Logo for print

Helsedataprogrammets mål er bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene.

​Helsedataprogrammet har fire delmål:

 • Enklere datafangst

 • Bedre datakvalitet

 • Bedre utnyttelse av registerdata

 • Bedre sikkerhet og personvern

Bakgrunn og behov

Norge har en rekke helseregistre. Et komplisert regelverk, mange registerforvaltere og tungvinte prosesser for å søke om datatilgang gjør det imidlertid tidkrevende og vanskelig å få tilgang til helsedata.


Målet for Helsedataprogrammet er å bedre utnyttelsen og kvaliteten på helsedataene, forenkle innrapporteringen til de nasjonale helseregistrene og gjøre datahåndteringen sikrere. 


Som et implementeringsbidrag til Nasjonal helseregisterstrategi 2010-2020 vil Helsedataprogrammet videreføre arbeidet fra Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP) ved å bidra til samhandling mellom registerforvalterne, brukerne/forskningsmiljøer og leverandører av fellestjenester. Programmet skal samtidig videreutvikle og detaljere anbefalingene fra rapporten Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre som ble utarbeidet av Direktoratet for e-helse i 2016.

Forventede gevinster

Helsedataprogrammet kan gjennom etablering av en nasjonal plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata gi gevinster på flere områder:

Bedre helse til befolkningen

   • Raskere, mer effektiv og avansert helseforskning

   • Bedre beslutningsstøtte for helsepersonell

   • Styrket pasientrolle og bedre kunnskap om egen helse

   • Bedre innsikt i befolkningens helse

   • Prediktiv og preskriptiv helseanalyse / tidligere oppdage epidemier

   • Bedre vurdering og bruk av behandlingsmetoder og legemidler

Mer effektiv helse- og omsorgstjeneste

   • Mer effektiv allokering av ressurser

   • Bedre styring og planlegging

   • Mer presise prognoser

   • Bedre vurdering og bruk av legemidler

   • Bedre vurdering av behandlingsmetoder 

Næringslivsvekst

   • Utvikling av spissteknologi i Norge

   • Tiltrekke internasjonale investeringer

   • Etablering av helseklynger og teknologiklynger

   • Nye apper for norsk og internasjonalt marked

   • Eksport av norsk-opplærte helsealgoritmer og anonymiserte digitale rådata

   • Internasjonalt konkurransefortrinn for norske bedrifter

Tidsplan, leveranser og milepæler

Helsedataprogrammet ble etablert i mars 2017 og løper ut 2020. Noen av de viktigste oppgavene tidlig i programmet blir å:

 • Utrede og definere løsningskonsepter for en nasjonal plattform for helseanalyse

 • Gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av løsningskonsepter for plattformen

 • Utrede, utforme og utvikle fellesløsninger for helseregistrene

 • Planlegge hvordan og når de anbefalte standardiserte tekniske grensesnittene skal implementeres i de enkelte registrene

Sentrale leveranser til HOD i 2017:

 • Plan for etablering av helseanalyseplattformen (1. juli)

 • Forslag til en modell for fordeling av kostnader (1. oktober)

Berørte aktører

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er programmet lagt til Direktoratet for e-helse. Programmet berører sektoren bredt og gjennomføres i samarbeid med blant annet Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene, Norges forskningsråd, Statistisk sentralbyrå, universitets- og høgskolesektoren, næringsliv og kommunesektoren.

Organisering 

Programmets styringsmodell består av styringsgruppe, referansegruppe, delprosjekter og arbeidsgrupper som alle etableres i løpet av første kvartal i 2017.

Programmet vil organiseres i tre delprosjekter:

 • Koordinering og styring av utvikling av fellestjenester for de nasjonale helseregistrene

 • Utredning av Helseanalyseplattformen og andre fellestjenester

 • Styring, standardisering, koordinering og harmonisering av registerfeltet

Et programkontor koordinerer programgjennomføringen.

 

​Fant du det du lette etter?​