Logo for print

Tjenesten muliggjør elektronisk sending av fødselmelding, automatisk tildeling av fødselsnummer og elektronisk mottak av fødselsnummer to ganger om dagen i alle årets dager.

Pilotene har vært kjørt ved Rikshospitalet i Helse Sør-Øst.

Bakgrunn og behov

Helsesektoren ønsker mer effektiv tildeling av fødselsnummer til nyfødte. Dette skal skje ved at det sendes en elektronisk melding til Folkeregisteret, og at det kommer svar innen 12 timer. Ønsket om en mer effektiv tildeling av fødselsnummer baseres på et behov for å sikre unik ID på det nyfødte barnet så snart som mulig etter fødselen for å ivareta pasientsikkerheten.

Det leveres en frittstående løsning, en webtjeneste, der jordmødre kan registrere nyfødte. I den samme løsningen kan jordmødre hente ut nytt tildelt fødselsnummer. Videre er det pilotert en automatisk tjeneste for mottak av fødselsnummeret direkte inn i helseforetakets EPJ.

Forventede gevinster

Høyere pasientsikkerhet ved at fødselsnummer tildeles to ganger om dagen. Det tildelte fødselsnummeret vil erstatte allerede tildelte hjelpenumre, slik at hvert barn får en unik og sikker ID. Det blir enklere og mer effektivt å søke opp oppdatert informasjon om barnet for behandlende lege.

Løsningen vil bidra til at fødselsmeldinger som sendes Folkeregisteret i større grad enn tidligere inneholder korrekt informasjon, da informasjonen blir verifisert mot PREG (Norsk Helsenetts kopi av Folkeregisteret), før fødselsmelding dannes hos Norsk Helsenett (NHN) og videresendes Folkeregisteret. Dette bidrar til høyere grad av effektivitet både hos Helse og Skatt.

Siden fødselsnummeret vil inngå i PREG hos NHN, vil alle som abonnerer på tjenesten etter hvert få fødselsnummer utsendt to ganger om dagen.

Den utviklede løsningen vil bidra til at det blir få endringer på helsesiden i forbindelse med implementering av modernisert Folkeregister, og det legges opp til at det skal bli enkelt å utføre de få endringene som vil komme.

Tildeling av fødselsnummer før utskrivning etter fødsel forenkler helsestasjonenes oppfølging etter utskriving fra sykehus.

Tidsplan, leveranser og milepæler

•Frittstående løsning er allerede implementert i hele Helse Sør-Øst, bortsett fra ved Sykehuset i Vestfold. Dette vil si at 58 % av alle landets fødselsmeldinger nå sendes via frittstående løsning som er etablert i Norsk Helsenett. Etter planen skal 80 % av landets fødselsmeldinger gå via løsningen i Norsk Helsenett pr. 01.01.2017. Det planlegges med 100% implementering i løpet av 2017.

•Automatisk mottak av fødselsnummer inn i EPJ er pilotert ved Rikshospitalet og 165 barn fikk tildelt fødselsnummer før de forlot sykehuset. Løsningen er klar til bredding.

•Integrert løsning for sending av fødselsmeldingen via DIPS Arena er tatt ut av prosjektets scope.

•Sluttdokumenter på den totale løsningen for automatisk tildeling av fødselsnummer blir levert i løpet av 1. kvartal 2017 (Både frittstående og integrert løsning.)

Berørte aktører

Alle helseforetak (klinikere) som brukere av systemet 

Helseforetak ved direktør som databehandleransvarlig for datasettet som sendes til Norsk Helsenett.

RHF som eiere av systemet.

Leverandører av PAS/EPJ og fødesystem

Norsk Helsenett – som leverandør av løsningen. Webløsning og meldingsmotor i NHN vil driftes av NHN og NHN vil ha brukerstøtte. Blir databehandler for Helse.

Nasjonal IKT - Tiltakseier

Helsedirektoratet - Forvalter av meldingsstandardene og Adresseregisteret og som rådgivere i forhold til standardisering av nasjonale arkitekturkomponenter.

Kommunehelsetjenesten – helsestasjon. Nyfødte vil ha fødselsnummer senest ved utskrivning fra sykehus når løsningen er ferdig implementert. Gir mindre risiko for feil.

Befolkningen (foreldre og barn)- fødselsnummer tildeles to ganger om dagen, og barnet vil ha et fødselsnummer før hjemkomst.

Skatt – vil motta elektroniske fødselsmeldinger og endre kjøremønster til utsendelse av fødselsnummer to ganger pr. dag.

Organisering av prosjektet

Tiltakseier/ansvarlig virksomhet: Nasjonal IKT

Porteføljeansvarlig: Nina Bjørlykke

Prosjekteier: Helse Sør Øst

Styringsgruppe bestående av representanter fra sentrale aktører:

•Helse Sør-Øst

•Helse Nord

•Helse Vest

•Helse Midt-Norge

•NIKT

•Direktoratet for e-helse

•Skattedirektoratet

•Norsk Helsenett

Prosjektet styres av Programstyret for program for regional klinisk løsning (RKL) i Helse Sør-Øst, som prosjektet er organisert innunder.

​Fant du det du lette etter?​