Logo for print

​Siden 2012 har senteret registrert over 200 prosjekter som er eller har vært aktive i kommunene.


Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Mangfold av utprøvinger

Sammenstillingen er ment å vise mangfoldet av utprøvinger av velferdsteknologi, også erfaringer fra utprøvinger utenfor rammen av Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Prosjektene er utprøvd i 227 kommuner.  Av disse har 34 deltatt i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i perioden 2013-2016.

Aktiviteten som er registrert i kartet sier ikke noe om hvor mange prosjekter som er implementert, men representerer et bilde av aktiviteten årsskiftet 2016/2017. Forskerne antar at antall prosjekter vil stige fortløpende.

To tredjedeler av prosjektene er eller har vært innrettet mot de samme tjenesteområdene som velferdsteknologiprogrammet har prøvd ut i perioden 2013-2016. Blant disse er varslings- og lokaliseringsteknologi, elektronisk medisineringsstøtte, elektroniske dørlåser, digitalt tilsyn, oppgraderte sykesignalanlegg og pasientvarslingssystem og logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester.

Flest tjenester for eldre

Alle utprøvingene inkluderer minst en kommune. Forskerne mener det er en klar tendens at tjenesteområder blir sett i sammenheng. Hovedvekten at prosjektene eller utprøvingene handler om digital tilsyn. Målgruppen for de fleste utprøvingene er eldre med kognitiv svikt og personer med fallrisiko.

Andre prosjektområder står for omlag en tredjedel av utprøvingene. Blant disse er motiverende teknologi og underholdningstilbud, samhandlingsteknologi, visningsleiligheter, læringsnettverk og ressursgrupper, prosjekter for barn og unge, ulike forsknings- eller internasjonale prosjekter, utviklings- og kompetanseprosjekter og kartlegginger og utredninger.

Ca. 200 nye kommuner er tatt opp i programmet fra juni 2017 som del av 28 prosjekter som mottar tilskudd fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen til innføring av velferdsteknologi. Prosjektene er organisert som samarbeid mellom flere kommuner.

Sist oppdatert: 27. juni 2017

​Fant du det du lette etter?​