Logo for print

Målet med prosjektet er å tilrettelegge for elektronisk innrapportering av dødsmelding i samarbeid med prosjekt MF Helse.

​Bakgrunn og behov

Elektronisk registrering av dødsfall og innmelding av dødsfall og dødsårsaker er en nødvendig forutsetning for raskt å få oppdatert Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Dagens innmelding er 100 % papirbasert, og legger begrensninger på hvor raskt og godt data kan oppdateres.

Løsningen vil gi et mer oppdatert og dagsaktuelt Dødsårsaksregister (DÅR) som kan brukes i løpende helseovervåkning og beredskap, og vil sikre kvaliteten på data i registeret. En elektronisk dødsmelding vil dessuten være et viktig bidrag til et modernisert folkeregister og sikre raskt oppdatert informasjon om død. Store deler av offentlig og privat sektor baserer seg på at Folkeregisteret er dagsaktuelt og korrekt. 

Modernisering av DÅR er et viktig mål i arbeidet for bedre helseregistre, ikke minst når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet, jf. Nasjonalt helseregisterprosjekt. 
En samlet helse- og omsorgskomité har dessuten understreket betydningen av at helseregistrene moderniseres og utvikles, og at papirbaserte registre blir gjort elektroniske. Fortsatt bruk av papirskjema for å registrere dødsfall vil heller ikke ivareta nasjonale føringer om at offentlig sektor må digitaliseres.

Moderniseringsprogrammet for Folkeregisteret gjennomføres i perioden 2016-2020.

eDÅR-prosjektet vil i samarbeid med prosjekt MF Helse tilrettelegge for elektronisk innrapportering av dødsfall og dødsårsaker.

Forventede gevinster

Det er identifisert store samfunnsøkonomiske gevinster av prosjektet og utarbeidet en egen plan for gevinstrealisering.

Tidsplan og milepæler 

Oppnådde milepæler
Prosjektets oppstart: 01.01.2014
Prosjektdokumentasjon på plass og BP2-godkjenning forelå: 15.02.2016
Godkjenning fra Difi innhentet og midler utløst: 15.08.2016

Nærmeste milepæler
Teknisk dokumentasjon/kravspesifikasjon for integrering av elektronisk legeerklæring om dødsfall ferdig og godkjent: 01.03.2017

Ny prosess for papirinnmelding av legeerklæring om dødsfall godkjent av alle berørte aktører: 01.03.2017

Forslag til nødvendige endringer i lovverk/forskrifter fremmet: 01.03.2017

Milepæler med stor usikkerhet:

Avklaringer om tekniske grensesnitt for videreformidling av sivile data til Folkeregisteret: 30.06.2017

Nødvendige endringer i lovverk/forskrifter på plass: 30.09.2017

Ny prosess for papirinnmelding legeerklæring av dødsfall tas i bruk (uten oppdatering til Folkeregisteret): 01.10.2017

Første elektroniske innmelding fra EPJ for legeerklæring av dødsfall tas i bruk (med eller uten oppdatering til Folkeregisteret): 01.06.2018

Løsning for eDÅR tatt i bruk og dokumentasjon, brukerforum, support og endringsrutiner på plass: 01.09.2018

Prosjekt avsluttes og sluttrapport leveres Difi: 01.12.2018

Berørte aktører

Prosjektet legger til rette for en helt ny og effektiv prosess i forbindelse med oppdatering av Folkeregisteret. Dette resulterer i en sterk avhengighet til prosjektene MF Skatt (Modernisert Folkeregister) og MF Helse, (Felles mottaksprosjekt for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren).  Prosjektleder, arkitekter og IT Direktør er derfor representert i ulike fora i disse prosjektene.

Forankring av løsning hos fremtidige brukere tas i hovedsak via NIKT for spesialisthelsetjenesten, KS for sykehjemmene.  Forankring og avstemming tas ytterligere i etablert fora i prosjektet MF Helse hvor NIKT, NHN, KS med flere er representert. Dette gjøres for å sikre gjenbruk og tett koordinering mellom prosjektene.

Organisering og mandat 

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin