Logo for print

 

 

SAFEST Realisering (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenestenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/safest-realisering-fest-for-sykehus-strukturert-legemiddelinformasjon-for-spesialisthelsetjenestenSAFEST Realisering (FEST for sykehus - strukturert legemiddelinformasjon for spesialisthelsetjenestenProsjektet har som mål å tilby en tjeneste med strukturert legemiddelinformasjon som understøtter behovene spesialisthelsetjenesten har til elektronisk ordinering, istandgjøring, håndtering og dokumentasjon av legemidler til pasient.Gjennomføring
Legemidler og kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenesterhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/legemidler-og-kjernejournal-til-sykehjem-og-hjemmetjenesterLegemidler og kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenesterDe nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept og pasientens legemiddelliste skal innføres i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gjennomføring
Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammethttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/elektronisk-datafangst-til-pasientsikkerhetsprogrammetElektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammetProsjektets overordnede mål er å etablere løsning for elektronisk datafangst for alle innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet innen to år, fra og med prosjektets oppstart.Utredning/forprosjekt
Kjernejournal - Innsynhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kjernejournal-innsynKjernejournal - InnsynProsjektet skal etablere innsyn i journaldokumenter på tvers av virksomheter, regioner og omsorgsnivå.Gjennomføring
En vei inn – hovedprosjekthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/en-vei-inn-hovedprosjektEn vei inn – hovedprosjektFormålet med prosjektet er å gjøre det enkelt for helsetjenesten å melde om uønskede hendelser, bedre datakvalitet på meldingene og økt pasientsikkerhet i helsetjenesten. Gjennomføring
Pakkeforløp psykisk helse og rushttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/pakkeforlop-psykisk-helse-og-rusPakkeforløp psykisk helse og rusPakkeforløpene for psykisk helse og rus skal forbedre pasientens helsetjeneste for en stor gruppe pasienter, brukere og pårørende.Gjennomføring
Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenestenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/generisk-funksjonsvurderingsverktoy-for-rehabilitering-i-spesialisthelsetjenestenGenerisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenestenDet skal innføres et generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner. Utredning/forprosjekt
DIGI-UNGhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digi-ungDIGI-UNGFormålet med DIGI-UNG-programmet er å bygge en brukervennlig, helhetlig og kostnadseffektiv plattform som bidrar til helsefremming, forebygging og raskere behandling blant ungdom 13 til 20 år.Utredning/forprosjekt
Nasjonal laboratoriedatabasehttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonal-laboratoriedatabaseNasjonal laboratoriedatabaseProsjektet utreder ulike konsept for å tilgjengeliggjøre mikrobiologiske laboratoriedata på et nasjonalt nivå, samt vurderer juridiske og økonomiske konsekvenser av alternativene.Utredning/forprosjekt
Modernisering av Reseptregisterethttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/modernisering-av-reseptregisteretModernisering av ReseptregisteretFormålet med moderniseringsprosjektet er primært å øke kvaliteten på innholdet i registeret og tilrettelegge for nye datakilder. Utredning/forprosjekt
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kpr-trinn-2Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2Prosjektet skal videreutvikle KPR med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.Utredning/forprosjekt
Pasientens legemiddelliste (PLL)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/pasientens-legemiddelliste-pllPasientens legemiddelliste (PLL)Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre pasientens legemiddelopplysninger i én felles, nasjonal oversikt.Gjennomføring
Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/felles-samarbeidsprogram-for-modernisering-av-folkeregisteret-i-helse-og-omsorgssektoren-mf-helseFelles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019. Gjennomføring
Nasjonal e-helsemonitor (nasjonalt prosjekt)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/nasjonal-e-helsemonitor-nasjonalt-prosjektNasjonal e-helsemonitor (nasjonalt prosjekt)Det skal etableres et sett med indikatorer som følger og reflekterer digitaliseringen av helsetjenesten i Norge. Gjennomføring
Digital patologihttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digital-patologiDigital patologiFormålet med prosjektet er å oppnå raskere og riktigere patologidiagnostikk gjennom standardisering, strukturering og effektivisering, fra rekvirering av prøven til svar foreligger. Gjennomføring
Forbedre legemiddelinformasjon og FESThttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/forbedre-legemiddelinformasjon-og-festForbedre legemiddelinformasjon og FESTFormålet med prosjektet er å støtte opp om Statens Legemiddelverks realisering av behov for forbedret legemiddelinformasjon. Gjennomføring
Anskaffe rammeavtale for felles publiseringsløsning for metodebøkerhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/anskaffe-rammeavtale-for-felles-publiseringslosning-for-metodebokerAnskaffe rammeavtale for felles publiseringsløsning for metodebøkerNasjonal IKT HF har av de fire helseregionene fått i oppdrag å anskaffe en publiseringstjeneste for enkel publisering av kliniske metodebøker.Gjennomføring
Sentral forskrivningsmodulhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/sentral-forskrivningsmodulSentral forskrivningsmodulDirektoratet for e-helse ønsker å etablere mer enhetlig forskrivningsstøtte, understøtte videre utbredelse av e-resept og bidra til økt kvalitet i e-resept. Gjennomføring
Kvalitet i e-resepthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kvalitet-i-e-reseptKvalitet i e-reseptProsjektet ble etablert etter at man hadde fått flere henvendelser om uaktuelle resepter (resepter som skulle vært tilbakekalt), i Reseptformidleren (RF). Gjennomføring
Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/program-felles-infrastruktur-og-arkitektur-fiaProgram Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA)Programmet har som hovedmål å bedre elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren gjennom å styrke felles grunnmur for digitale tjenester. Avsluttet