Logo for print

​Hvilke legemidler en pasient bruker eller har brukt er viktige helseopplysninger. Det er en utfordring i dag at helsepersonell ikke har god nok oversikt over det totale bildet av legemidler som en pasient bruker eller har brukt.

Når pasienter eksempelvis legges inn på sykehjem eller sykehus har helsepersonell flere ulike kilder tilgjengelig når de skal få oversikt over pasientens aktuelle legemiddelbehandling. Kildene avviker ofte fra hverandre og sjansen for feil er betydelig. Helseopplysninger skal være tilgjengelig for helsepersonell når de måtte ha tjenstlig behov, uavhengig av hvor pasienten tidligere har vært behandlet.

Vi må jobbe sammen mot ett felles mål; å sikre at legemiddelopplysningene til hver pasient er oppdatert og riktig på tvers av helsetjenestens ulike virksomheter.

Pasientens legemiddelliste

Det er et mål å etablere en felles, nasjonal oversikt over pasientens legemiddelbruk – Pasientens legemiddelliste.

Jobben med å danne grunnlaget for en slik felles legemiddelliste har pågått lenge. Vi har fått bedre oversikt over pasientens legemidler gjennom innføring av e-resept og kjernejournal, men dette er kun basert på resepter og ikke en fullstendig oversikt over hva pasienten faktisk skal bruke. En oppdatert oversikt over legemidlene som hver enkelt pasient skal bruke er et viktig tiltak for å øke pasientsikkerheten på legemiddelområdet.

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å lede arbeidet, i samarbeid med sektoren.

Les mer om pasientens legemiddelliste.

Kvalitet i e-resept

Ved innføring av e-resept fikk helsepersonell en bedre oversikt over pasientens reseptbelagte legemidler. I Reseptformidleren kan det være en del uaktuelle og doble resepter; ofte med bakgrunn i at leger og andre rekvirenter ikke avstemmer endring i legemiddelbehandling opp mot reseptformidleren. Arbeidet med å sikre enda bedre kvalitet i reseptformidleren er i gang, og det kommer til å kreve en kontinuerlig innsats fra de som forskriver, slik at Reseptformidleren til enhver tid skal være oppdatert med riktig informasjon for hver pasient.

Les mer om Kvalitet i e-resept.
 

Legemidler og kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester

Helsepersonell på sykehjem og i hjemmesykepleien har i dag ikke tilgang til nasjonale e-helseløsninger som e-resept og kjernejournal. Meldinger om endringer i legemiddelbehandlingen foregår typisk i elektroniske meldinger, per telefon, faks eller utskrift.

Lokale rutiner for legemiddeladministrasjonen er ofte delvis papirbaserte, som i praksis øker risikoen for at pasientene har feilaktige legemiddeloversikter. Spesielt ved skifte av omsorgsnivå beskrives situasjoner der helsepersonell i andre deler av helsetjenesten mottar utdaterte legemiddeloversikter. Helsepersonell bruker derfor mye tid til å kvalitetssikre pasientens legemidler.

Direktoratet for e-helse har tett samarbeid med sektoren for å tilrettelegge for at pleie- og omsorgstjenesten skal få tilgang til de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, Sentral forskrivningsmodul med e-resept og Pasientens legemiddelliste. Dette vil gi helsepersonell enkel og sikker tilgang til kvalitetssikrede og oppdaterte legemiddelopplysninger som vil øke pasientsikkerheten og spare tid.

Les mer om legemidler og kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester

Sentral Forskrivningsmodul

For å gjøre det enklere for helsepersonell å bruke e-resept, vil det etableres en ny Sentral Forskrivningsmodul. Denne skal driftes sentralt av en nasjonal leverandør og målet er at den skal være fleksibel og gi et enhetlig brukergrensesnitt. Løsningen skal bidra til å sikre økt kvalitet i legemiddelinformasjon og gjøre at flere helseaktører ønsker å bruke e-resept.

Les mer om Sentral Forskrivningsmodul.

Multidose i e-resept

Det er utviklet en ny funksjonalitet i e-resept for å håndtere multidose slik at det er sikrere for pasienten.

Funksjonaliteten gjør at fastlegene nå i tillegg til å sende e-resepter, kan videreformidle en fullstendig liste over alle legemidler en multidosepasient bruker. Denne listen kalles en "multidosemelding" og sendes til et Multidoseapotek. Multidoseapotek pakker multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter.

Les mer om Multidose i e-resept.

 

 

​Fant du det du lette etter?​