Logo for print
26. MARS

Helsedirektoratet, Oslo

Møteinnkalling

Tidspunkt: kl. 12-15​

Agenda og saksunderlag (PDF)

Saksliste

Faste saker

- Sak 1/15 Godkjenning av dagsorden og innkalling
- Sak 2/15 Godkjenning av referat fra møte 20.11.2014

Endringer under sak 17/14, fra FHI i samråd med HOD.

Forslag til vedtak:
E-helsegruppen godkjenner referatet fra møte 20.11.2014.

Sak 3/15 Orienteringer fra HOD

Bjørn Inge Larsen, HOD, orienterer om aktuelle saker fra HOD.

Sak 4/15 Orientering fra Helsedirektoratet

Christine Bergland, Helsedirektoratet, orienterer om aktuelle saker fra Helsedirektoratet.

Sak 5/15 Orientering fra NIKT HF

Gisle Fauskanger, NIKT HF, orienterer om:
- Statusarbeidet med felles IKT-strategi for spesilalisthelstjenesten
- Hovedsatsinger i 2015 og 2016
- Vurdering av egen «Kapabilitet»

Sak 6/15 Orientering fra KS

Trude Andresen, KS, orienterer om:
- Statusarbeidet med fremtidig organisering av IKT i kommunesektoren
- Hovedsatsinger i 2015 og 2016
- Vurdering av egen «Kapabilitet»

Sak 7/15 Drøfting status nasjonal e-helseportefølje

Inga Nordberg, Helsedirektoratet, orienterer om:
- Nasjonal porteføljestyring
- Statusoppdatering på nasjonal e-helseportefølje

Deretter drøfting rundt hvorvidt porteføljen understøtter målsetting i nasjonal handlingsplan om e-helse og om det er tilstrekkelig gjennomføringskraft i porteføljen.

Forslag til vedtak:
E-helsegruppen tar til orientering status for nasjonal e-helseportefølje og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre porteføljearbeidet.

Sak 8/15 Orientering og drøfting "styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling"

Roar Olsen, Helsedirektoratet,  orienterer om hvordan Helsedirektoratet planlegger å løse oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med å vurdere og foreslå finansieringsmodeller, beslutningsprosesser/styring og nye eller endrede lov/forskrifter for å øke gjennomføringsevnen for IKT-utvikling i sektoren.

Deretter innspillrunde knyttet til foreløpig plan og vurderinger.

Forslag til vedtak:
E-helsegruppen tar informasjon om arbeidet med styrings- og finansieringsmodeller til orientering og ber om at innspill fremkommet i møtet tas med i det videre arbeidet.

Sak 9/15 Orientering nylig vedtatt strategi og veikart DIS

Bodil Rabben, Helsedirektoratet, og Øyvind Nottveit, NIKT, orienterer om strategi og veikart for Digitale innbyggertjenester som ble vedtatt av NIKT 11. februar.

Forslag til vedtak:
E-helsegruppen ber om at Helsedirektoratet og NIKT tar med seg innspillene i sitt videre arbeid.

Sak 10/15 Drøfting infrastruktursatsning på mellomlang sikt (3-5 år)

Rune Røren, Helsedirektoratet, innleder med bakgrunn, formål, og organisering av ny satsing på etablering av en nasjonal infrastruktur for samhandling, administrasjon og oppfølging av pasientforløp på tvers av behandlingssteder.

Deretter drøfting og innspill til formål og organisering.

Forslag til vedtak:
E-helsegruppen støtter Helsedirektoratet sin satsning, og ber om at innkomne innspill tas med i det videre arbeid. 

Sak 11/15 Orientering om IKT-utfordringsbildet for nasjonale helseregistre (NHRP)

Cathrine Dahl, leder for sekretariatet NHRP (FHI), gir en orientering om dagens situasjon og det overordnede IKT-utfordringsbildet for helseregisterfeltet.

Forslag til vedtak:
E-helsegruppen støtter gjennomføring av en nærmere kartlegging av dagens situasjon og fremtidige behov for IKT-løsninger innen helseregisterfeltet, og at det videre målbildearbeidet koordineres med utredningsarbeidet knyttet til «Én innbygger – én journal».        

Sak 12/15 Eventuelt       

 

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin