Logo for print

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019.

​Prosjektet planlegger i løpet av 2021 blant annet:

· revidert fødselsmelding opp mot modernisert folkeregister (svar med fødselsnummer «umiddelbart»)

· elektronisk dødsmelding mot modernisert folkeregister (i dag kun papir) i samarbeid med FHI og eDÅR-prosjektet

· felles informasjonsplattform

· felles tjenester for å kunne hente ut persongrunndata (med 'FREG'= et nytt, modernisert 'PREG')

Bakgrunn og behov

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019.

Direktoratet for e-helse fikk tildelingsbrev i 2017 fra Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) med følgende tekst:

Skatteetaten startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret, jf. omtale i Prop. 1 S (2015 – 2016) for Finansdepartementet og Innst. 11 S (2015-2016). Moderniseringen av Folkeregisteret forutsetter at det utvikles nye elektroniske grensesnitt også i NAV, helsesektoren og Utlendingsdirektoratet. Helsesektoren skal i samarbeid med Skatteetaten bidra til modernisert folkeregister ved å digitalisere fødsels- og dødsmeldinger. Helsesektoren skal etablere felleskomponenter for produksjon av informasjon til modernisert folkeregister, for felles hjelpenummer og for bruk og distribusjon av folkeregisteret. Direktoratet for e-helse har ansvar for å koordinere helsesektorens arbeid og helsesektorens samarbeid med Skatteetaten.

Helsesektoren er helt avhengig av tilgang til folkeregisteropplysninger – med riktige og oppdaterte opplysninger til rett tid – som grunnlag for rett identifisering og gode pasientadministrative opplysninger, som igjen gir grunnlag og mulighet for bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

Helsesektoren har også uavhengig av Skattedirektoratets initiativ om å modernisere Folkeregisteret et behov for å få oversikt og kontroll på bruk av folkeregisteropplysninger i sektoren.

Forventede gevinster

Prosjektet vil gi muligheter for gevinster/effekter som økt pasientsikkerhet, bedre helsetjeneste for pasientene, spart tid/ressurser for helsetjenesten, økt kvalitet (herunder nødvendig og riktig informasjon til rett tid), sikrere identitetsforvaltning for alle pasienter på tvers av virksomhetene (papirløse, asylsøkere, bevisstløse), mer effektiv forvaltning på personområdet, reduserte kostnader knyttet til drift og forvaltning.

Tidsplan og milepæler

Prosjektet ble startet 1.3.2016. Konseptrapport er planlagt godkjent i sektorstyringsgruppe 7.3.2017. Planleggingsfasen starter 7.3.2017 og er planlagt å vare frem til 1.9.2017. Ytterligere detaljering kommer som en følge av planfasen. Prosjektet er planlagt sluttført innen 31.12.2021.

Berørte aktører

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren berøres, enten som konsument og/eller som produsent av folkeregisteropplysninger (melding om fødsel og dødsfall).

Avhengigheter og forutsetninger

Skattedirektoratets moderniseringsprosjekt, eDÅR-prosjektet, ATF-prosjektet, grunndata i E-helse. Videre finansiering er en forutsetning som må avklares.

Risikovurdering

Dersom prosjektet ikke gjennomføres kan dette medføre:

  • Helsesektoren vil ikke nødvendigvis ha tilgang til folkeregisteropplysninger når dagens Folkeregister (DSF) fases ut

  • Helsesektoren vil ikke kunne nyttiggjøre seg nytt innhold fra modernisert Folkeregister (nye informasjonsfelter)

  • Automatisk tildeling av fødselsnummer vil ikke fungere lengre når DSF fases ut uten at løsningen skrives om mot modernisert Folkeregister

Modernisert Folkeregister vil ikke lykkes hvis helsesektoren ikke ivaretar en digital produsentrolle, dvs. ikke leverer digital melding om dødsfall eller oppgradert løsning for melding om fødsel til modernisert Folkeregister.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier er Direktoratet for e-helse. Prosjekteier representerer helsesektoren overfor Skattedirektoratet og deltar i deres eksterne styringsgruppe. Prosjektet har en styringsgruppe med representanter fra sentrale aktører i sektoren (FHI, NIKT, kommunerepresentanter, NHN, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse). Oppdaterte styringsdokumenter utarbeides nå ved overgang til planfasen.

 

​Fant du det du lette etter?​