Logo for print

Standarden er fastsatt og er tilgjengelig fra siden http://ehelse.no/HIS80702-2017

Høringsbrev

Høring om utkast til revidert EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

Direktoratet for e-helse sender med dette utkast til revidert EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven på høring i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunn og grunnlag for revidering av standarden

Standarden ble utarbeidet i 2008 og senere revidert i 2015 for å ivareta vedtak etter nytt kapittel 4A i psykisk helsevernloven. Standarden, HIS 80702: 2015 EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven, er oppført i Referansekatalogen som en anbefalt standard.

Bedre oversikt over bruken av tvang innenfor det psykiske helsevernet er et helsepolitisk mål som skal sikre bedre grunnlag for å sette i verk tiltak som kan redusere bruken av tvang. Denne revisjonen av standarden er gjort med bakgrunn i endringer i psykisk helsevernloven, som Stortinget vedtok 10. februar 2017, med ikrafttredelse 1. september 2017.

Hensikten med standarden

Standarden legger til rette for at systemleverandører kan implementere enhetlig og strukturert dokumentasjon av vedtak om tvang i elektroniske pasientjournalsystemer som er i tråd med lovverk og beste praksis. Dette vil bidra til at dokumentasjonen kan gjenbrukes for blant annet tvangsprotokoller, utskrift av vedtaksskjema til pasient, oversikt over institusjoners bruk av tvang og for rapportering til NPR.

Om standardens innhold og oppbygging

Kapitlene 4, 5 og 6 inneholder krav til funksjonalitet i EPJ-system i det psykiske helsevernet. Beskrivelsen av hvert enkelt vedtak består av to deler beskrevet i hvert sitt underkapittel. Den første delen viser hvilke opplysninger som skal registreres når det fattes et vedtak, mens den andre delen viser hvordan disse opplysningene skal skrives sammen med faste tekster om klagerett mv.

Kapittel 7 inneholder tekniske krav til registrering av vedtakene. Dette kapitlet er kun rettet mot teknisk personell, og inneholder ingen krav til vedtakene ut over det som framgår av kapittel 4.

Forhold som høringsinstansene bes vurdere spesielt

Høringsinstansene bes spesielt om å vurdere om systematikken i vedtakene fremstår pedagogisk hensiktsmessig og om standarden på en god måte kan erstatte dagens papirbaserte tvangsprotokoller. Vi ønsker også innspill på om det er vilkår/ lovkrav som standarden ikke tar høyde for.

Fagmiljø det ønskes innspill fra

De regionale helseforetak bes om å videresende denne høringen til aktuelle helseforetak/institusjoner som benytter tvang i psykisk helsevern av noe omfang. Det er spesielt ønskelig med innspill fra disse institusjonenes helsefaglige miljøer (faglige ansvarlige for tvang). Når det gjelder de tekniske kravene i kapittel 7, så vurderer vi det som tilstrekkelig at de regionale IKT-selskapene ser på disse.

Høringsutkastet til  revidert EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven, kan lastes ned fra ehelse.no.

Fristen for å avgi høringsuttalelse er 1. september 2017.

Eventuelle spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Torbjørn Nystadnes (torbjorn.nystadnes@ehelse.no)

Direktoratet for e-helse ber om at høringsuttalelsene merkes 16/792 og sendes til postmottak@ehelse.no.

Se høringsbrev i full tekst: Høringsbrev EPJ standard Vedtak etter psykisk helsevernloven (PDF)

Høringdokument

HIS 80702 Høringsutkast 2017 EPJ standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven (PDF)                 

Høringsinstanser

 • Den norske legeforening

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Midt-Norge IT

 • Helse Nord IKT

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest IKT

 • Helse Vest RHF

 • Helsetilsynet

 • 2 Kontrollkommisjoner i psykisk helsevern

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Mental Helse

 • Nasjonal IKT HF

 • Nettverket for private helsevirksomheter

 • Norsk eHelse Forum v/IKT-Norge

 • Norsk psykologforening

 • Sykehuspartner

 • Sykepleierforbundet

Også andre interesserte parter er velkomne til å avgi høringsuttalelse.

Høringssvar