Logo for print

​Dette skal gjøres gjennom etablering av standardiserte tjenester i helseregistrene, felles referanseterminologi for datakildene og tjenester og løsninger for publisering av kodeverk, terminologi og metadata. Data vil da bli tilgjengelige i større grad og enklere å analysere, forstå og sammenstille.

Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet samarbeider tett med Program for kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Prosjektet har tre delprosjekter:

Delprosjekt Integrasjon og samhandling

Det arbeides med etablering av tjenestegrensesnitt for samhandling mellom helseregistre. Med et tjenestegrensesnitt menes en kontaktflate mellom ulike enheter eller delsystemer som skal virke sammen og derfor må kunne kommunisere med hverandre. Standardiserte grensesnitt (API) skal bidra til bedre tilgjengelighet og mer effektiv utveksling av helsedata mellom:

  • helseregistre
  • helseregistre og Helseanalyseplattformen
  • helseregistre og pasientjournal
  • helseregistre og andre brukergrupper (f.eks. næringslivsaktører)

For å sikre innføring av standardiserte tjenester på tvers av helseregistrene, vil prosjektet ha en operativ rolle ved deltagelse i strategiske initiativ i sektoren. I tillegg vil prosjektet ta en koordinerende rolle for etablering av nødvendige fellestjenester for integrasjon i samarbeid med andre pågående initiativ i Direktoratet for e-helse.

Delprosjekt Metadata, kodeverk og terminologi

Å skape felles løsninger for helseregistrene vil være lite nyttig uten at man samtidig skaper en felles terminologi. Entydig bruk av begreper vil gi enklere oversikt over hvilke variabler som finnes i de ulike registrene, være tidsbesparende ved sammenstilling av data og bedre kvalitet. Som en del av arbeidet skal det derfor kartlegges behov og muligheter for en nasjonal referanseterminologi for helseregistre.

Det skal også etableres en nasjonal løsning for administrasjon, forvaltning, lagring og tilgjengeliggjøring av kodeverk, terminologi og metadata. Dette vil legge til rette for enklere analyse og bedre datakvalitet ved at de ulike aktørene får enklere tilgang til kodeverk, terminologi og metadata. Løsningen etableres i samarbeid med Program for kodeverk og terminologi, der prosjekt Harmonisering har spesiell fokus på etablering av en nasjonal variabelkatalog, inkludert metadata.

Delprosjekt Arkitekturstyring

Delprosjektet jobber med å se på etablering av arkitekturprinsipper for helseregistre, med tilhørende plan for tilgjengeliggjøring, forvaltning og arkitekturstyring. Arbeidet gjennomføres ved koordinering mot nasjonalt arkitekturstyringsprosjekt som gjennomføres som en del av felles infrastruktur og arkitektur (FIA) i Direktoratet for e-helse.

Sist oppdatert: 26. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​