Logo for print

Meld. St. 34 - (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering (regjeringen.no)

​I meldingen viderefører regjeringen i hovedsak prinsippene om prioritering som tidligere har vært alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet. I den nye meldingen foreslås tre prioriteringskriterier som i all hovedsak er en videreutvikling av dagens kriterier, og som er i tråd med forslagene fra Norheimutvalget (2014) og Magnussengruppen (2015) som fikk bred tilslutning i høringsrunden.

  • Nyttekriteriet
  • Ressurskriteriet 
  • Alvorlighetskriteriet

Dagens prinsipper for prioritering, herunder prioriteringskriterier, har først og fremst vært innrettet mot prioritering i spesialisthelsetjenesten, for legemidler finansiert over folketrygden og for fastlegenes samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Regjeringen vil derfor sette ned et offentlig utvalg for å se nærmere på prioriteringsspørsmålene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og vurdere om og eventuelt hvordan prinsippene for prioritering foreslått kan anvendes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Sist oppdatert: 10. juni 2016

​Fant du det du lette etter?​