Logo for print

​Prosjektet har fem delprosjekter:

Utredning av tilgangsforvalter

Det skal utredes og vurderes hvorvidt det skal etableres en tilgangsforvalter, og hvordan denne i så fall skal organiseres. Det skal også avgjøres hvilke brukergrupper som skal være målgruppe for tilgangsforvalteren. Leveransen tar utgangspunkt i følgende anbefalinger i Helsedatautvalgets utredning:

 • Det skal etableres en nasjonal tjeneste (tilgangsforvalter) for tilgang til helsedata for alle godkjente formål (sekundærbruk av helseopplysninger)
 • Tilgangsforvalteren får i oppgave å behandle søknader og gi tilgang til data
 • Tilgangsforvalteren legges inn under eksisterende forvaltningsorgan eller statsforetak, eller opprettes som et nytt forvaltningsorgan

Leveransen inkluderer vurderinger knyttet til organisering og organisasjonsform, hvilke konkrete oppgaver som skal legges til tilgangsforvalter, dimensjonering av disse, samt ansvar- og oppgavefordeling mellom denne og andre eksisterende virksomheter. Vurderinger av økonomiske og juridiske konsekvenser inngår i utredningen som konkret vurderer: 

 • Søknadsbehandling og tilgang
 • Forholdet mellom tilgangsforvalter og de databehandlingsansvarlige
 • Grenseflaten mellom tilgangsforvalter og teknisk miljø
 • Grenseflaten mellom tilgangsforvalter og de øvrige aktørene i sektoren
 • Kompetanse og ressursbehov
 • Organisatorisk forankring

Prosjektet legger til grunn at det er behov for rolle som tilgangsforvalter uavhengig av konseptvalg for Helseanalyseplattformen. Organisasjonens omfang, kompetanse og endelig struktur må likevel tilpasses valgt konsept.

Utredning av teknisk drift og forvaltning

Både Helseanalyseplattformen og fellestjenestene vil forutsette en vedvarende teknisk drift og forvaltning når de først er etablert. Det skal utredes en modell for drift og forvaltning av de tekniske løsningene som utredes i programmets, både i programperioden og etter.

Hvilket konsept som velges for Helseanalyseplattformen vil være avgjørende ettersom de ulike konseptene innebærer ulik teknisk kompleksitet og omfang. Ny IKT-organisering i helsesektoren innen e-helse er også av stor betydning for utredningen.

Utredningen skal vurdere:

 • Behov og omfang av driftsorganisasjon
 • Behov og omfang av faglig forvaltning av tjenestene
 • Eksisterende aktører og dagens drift- og forvaltningsregime
 • Organisasjonsstruktur
 • Rolle og ansvarsfordeling, herunder tjenesteforvalter for helsenorge.no-tjenester (fellestjenester)

Forvaltningsmodellen for Helseanalyseplattformen skal sikre en effektiv teknisk drift og forvaltning av plattformen. Det skal beskrives samhandlingsprosesser og styringslinjer mellom premissgivere, brukere, Helseanalyseplattformens faglige organisasjon, IKT-forvalter og eksterne teknologileverandører.

Utredning av finansieringsmodeller

Finansiering handler i denne sammenheng om modeller for hvem som skal finansiere de løpende, nasjonale oppgavene innen e-helseområdet og hvordan penger skal fordeles fra betaler til oppgaveutfører. Det innebærer også modeller for hvordan investeringer skal finansieres.

Prosjektet vil detaljere modeller for finansiering av Helseanalyseplattformen og fellestjenester inkludert tilgangsforvalter, videreutvikling av plattformen og fellestjenestene, samt næringspolitiske vurderinger. Dette inkluderer: 

 • Beregningsgrunnlag
 • Aktører og målgrupper i modellen
 • Direkte kostnader og priser for bruker og leverandør
 • Betalingsmekanismer
 • Incentiver og konsekvenser

Tidligere arbeid med finansieringsmodeller i 2017 danner utgangspunkt for prosjektet.

Innføring

En eventuell etablering av nye virksomheter og funksjoner som tilgangsforvalter, porteføljestyring/koordinering av registerfeltet, Helseanalyseplattform og fellestjenester vil medføre organisatoriske endringer. Blant annet vil en ny ansvar- og oppgavefordeling påvirke eksisterende virksomheter og deres oppgaveløsning. Prosjektet skal bidra med realisering av de nødvendige endringer, gjennom å planlegge tiltak sammen med berørte virksomheter, informasjon og opplæring, legge til rette for gevinstrealisering og bistå med overlevering til linje. Dette inkluderer følgende leveranser:

 • Utarbeide tidsplan og planlegge overføring av ansvar
 • Bistå med å sikre planlagte funksjoner i Helseanalyseplattformen og fellestjenester gjennom spesifisering av arbeidsprosesser
 • Utarbeide materiell for informasjon og opplæring
 • Sikre interimsorganisasjon for etablering av nye funksjoner og tjenester

Koordinering og samstyring av registerløsninger

Gjennom prosjekt organisasjonsutvikling skal Direktoratet for e-helse i 2018 utrede og foreslå en modell for felles prioritering av helseregisterløsninger og helseanalyse til nasjonal porteføljestyring. En effektiv modell skal innebære koordinering av prosjektinitiativ og utviklingstiltak på tvers av registrene og registerforvalterne, slik at det gjøres gode og koordinerte prioriteringer innen den samlede porteføljen. Målsetningen er en mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser og en strategisk prioritering mot et felles målbilde.

Modellen skal beskrive nødvendige møteplasser/fora, prosesser, rapportering og malverk for å utøve porteføljestyring for registerutvikling og helseanalyse. Prosjektet vil ta utgangspunkt i erfaringer fra nasjonal porteføljestyring av e-helseprosjekter.

Sist oppdatert: 8. januar 2019

​Fant du det du lette etter?​