Logo for print

​Gjennom vårt samarbeid med referansekommunene får vi kvalitetssikret at vi beskriver en ny journalløsning som de trenger og har behov for. Bidraget fra kommunene i arbeidsmøtene har stor betydning for vårt prosjekt «Én innbygger – én journal».

Kommunene er her med på å beskrive behovene og ønskene de har for en ny felles journalløsning. Gjennom dette arbeidet er kommunene med på å påvirke og forme en eventuell fremtidig nasjonal kommunal journalløsning for helse- og omsorgstjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at vi jobber i tett samarbeid med kommunene, spesialisthelsetjenesten, nasjonale fagmyndigheter og pasient- og brukerorganisasjoner.

Vårt oppdrag

Prosjektet skal i 2018 utarbeide et beslutningsunderlag for hvordan vi kan realisere en nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste (inkludert fastlegene), og med integrasjon til spesialisthelsetjenesten.

En journalløsning som erstatter dagens løsning

En felles journalløsning for kommunal helse- omsorgstjeneste vil kunne erstatte dagens elektroniske pasientjournal og pasientadministrasjonssystemer (EPJ/PAS) i kommunene utenom Midt-Norge. 

Den nye journalløsningen vil være integrert med øvrige kommunale løsninger og tjenester, både i og utenfor helse- og omsorgssektoren i varierende grad. Denne integrasjonen er viktig for å:

  • sørge for best mulig samhandling
  • nå målet om et best mulig sammenhengende pasientforløp ved å sikre at det er lagt til rette for at planen for den enkelte pasient kan opprettes, deles og følges på tvers av helse- og omsorgstjenester

Hvilke kommuner er med?

Tromsø, Bergen, Kristiansand og Bærum kommune er referansekommuner. Disse samarbeider tett med flere omkringliggende kommuner.  Det har deltatt over 200 personer fra 45 kommuner med ulik kompetanse og fra ulike tjenester, blant annet helsepersonell, tekniske ressurser, ledere og enkelte pasient-/brukerrepresentanter.

Kommunene i Midt-Norge er ikke en del av dette arbeidet. De er tilknyttet Helseplattformen, som er en regional utprøving for ny og felles journalløsning for sykehus og kommuner i hele Midt-Norge.

Flere møteserier

I første møteserie i vår jobbet vi primært med å beskrive hvilke behov for funksjonalitet den nye løsningen trenger.

Denne høsten jobber vi med beskrivelse av samhandlingsbehovene. Her er formålet å beskrive hvilke samhandlingsbehov en nasjonal journalløsning (EPJ/PAS) for kommunal helse- og omsorgstjenester har med ulike tjenester i og utenfor helse- og omsorgssektoren.

Sist oppdatert: 15. november 2017

​Fant du det du lette etter?​