Logo for print

Prioritering for 2017 Nasjonal e-helseportefølje (PDF)

Møter i 2017

​Dato​Agenda​Referat​presentasjoner

​8. mars

Agenda NUIT 08.03.17 (PDF)

Vedlegg NUIT 08.03.17 2c_sak 3-17 (PDF)

Referat NUIT 08.03.17 (PDF)

​31. mai

Agenda og møtedokumenter NUIT 31.05.17 (PDF)

Vedlegg 3a sak 16-17 NUIT 31.05.17 (excel)

Vedlegg 3b sak 16-17 NUIT 31.05.17 (PDF)

Vedlegg 3c sak 16-17 NUIT 31.05.17 (PDF)

​22. november

​Mer informasjon kommer

Årshjul for nasjonale utvalg 2017

Informasjon til nasjonale porteføljekontakter
Årshjul og tidslinje for nasjonale utvalg 2017 (PDF)

Følgende dokumenter gir rammen for samarbeidet mellom Nasjonalt porteføljekontor og nasjonale porteføljekontakter i 2017. Dette gir informasjon om frister for statusrapportering i hvilke maler,  samt når det er planlagt møter med Nasjonalt porteføljekontor.

Rapportering fra nasjonale porteføljekontakter 2017 (PPT)

Mal for statusoppdatering av nasjonale prosjekter (doc)

Mal for prosjektinfo og statusoppdatering til nasjonale fora (PPT)

Bakgrunn  og formål

NUIT ble etablert 6. juni 2012 for å sikre prioritering av nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren.

Sterkere nasjonal styring og koordinering av IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren er ett av fire strategiske grep som trekkes frem i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal (2012-2013). Mange selvstendige aktører i sektoren gjør det nødvendig å styrke samordningen av IKT-utviklingen.

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

Figuren under viser nasjonal styringsmodell for e-helse. Styringsmodellen endrer ikke de til enhver tid etablerte styringslinjene fra Stortinget, regjeringen og departementer til etater, virksomheter og kommuner. Foraene i styringsmodellen har en rådgivende funksjon overfor Direktoratet for e-helse.

 

Formålet med NUIT er å bidra til styrket gjennomføringsevne av IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten ved å anbefale strategivalg og prioritere gjennomføring av strategien. NUIT skal også følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, og innstille strategiske problemstillinger til Nasjonalt e-helsestyre. 

Ansvar og oppgaver

Strategiprosess:

  • Være strategisk rådgiver ved utarbeidelse og revisjon av nasjonal e-helsestrategi 

Porteføljestyring:

  • Utarbeide årlig innstilling til prioritering av nasjonal e-helseportefølje for tilrådning i Nasjonalt e-helsestyre

  • Følge opp gjennomføring av nasjonal e-helseportefølje, herunder å bidra til at aktørene etablerer planer for gevinstrealisering. Gi sin tilslutning til tiltak ved større avvik.

Forvaltningsstyring:

  • Drøfte strategiske problemstillinger knyttet til forvaltning av nasjonale løsninger i helsetjenesten, for eksempel fra produkstyrene, og innstille anbefaling til Nasjonalt e-helsestyre

Sammensetting

NUIT ledes av Direktoratet for e-helse.

NUITs sammensetting skal i hovedsak reflektere aktørene i Nasjonalt e-helsestyre.

Deltagere

Virksomhet   Person   E-post​
Direktoratet for e-helseChristine Bergland
Direktør
Leder av NUIT

christine.bergland@ehelse.no

​Helsedirektoratet​Jan Arild Lyngstaad
Divisjonsdirektør digitale tjenester

jan.arild.lyngstad@helsedir.no

KS​​Marit E. Larssen
Rådmann
mela@giske.kommune.no
​KSLine Richardsen​
Avd. dir

line.richardsen@ks.no

​KS​Wenche P. Dehliwenche.synnøve.pedersen.dehli@kristiansand.kommune.no
​KS​Endre Sandvikendre.sandvik@hel.oslo.kommune.no
​KS​Kari Støfringsdalkari.stofringsdal@flora.kommune.no
​Helse Nord RHFBjørn Nilsen​
IT-sjef

bjorn.nilsen@helse-nord.no

Helse Vest​ RHF​Erik Hansen
Adm. dir.

erik.hansen@helse-vest-ikt.no

​Helse Midt-Norge RHFArild Pedersen​
IT-sjef

arild.pedersen@helse-midt.no

​Helse Sør-Øst RHFThomas Bagley​
Direktør for teknologi og e-helse

thomas.bagley@helse-sorost.no

​Helse Sør-Øst RHF​Anita Schumacheranita.schumacher@helse-sorost.no
Folkehelseinstituttet​Roger Schaffer​
IT-direktør

roger.schaeffer@fhi.no

Privatpraktisende leger​Morten Laudal​
Kommuneoverlege

m-laud@online.no

​Kreftforeningen

​Hallvard Finstad Bergby

halvard.bergby@gmail.com

 

Norsk Helsenett SF (NHN)​Håkon Grimstad
Adm. dir.

hakon.grimstad@nhn.no

​Nasjonal IKT HF​Giske Fauskangergisle.fauskanger@nasjonalikt.no
​Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)​Tor Eidtor.eid@hod.dep.no

Sekretariat/porteføljekontor

 

​virksomhet​person​e-post
​Direktoratet for e-helse​Kristin Bangnasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

Mandat

Mandat for NUIT (PDF)

Sist oppdatert: 23. mai 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin