Logo for print

Prosjektet DIS skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for én felles helsetjeneste på nett.

Bakgrunn og behov

Nasjonal IKT (NIKT) har over flere år hatt en felles satsing på digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS). I 2014 utformet NIKT Tiltak 2001: Forprosjekt DIS et felles nasjonalt målbilde og veikart for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. I 2015 har NIKT Tiltak 2002: DIS-2015 bidratt til videreutvikling av målbildet, utforming av nye tjenester og til realisering av nasjonal fellesfunksjonalitet i form av ny inngang til innloggede tjenester og personverntjenester.

Prosjekt DIS-2016 skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for nasjonale digitale innbyggertjenester med én felles helsetjeneste på nett. Dette vil igjen støtte mål som uttrykt i Meld.St.9 «Én innbygger – én journal», og i Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016).

Forventede gevinster

Nye tjenester på helsenorge.no skal:

-  gi bedre muligheter for enkel og effektiv dialog og samhandling mellom helsetjenestene og innbyggere

- gi brukere økt mestring av egen helsehverdag, og gjøre det enklere for behandlere å gi relevant opplæring og informasjon

- bedre behandlingskvaliteten og gi tids- og kostnadsmessige gevinster for personell og helseforetak

For hvem, og hvordan fremkommer gevinsten?

- Helsetjenestene, helseforetak, innbyggere og behandlere (effektiv dialog, økt kvalitet, innbyggertilfredshet, mestring, redusert tidsbruk på administrative oppgaver)

Forutsetninger for at gevinsten skal kunne realiseres:

- Godt samarbeid om behov og løsninger i utvidet nettverk

- Gode behovsanalyser, analyser/læring fra eksisterende tjenester, funksjonelle beskrivelser og brukertesting i utforming av tjenestene

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet leverer flere delleveranser/delprosjekter og har en agil tilnærming.
Utvalgte prosjekter videreføres til DIS2017.

28. november: November-release: Løsning for PROM-skjema er levert og tas i bruk i piloten hos kvalitetsregistrene/Hemit.

Ferdigstiller innsiktsinnsamling og konseptretninger for dialog: Januar 2017

Berørte aktører:

Prosjektet leverer primært funksjonalitet som understøtter arbeidsprosesser spesialisthelsetjenesten har utførende ansvar for.  Leverte basisegenskaper i funksjonaliteten vil kunne gjenbrukes av øvrige samfunnsaktører innen helsesektoren.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier for DIS-2016 er Nasjonal IKT HF. 
Prosjektet forholder seg til vedtatt styringsmodell for IKT i sektoren.

Prosjektstyre: Prosjektstyre oppnevnes av Styret i Nasjonal IKT HF
Prosjektleder: Direktorat for e-helse
Referansegruppe: Sentrale interessenter fra RHF, brukere og klinikere

Prosjektgruppen består av et kjerneteam og et utviklingsteam:
Kjerneteam:
Prosjektressurser for Direktorat for e-helse
Prosjektressurser fra RHF/NIKT
Temabaserte ressursteam: fag- og arkitekturressurser fra RHF-ene

Utviklingsteam:
Digital dialog/e-behandling
Digitale skjema
Personvernkomponent/brukeropplevelse

 

 

​Fant du det du lette etter?​