Logo for print

Prioritering for 2017 Nasjonal e-helseportefølje (PDF)

Møter i 2017

​Dato​Agenda​Referat​presentasjoner

​8. mars

​Mer informasjon kommer

​31. mai

​Mer informasjon kommer

​22. november

​Mer informasjon kommer

Møter i 2016:

DatoAgenda og saksunderlagPresentasjoner
​3. mars

Møtedokumenter (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)
​25.- 26. mai

Møtedokumenter (PDF)

Vedlegg 8 statusrapport (PDF)

Vedlegg 11 prosjektinformasjon 2017 (PDF)

Referat (PDF)

​Presentasjoner (PDF)
​5. september

Møtedokumenter (PDF)

Vedlegg 1 referat møte 25.-26. mai (PDF)

Vedlegg 2 revidert representasjon NUIT og NUFA (PDF)

Vedlegg 3 Én innbygger-én journal (PDF)

Vedlegg 4 strategi- og handlingsplan 2017-2020 (PDF)

Vedlegg 5 e-helsestrategi og handlingsplan (PDF)

Vedlegg 7 behov for samfinansiering (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

​27. oktober

Møtedokumenter (PDF)

Vedlegg 2A_sak 26_16 statusrapportering (PDF)

Vedlegg 3C sak 27_16 Nasjonal e-helseportefølje 2017 (PDF)

Referat (PDF)

​Presentasjoner (PDF)

Årshjul møteplan 2017 (Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA):

årshjul_2017.png

Årshjul møteplan 2016 (Nasjonalt e-helsestyre, NUIT og NUFA):

Bilde1.png 

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter:

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom Nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter i 2016. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler,  samt når det er planlagt møter med Nasjonalt porteføljekontor.

Årshjul - Nasjonal styringsmodell for e-helse: Overordnet plan for 2016 (PPT)

Samarbeid mellom nasjonalt porteføljekontor og porteføljekontakter i 2016 (PPT)

Innholdsmal ehelse.no (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Møter i 2015​

​Dato​Møtedokumenter
5. MARS​ 2015

Innkalling og agenda (PDF)

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

​4. JUNI 2015

Innkalling og agenda (PDF)​

Referat (PDF)

Presentasjoner (PDF)

​22. OKTOBER 2015

Innkalling og agenda (PDF)​

Referat (PDF)

Prioritering 2016 for nasjonal e-helseportefølje (PDF)

Presentasjoner (PDF)

Møter 2014

​Dato​Møtedokumenter
27. FEBRUAR​ 2014Møtedokumenter (PDF)
28. MAI​ 2014Møtedokumenter (PDF)​
​18. SEPTEMBER 2014Møtedokumenter (PDF)
​16. OKTOBER 2014Møtedokumenter (PDF)

Bakgrunn  og formål

NUIT ble etablert 6. juni 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er ett av fire strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen.

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

 

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av strategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre. 

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi 

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre
  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Andre oppgaver:

  • Bidra til at riktige prosjekter gjennomføres ved å gjøre en overordnet kvalitetssikring av utvalgte nasjonale prosjekter
  • Være strategisk diskusjonspartner for utvalgte nasjonale prosjekter
  • Være en forankringsarena for anbefalinger fra NUFA
  • Informere og forankre utvalgets innstilling i egne virksomheter

Prioritering for 2016 Nasjonal e-helseportefølje (PDF)

 

Sammensetting

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Deltagere

Virksomhet   Person   E-post​
Direktoratet for e-helseChristine Bergland
Direktør
Leder av NUIT

christine.bergland@ehelse.no

​Helsedirektoratet​Jan Arild Lyngstaad
Divisjonsdirektør digitale tjenester

jan.arild.lyngstad@helsedir.no

KS​​Marit E. Larssen
Rådmann
mela@giske.kommune.no
​KSLine Richardsen​
Avd. dir

line.richardsen@ks.no

​KS​Wenche P. Dehliwenche.synnøve.pedersen.dehli@kristiansand.kommune.no
​KS​Endre Sandvikendre.sandvik@hel.oslo.kommune.no
​KS​Kari Støfringsdalkari.stofringsdal@flora.kommune.no
​Helse Nord RHFBjørn Nilsen​
IT-sjef

bjorn.nilsen@helse-nord.no

Helse Vest​ RHF​Erik Hansen
Adm. dir.

erik.hansen@helse-vest-ikt.no

​Helse Midt-Norge RHFArild Pedersen​
IT-sjef

arild.pedersen@helse-midt.no

​Helse Sør-Øst RHFThomas Bagley​
Direktør for teknologi og e-helse

thomas.bagley@helse-sorost.no

​Helse Sør-Øst RHF​Anita Schumacheranita.schumacher@helse-sorost.no
Folkehelseinstituttet​Roger Schaffer​
IT-direktør

roger.schaeffer@fhi.no

Privatpraktisende leger​Morten Laudal​
Kommuneoverlege

m-laud@online.no

​Kreftforeningen

​Hallvard Finstad Bergby

halvard.bergby@gmail.com

 

Norsk Helsenett SF (NHN)​Håkon Grimstad
Adm. dir.

hakon.grimstad@nhn.no

​Nasjonal IKT HF​Giske Fauskangergisle.fauskanger@nasjonalikt.no
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)​Tor Eidtor.eid@hod.dep.no

Sekretariat/porteføljekontor

Virksomhet   PersonE-post          
Direktoratet for e-helse
​Kristin Bang

nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Sist oppdatert: 14. desember 2016

skriv ut del på facebook del på twitter