Logo for print

Prosjektet skal utrede og etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata. Dette innbefatter blant annet utvikling av organisatoriske løsninger og regelverk.


Målet er bedre datakvalitet, enklere innrapportering og enda bedre personvern og informasjonssikkerhet i helseregistre og andre kilder til helsedata.

Analyse og forskning

Helseanalyseplattformen skal gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Plattformen skal gjøre komplette helsedata enkelt tilgjengelig for helseanalyse, styring, administrasjon, forskning, innovasjon og næringsutvikling. De viktigste målgruppene for plattformen vil være forskere, myndigheter, helsepersonell og helseledere, i tillegg til næringslivet og innbyggere. Aktuelle datakilder for plattformen vil være nasjonale helseregistre, medisinske kvalitetsregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobanker og sosioøkonomiske data. Hvilke datakilder som skal inngå på plattformen skal utredes nærmere.

Direktoratet for e-helse har som ambisjon å bidra til utprøving og utvikling av ny teknologi innen helseanalyse, slik som kunstig intelligens, maskinlæring, smarte algoritmer og prediktiv analyse.

Overordnet løsningskonsept

I Direktoratet for e-helses rapport «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre» fra 2016 tegnes et overordnet løsningskonsept for Helseanalyseplattformen. Personvern og informasjonssikkerhet vil være svært høyt prioritert og førende for utviklingen av Helseanalyseplattformen.

Konseptvalgutredning

I løpet av 2017 og våren 2018 skal ulike konsepter for plattformen utredes og testes, før et hovedkonsept velges og innføres trinnvis gjennom 2018, 2019 og 2020.

Viktige aktiviteter i forbindelse med konseptvalgutredningen vil være:

 • Beskrive, utrede og evaluere ulike konsepter for Helseanalyseplattformen
 • Gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av aktuelle løsningskonsepter
 • Vurdere personvernkonsekvenser knyttet til de ulike løsningskonseptene
 • Gjennomføre Proof-of Concept for utvalgte teknologikonsepter
 • Utrede juridiske og regulatoriske forutsetninger for etablering av Helseanalyseplattformen
 • Utrede ulike forvaltningsorganisasjoner for Helseanalyseplattformen

helsedata.no


helsedata.no ble lansert 21. mars 2018. Formålet med nettsiden er å gjøre det enklere å få tilgang til helsedata for forskere og andre brukere av helsedata.

I første versjon gir nettsiden en samlet oversikt over sentrale helseregistre, nasjonale medisinske kvalitetsregistre og sosioøkonomiske data, samt en beskrivelse av hvordan man går frem for å søke om tilgang til data. Nettstedet skal i 2018 og 2019 videreutvikles med følgende funksjoner:

 • Oversikt over variabler i de mest brukte helseregistrene
 • Huskeliste over dine utvalgte variabler
 • Felles søknadsskjema for å søke om tilgang til data

Gevinster

 • Mer og bedre helseforskning
 • Mer innovasjon og næringsutvikling
 • Enklere tilgang til helsedata
 • Mer effektiv registerforvaltning
 • Enklere innrapportering
 • Bedre personvern og informasjonssikkerhet
 • Bedre datakvalitet

Personvern og informasjonssikkerhet


Personvern og informasjonssikkerhet vil være svært høyt prioritert og førende for utviklingen av Helseanalyseplattformen. Prinsipper for innebygget personvern vil legges til grunn for utvikling av nye løsninger. Ambisjonen er at plattformen skal kunne ivareta tilgangsstyring og anonymisering som er lik eller bedre enn det som er dagens situasjon for sekundærbruk av helsedata.

Løsningskonsepter


Det vil utredes løsningskonsepter som kan muliggjøre helseanalyse uten at den som utfører analysen har tilgang til personidentifiserbare helseopplysninger.

Juridisk utviklingsarbeid vil inngå som en del av utredningen, og løsningene som realiseres skal utvikles i tråd med den nye personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft i 2018.

Sist oppdatert: 8. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​