Logo for print

 

 

Velg behandlingssted - avtalespesialisterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/velg-behandlingssted-avtalespesialisterVelg behandlingssted - avtalespesialisterProsjektet skal gi innbygger samlet informasjon på nett om tilbud og ventetider i spesialisthelsetjenesten ved at avtalespesialister vises på helsenorge.no/velg-behandlingssted. Utredning/forprosjekt
Spørretjeneste to initiativ - Implementasjon av EPJ av tjenestene Finn pasientens fastlege og Finn pasientens frikortstatushttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sporretjeneste-to-initiativ-implementasjon-av-epj-av-tjenestene-finn-pasientens-fastlege-og-finn-pasientens-frikortstatusSpørretjeneste to initiativ - Implementasjon av EPJ av tjenestene Finn pasientens fastlege og Finn pasientens frikortstatusProsjektet skal implementere to ferdige spørretjenester fra Helfo som bidrar til en enklere hverdag for et stort antall helseaktører.Gjennomføring
Modernisering av Norsk pasientregister (NPR)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/modernisering-av-norsk-pasientregister-nprModernisering av Norsk pasientregister (NPR)Prosjektets formål er forenklet rapportering, god datakvalitet og effektive leveranser fra Norsk pasientregister (NPR).Gjennomføring
Fristbrudd fase 2 (FRIDA)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/fristbrudd-fase-2-fridaFristbrudd fase 2 (FRIDA)Prosjektets formål er å sikre effektiv og kvalitetsmessig forvaltning av pasientrettigheter i forbindelse med fristbrudd, i tillegg til å redusere risiko for feil og kostnader ved behandling av fristbruddsaker. Utredning/forprosjekt
Forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester - vedlegg til meldingerhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/forsoksordning-med-statlig-finansiering-av-omsorgstjenester-vedlegg-til-meldingerForsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester - vedlegg til meldingerProsjektet samarbeider med tre kommuner om bestilling av funksjonalitet hos fagsystemleverandører slik at dialogmeldinger kan sendes med vedlegg mellom omsorgstjenesten og fastleger.Gjennomføring
Prehospitale tjenester (P-EPJ)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/prehospitale-tjenester-p-epjPrehospitale tjenester (P-EPJ)Prosjektet skal avdekke behov for dataflyt i behandlingskjeden med utgangspunkt i elektronisk ambulansejournal, og diskutere og anbefale det virksomhetsarkitektoniske konseptet som støtter behovet på best mulig måte.Utredning/forprosjekt
SAFEST realiseringhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/safest-realiseringSAFEST realiseringFormålet med prosjektet er å støtte Statens Legemiddelverks arbeid med å levere utvidet og strukturert legemiddelinformasjon.Gjennomføring
Helseplattformenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/helseplattformenHelseplattformenProsjektet skal anskaffe og innføre elektronisk pasientjournal for spesialisthelsetjenesten og kommuner i Midt-Norge, i tillegg til å være nasjonal pilot for Én innbygger- én journal. Gjennomføring
Nasjonalt infeksjonsregisterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonalt-infeksjonsregisterNasjonalt infeksjonsregisterFormålet med et Nasjonalt infeksjonsregister, inklusive tilgjengeliggjøring av laboratoriedata på nasjonal basis, er å kunne få raskere og bedre utnyttelse av eksisterende data til pasientbehandling, overvåking og forskning. Utredning/forprosjekt
Robust Mobilt Helsenetthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/robust-mobilt-helsenettRobust Mobilt HelsenettProsjektet skal etablere et robust mobilt samband for tilkobling til Helsenett i de prehospitale tjenestene. Utredning/forprosjekt
Nettapotekhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nettapotekNettapotekNettapotek skal gjøre det mulig å bestille reseptbelagte legemidler på nett, og å få dem levert på døren.Avsluttet
Én innbygger – én journalhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/n-innbygger-n-journalÉn innbygger – én journalRegjeringen har gitt sin tilslutning til anbefalingen om at en felles, nasjonal løsning for helse- og omsorgstjenesten bør være målbildet for «Én innbygger – én journal». Direktoratet for e-helse er bedt om å initiere det videre planleggingsarbeidet.Utredning/forprosjekt
Program Felles Infrastruktur (FIA)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/program-felles-infrastruktur-fiaProgram Felles Infrastruktur (FIA)FIA-programmet skal vurdere, utrede og iverksette tiltak på kort og mellomlang sikt som bedrer samhandlingen i sektoren. Gjennomføring
Nasjonal koordinering av standarderhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonal-koordinering-av-standarderNasjonal koordinering av standarderDet er gjennomført vurderinger av internasjonale standarder og spesifikasjoner i henhold til gitte kriterier, faktorer og egenskaper ved standardene. Resultatene har blitt kommunisert til aktuelle interessenter gjennom ulike kanaler. Avsluttet
Nasjonal profil for IHE XDS metadatahttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonal-profil-for-ihe-xds-metadataNasjonal profil for IHE XDS metadataProsjektet skal utarbeide en nasjonal profil for IHE XDS metadata. Gjennomføring
PLO 2.0 - Meldingsutveksling - Revisjon av standardhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/plo-20-meldingsutveksling-revisjon-av-standardPLO 2.0 - Meldingsutveksling - Revisjon av standardProsjektet omhandler revisjon av standard for meldingsutveksling i pleie- og omsorgssektoren.Gjennomføring
Modernisering av smittevernregistrene - lang sikthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/modernisering-av-smittevernregistrene-lang-siktModernisering av smittevernregistrene - lang siktEn felles registermodell hvor eksisterende og eventuelt nye registre og andre datakilder på smittevernfeltet er integrert, vil imøtekomme skjerpede krav til overvåking, beredskap, pasientsikkerhet og forskning.Utredning/forprosjekt
Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastrukturhttps://ehelse.no/nasjonalt-velferdsteknologiprogram-arkitektur-og-infrastrukturNasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastrukturProsjektet er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og skal spesifisere, teste ut og bidra til realiseringen av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.Utredning/forprosjekt
Innføring av elektronisk oppgjørsløsning for h-resepthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/innforing-av-elektronisk-oppgjorslosning-for-h-reseptInnføring av elektronisk oppgjørsløsning for h-reseptProsjektets hovedmål er å spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsordning for H-resepter ved gjenbruk av HELFOs eksisterende løsning for elektroniske oppgjør (med gjenbruk av meldingene M18, M22 og M23).Avsluttet
Henvisning mellom HFhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/henvisning-mellom-hfHenvisning mellom HFStøtte til revidering av standard henvisningsmelding slik at nødvendige data overføres strukturert og kan benyttes av mottakende EPJ-system for automatisert registrering. Gjennomføring