Logo for print

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019.

​Bakgrunn og behov

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019.

Skatteetaten startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret, jf. omtale i Prop. 1 S (2015 – 2016) for Finansdepartementet og Innst. 11 S (2015-2016).

Moderniseringen av Folkeregisteret forutsetter at det utvikles nye elektroniske grensesnitt også i NAV, helsesektoren og Utlendingsdirektoratet. Helsesektoren skal i samarbeid med Skatteetaten bidra til modernisert folkeregister ved å digitalisere fødsels- og dødsmeldinger. Helsesektoren skal etablere felleskomponenter for produksjon av informasjon til modernisert folkeregister, for felles hjelpenummer og for bruk og distribusjon av folkeregisteret. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å koordinere arbeidet med modernisert Folkeregister i sektoren.Direktoratet for e-helse har opprettet Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse).

Helsesektoren er helt avhengig av tilgang til folkeregisteropplysninger – med riktige og oppdaterte opplysninger til rett tid – som grunnlag for rett identifisering og gode pasientadministrative opplysninger, som igjen gir grunnlag og mulighet for bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

Helsesektoren har også uavhengig av Skattedirektoratets initiativ om å modernisere Folkeregisteret et behov for å få oversikt og kontroll på bruk av folkeregisteropplysninger i sektoren.

Forventede gevinster

Prosjektet vil gi muligheter for gevinster/effekter som økt pasientsikkerhet, bedre helsetjeneste for pasientene, spart tid/ressurser for helsetjenesten, økt kvalitet (herunder nødvendig og riktig informasjon til rett tid), sikrere identitetsforvaltning for alle pasienter på tvers av virksomhetene, mer effektiv forvaltning på personområdet og reduserte kostnader knyttet til drift og forvaltning.

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Prosjektet startet 1.3.2016.
  • Konseptrapport utarbeidet og godkjent i sektorstyringsgruppe 07.03.17.
  • Planleggingsfasen ble gjennomført i perioden 07.03.17 – 29.09.17.
  • Leveransedokumentene fra planfasen ble godkjent i sektorstyringsgruppemøte 29.09.17.
  • Fra 01.10.17 ble arbeidet organisert som et program. Prosjekter etableres med dedikerte leveranseansvar.
  • Utprøving av elektronisk melding om dødsfall er planlagt i perioden 1.9.2018-31.12.2018

Berørte aktører

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren berøres, enten som konsument og/eller som produsent av folkeregisteropplysninger (melding om fødsel og dødsfall).

Organisering av prosjektet

Programeier er Direktoratet for e-helse. Programeier representerer helsesektoren overfor Skattedirektoratet og deltar i deres eksterne styringsgruppe. Programmet har et programstyre med representanter fra sentrale aktører i sektoren (FHI, NIKT, kommunerepresentanter, NHN, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse). Det etableres prosjekter med dedikerte leveranseansvar.

​Fant du det du lette etter?​