Logo for print

​Dette skal gjøres gjennom etablering av standardiserte tjenester i helseregistrene, felles referanseterminologi for datakildene og tjenester og løsninger for publisering av kodeverk, terminologi og metadata. Data vil da bli tilgjengelige i større grad og enklere å analysere, forstå og sammenstille.

Prosjekt Standardisering i Helsedataprogrammet samarbeider tett med prosjektet Program for kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Prosjektet har tre delprosjekter:

Standardiserte tjenestegrensesnitt (API)

Med et tjenestegrensesnitt menes en kontaktflate mellom ulike enheter eller delsystemer som skal virke sammen og derfor må kunne kommunisere med hverandre.

Standardiserte grensesnitt (API) skal bidra til bedre tilgjengelighet og mer effektiv utveksling av helsedata mellom:

  • helseregistre
  • helseregistre og Helseanalyseplattformen
  • helseregistre og pasientjournal
  • helseregistre og andre brukergrupper (f.eks. næringslivsaktører)

Som en del av arbeidet vil det også bli etablert arkitekturprinsipper for helseregistre, med tilhørende plan for tilgjengeliggjøring, forvaltning og arkitekturstyring. Dette vil bli gjort i samarbeid med prosjekt for felles infrastruktur  og arkitektur (FIA) i Direktoratet for e-helse.

Felles referanseterminologi

Å skape felles løsninger for helseregistrene vil være lite nyttig uten at man samtidig skaper en felles terminologi. Entydig bruk av begreper vil gi enklere oversikt over hvilke variabler som finnes i de ulike registrene, være tidsbesparende ved sammenstilling av data og bedre kvalitet.


Som en del av arbeidet skal det derfor kartlegges behov og muligheter for en nasjonal referanseterminologi for helseregistre.

Felles løsning for publisering og forvaltning av kodeverk, terminologi og metadata


Det skal etableres en nasjonal løsning for administrasjon, forvaltning, lagring og tilgjengeliggjøring av kodeverk, terminologi og metadata. Dette vil legge til rette for enklere analyse og bedre datakvalitet ved at de ulike aktørene får enklere tilgang til kodeverk, terminologi og metadata.

Sist oppdatert: 19. desember 2017

​Fant du det du lette etter?​