføring mellom helseforetak i pasientforløp som involverer flere HF).

Bedre pasientsikkerhet gjennom tilgjengelig og oppdatert pasientinformasjon for alle aktører i samhandlingskjeden og dermed enklere oppfølging av pasientrettigheter relatert til frister i sammensatte forløp.

Digitale løsninger er forankret i nasjonale standarder og felles komponenter. Der hvor nasjonale standarder ikke finnes, benyttes regionale standarder

Overgang fra papirbaserte til elektroniske løsninger.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Pilotering av revidert elektronisk henvisningsmelding mellom Vestre Viken helseforetak og Oslo universitetssykehus i april-mai 2016 viste at videreutvikling både av selve henvisningsmeldingsstandarden og tilhørende funksjonalitet i DIPS er nødvendig før elektronisk henvisning mellom HF kan tas i bruk i stor skala. Forslag til prosjektorganisering og revidert tidsplan for implementering og test av løsning i DIPS kan utarbeides når oppdatert meldingsdokumentasjon leveres fra Direktoratet for e-helse i første kvartal 2017.

Berørte aktører

RHF – brukere og systemeiere

Leverandører RHF/HF – Implementere avtalt løsning

Norsk Helsenett - Tilby løsning for validering av aktuelle meldingsstandarder

Nasjonal IKT - Tiltakseier

Helsedirektoratet - Forvalter av meldingsstandardene og Adresseregisteret

Leverandører knyttet til legekontor/kommune - Høringsinstanser

Pasienter - Brukere

Fastleger - Høringsinstanser og brukere

Organisering av prosjektet

Ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT (NIKT)

Porteføljeansvarlig: Nina Bjørlykke

Prosjekteier: Helse Sør-Øst

Prosjektleder: Mona Syversen, Sykehuspartner

Styringsgruppe: Programstyret for program for regional klinisk løsning (RKL) i Helse Sør-Øst, som prosjektet er organisert innunder.

​Fant du det du lette etter?​