Logo for print

EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.

EPJ-løftet handler om kvalitetsheving av dagens elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Bakgrunn og behov

EPJ-løftet består av flere delprosjekter, der krav til funksjonalitet baseres på brukerstyrte behov, og løsningene er uavhengig av hvilket EPJ-system som brukes.
Delprosjektene er igangsatt for fastleger og avtalespesialister (oppstart høst 2014), fysio- og manuellterapeuter (oppstart høst 2016) og for pleie- og omsorgssektoren (oppstart vinter 2016/2017).

Følgende prosjekter er igangsatt etter takstforhandlingen 2016-2017:

Protokoll om EPJ-utvikling EPJ-løftet 15.06.16 (PDF)

Følgende delprosjekter igangsettes etter takstforhandlingen 2015-2016:

Protokoll om EPJ-utvikling EPJ-løftet 25.06.15 (PDF)  

I hver av avtaleperiodene er det avsatt en økonomisk ramme på NOK 17 millioner.

Den totale rammen for EPJ-løftet er NOK 34. millioner for planlegging og gjennomføring av de ovennevnte delprosjektene.

Forventede gevinster

  • Skape pasientens helsetjeneste og ivareta pasientsikkerhet

  • Sikre kvalitet i pasientbehandlingen

  • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren

  • Understøtte mer effektiv ressursbruk

Tidsplan og milepæler

De ulike prosjektene i programmet følger egne tidsplaner. For detaljert informasjon om et spesifikt prosjekt, ta kontakt med prosjektleder i Direktoratet for e-helse.

Berørte aktører

- Fastleger

- Fysio- og manuellterapeuter

- Pleie- og omsorgssektoren

- EPJ-leverandører

Avhengigheter og forutsetninger

Programmet er avhengig av et godt og tett samarbeid mellom brukergrupper, leverandører, fagforeninger og myndigheter.

Risikovurdering

Programmet har en lav til middels risikoprofil.

Organisering og mandat

EPJ-løftet for fastleger og avtalespesialister er et brukerdrevet program som styres av en partssammensatt styringsgruppe med tre representanter fra Legeforeningen, to representanter fra Helsedirektoratet og en representant fra Direktoratet for e-helse. Sistnevnte leder styringsgruppen.

EPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuter er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og EPJ-leverandører. 

Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjonen.

EPJ-løftet for kommunal helse- og omsorgstjeneste er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Sykepleierforbund, Den norske legeforening og EPJ-leverandører.

Direktoratet for e-helse leder styringsgruppen og ivaretar sekretariatsfunksjoner.

Styringsgruppen

  • Godkjenner, igangsetter og følger opp igangsatte prosjekter
  • Godkjenner prosjektmandat og prosjektbeskrivelser
  • Fremmer årlige forslag til nye prosjekter for partene

Direktoratet for e-helse er programeier og jobber tett med EPJ-leverandører og brukerrepresentanter for de forskjellige EPJ-løftene. Brukerrepresentantene er representert i arbeidsgruppene til hvert delprosjekt.

Brukerrepresentantene består av allmennleger og fysioterapeuter med lang erfaring i bruk, pilotering, implementering og behovskartlegging av EPJ-systemer.

Brukerrepresentantene og EPJ-leverandørene jobber tett sammen, og har god kjennskap og mange ideer til hvordan systemene kan forbedres.

​Fant du det du lette etter?​