Logo for print

Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet skal gi forskere og andre interessentgrupper enklere tilgang til helsedata, bidra til økt datakvalitet i registrene og mer effektiv registerforvaltning.

Dette skal gjøres gjennom etablering av standardiserte tjenester i helseregistrene, felles referanseterminologi for datakildene og tjenester og løsninger for publisering av kodeverk, terminologi og metadata. Data vil da bli tilgjengelige i større grad og enklere å analysere, forstå og sammenstille.

Prosjekt Harmonisering i Helsedataprogrammet samarbeider tett med Program for kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Prosjektet har tre delprosjekter:

Delprosjekt Integrasjon og samhandling

Prosjektet jobber med etablering av integrasjon og samhandlingstjenester for å kunne dele data mellom register, og fra register til helseanalyseplattformen og forsker.

Prosjektet har gjennomført en utredning i forhold til hvilke tjenester det er behov for og jobber nå med realisering av en filoverføringstjeneste. Filoverføringstjenesten skal støtte sikker overføring av store datafiler mellom helseregistre og fra helseregistre til forsker.

Delprosjekt Metadata, kodeverk og terminologi

Å skape felles løsninger for helseregistrene vil være lite nyttig uten at man samtidig skaper en felles terminologi. Entydig bruk av begreper vil gi enklere oversikt over hvilke variabler som finnes i de ulike registrene, være tidsbesparende ved sammenstilling av data og bedre kvalitet. Som en del av arbeidet skal det derfor kartlegges behov og muligheter for en nasjonal referanseterminologi for helseregistre.

Det skal også etableres en nasjonal løsning for administrasjon, forvaltning, lagring og tilgjengeliggjøring av kodeverk, terminologi og metadata. Dette vil legge til rette for enklere analyse og bedre datakvalitet ved at de ulike aktørene får enklere tilgang til kodeverk, terminologi og metadata. Løsningen etableres i samarbeid med Program for kodeverk og terminologi, der prosjekt Harmonisering har spesiell fokus på etablering av en nasjonal variabelkatalog, inkludert metadata.

Delprosjekt Arkitekturstyring

Delprosjektet jobber med å se på etablering av ulike mekanismer for arkitekturstyring av helseregistre.

Dette gjelder henholdsvis vurdering av arkitekturprinsipper for helseregistre, med tilhørende plan for tilgjengeliggjøring, forvaltning og arkitekturstyring. Arbeidet gjennomføres ved koordinering mot nasjonalt arkitekturstyringsprosjekt som gjennomføres som en del av felles infrastruktur og arkitektur (FIA) i Direktoratet for e-helse.  

Som en videreføring av arbeidet med arkitekturprinsipper jobbes det nå med å etablere en klassifikasjonsmodell basert på FAIR prinsippene. Formålet er å kunne vurdere helseregistrene oppfyllelse av FAIR prinsippene og evne til å tilgjengeliggjøre data for forskning. Arbeidet koordineres mot hva som gjøres i de andre nordiske landene gjennom deltagelse i programmet "Norden i omstilling" som er et initiativ etablert gjennom NordForsk.

Sist oppdatert: 30. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​