Logo for print

Nordisk Ministerråds e-helsegruppe skal styrke samarbeidet på e-helseområdet i de nordiske landene og bidra til at e-helse sees som et tiltak for modernisering av helse- og omsorgstjenestene, og ikke bare som teknologiske tiltak.

Gruppen skal være et verktøy for å koordinere de nordiske land i internasjonale e-helseprosjekter og  bidra til å styrke den internasjonale lederposisjonen de nordiske land har innenfor e-helse. 

Det avholdes 3-5 møter per år. Fra Norge deltar

Etablerte undergrupper

For å understøtte Nordis ministerråds e-helsegruppe  er det etablert undergrupper for jus, forskning og e-resept.

Jusnettverket

Jusnettverket skal bidra til å fjerne juridiske hindre for utveksling av pasientinformasjon over grensene. Nettverket skal assistere e-helsegruppen med juridisk rådgivning på spesifikke og relevante tema på e-helseområdet. I inneværende mandatperiode arbeides det for å sikre et juridisk fundament for utveksling av e-resepter mellom de nordiske landene.

Forskernettverket

Forskernettverket National institute for health and welfare skal utvikle indikatorer og modeller for å måle effekter og nytte av investeringer i e-helse, og muliggjøre sammenligning mellom de nordiske landene og i bredere internasjonal sammenheng, i samarbeid med OECD og andre internasjonale aktører.

Fra Norge deltar

E-reseptnettverket

E-reseptnettverket skal identifisere tekniske forutsetninger for utveksling av e-resepter i de nordiske landene. Anbefalingene skal bygge videre på vellykkede elementer fra det EU-finansierte pilotprosjektet epSOS. I samarbeid med jussnettverket skal e-reseptnettverket levere et rammeverk med juridiske og tekniske forutsetninger for e-resept i de nordiske landene.

Fra Norge deltar Direktoratet for e-helse ved Jon-Are Bækkelie.
(Jon-Are.Baekkelie@ehelse.no).

Sist oppdatert: 10. oktober 2017

​Fant du det du lette etter?​