Logo for print

Statens legemiddelverk foreslår at det startes et arbeid for å innføre ISO IDMP som standard for angivelse og utveksling av legemiddelinformasjon i Norge.

​En nasjonal føringfor dette arbeidet vil understøtte gjenbruk og deling av informasjon knyttet til legemidler og legemiddelbruk. I tillegg vil det gi en bedre utnyttelse av ressurser knyttet til vedlikehold, oppdatering og kvalitetssikring av legemiddeldata.

Bakgrunn og behov

ISO-standarder for identifisering av legemidler (IDMP) er under implementering i den felles europeiske godkjenningsprosessen for legemidler. Prosjektet SPOR ledes av EMA og skal implementere bruk av standardene i EU innen 2020. Legemiddelverket deltar i SPOR-prosjektet.

Helsesektoren bruker ulike kilder til legemiddeldata, der både datamodell og kodeverk er forskjellige. For eksempel er legemiddelinformasjonen på resepten fra FEST-M30, mens utleveringsmeldinger har data fra Vareregisteret fra Farmalogg. Bruk av ulike datamodeller og kodeverk medfører:

 • Terskler for gjenbruk av data/informasjon (behov for mapping/kobling)

 • Risiko for feil anvendelse av data-elementer

 • Store kostnader ved dobbeltarbeid og kvalitetssikring av mapping/kobling

 • Terskler, kostnader og risiko øker ved økt samhandling på tvers av systemer

Med innføring av ny standard for legemiddelinformasjon er det en risiko for at dette blir en ekstra kilde og terskel dersom de eksisterende kildene til legemiddelinformasjon ikke tilpasser seg den nye standarden. Det er derfor behov for nasjonale føringer på området.

Legemiddelverket vil i sitt arbeid fokusere på hvordan standardene vil endre den regulatoriske arbeidsdelingen i Europa knyttet til legemiddelgodkjenning, og hvilke konsekvenser dette vil ha for Legemiddelverkets interne organisering og systemer, inkludert FEST-tjenesten.

Forventede gevinster

En nasjonal innføring av ISO-IDMP som standard for legemiddelinformasjon vil kunne føre til

 • Bedre datakvalitet på legemiddelinformasjon

 • Bedre mulighet for å dele og gjenbruke legemiddeldata til ulike formål (primær- og sekundærbruk)

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet er ikke startet

Berørte aktører

 • Direktoratet for eHelse – standardisering

 • Prosjektet er avhengig av EPJ/kurve-utvikling for implementering av ny standard (spesialist, primær og fastlege)

 • Andre brukere av strukturert legemiddelinformasjon

Berørte prosjekter i nasjonal portefølje:

 • Program Én innbygger - én journal

 • EPJ-løftet

 • Kvalitet i reseptformidleren/e-Resept

 • Program for kodeverk og terminologi

 • Program for infrastruktur (FIA)

 • SAFEST/FEST for sykehus

Andre berørte prosjekt

DIFA: Felles bransjeløsninger for apotek

Organisering

Prosjektet er ikke startet

​Fant du det du lette etter?​