Logo for print

​Utredning av Helseanalyseplattformen vil gjennomføres som en del av Helsedataprogrammet i løpet av 2017.

Analyse og forskning

Helseanalyseplattformen skal gi bedre, raskere, rimeligere og sikrere tilgang til helsedata innenfor bredden av helseregistrenes formål, og sørge for at komplette helseopplysninger enkelt er tilgjengelig for helseanalyse og forskning. De viktigste målgruppene for plattformen vil være forskere, myndigheter, helsepersonell og helseledere, i tillegg til næringslivet og innbyggere. Plattformen vil ta utgangspunkt i Folkeregisteret, Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og personidentifiserbare legemiddeldata, samt andre relevante datakilder.

Direktoratet for e-helse har som ambisjon å bidra til utprøving og utvikling av ny teknologi innen helseanalyse, slik som kunstig intelligens, maskinlæring, smarte algoritmer og prediktiv analyse.

I løpet av 2017 skal ulike teknologiske konsepter utredes og testes, før et hovedkonsept velges og innføres trinnvis gjennom 2018, 2019 og 2020.

Overordnet løsningskonsept

I Direktoratet for e-helses rapport «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre» fra 2016 tegnes et overordnet løsningskonsept for helseanalyseplattformen. Personvern og informasjonssikkerhet vil være svært høyt prioritert og førende for utviklingen av helseanalyseplattformen.

Gevinster

Ved å innføre en helseanalyseplattform vil man kunne oppnå betydelige gevinster for innbyggere, helse- og omsorgssektoren og næringslivet:

Bedre helse til befolkningen

 • Raskere, mer effektiv og avansert helseforskning

 • Bedre beslutningsstøtte for helsepersonell

 • Styrket pasientrolle og bedre kunnskap om egen helse

 • Bedre innsikt i befolkningens helse

 • Prediktiv og preskriptiv helseanalyse / tidligere oppdage epidemier

 • Bedre vurdering og bruk av behandlingsmetoder og legemidler

Mer effektiv helse- og omsorgstjeneste

 • Mer effektiv allokering av ressurser

 • Bedre styring og planlegging

 • Mer presise prognoser

 • Bedre vurdering og bruk av legemidler

 • Bedre vurdering av behandlingsmetoder

Næringslivsvekst

 • Utvikling av spissteknologi i Norge

 • Tiltrekke internasjonale investeringer

 • Etablering av helseklynger og teknologiklynger

 • Nye apper for norsk og internasjonalt marked

 • Eksport av norsk-opplærte helsealgoritmer og anonymiserte digitale rådata

 • Internasjonalt konkurransefortrinn for norske bedrifter

Personvern og informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet vil være svært høyt prioritert og førende for utviklingen av helseanalyseplattformen. Prinsipper for innebygget personvern vil legges til grunn for utvikling av nye løsninger. Ambisjonen er at plattformen skal kunne ivareta tilgangsstyring og anonymisering som er lik eller bedre enn det som er dagens situasjon med primær- og sekundærbruk av helseregistrene.

Det vil utredes løsningskonsepter som kan muliggjøre helseanalyse uten at den som utfører analysen har tilgang til kildedata eller personentydige helseopplysninger. Juridisk utviklingsarbeid vil inngå som en del av utredningen, og løsningene som realiseres skal utvikles i tråd med den nye personvernforordningen som trer i kraft i 2018.

Status og fremdrift i arbeidet

Helseanalyseplattformen skal utredes i løpet av 2017. Viktige aktiviteter i forbindelse med utredningen:

 • Utrede alternativ arkitektur og alternativer for analyseportal

 • Gjennomføre proof of concept på ulike teknologikonsepter

 • Levere plan for etablering av Helseanalyseplattformen til HOD innen 1. juli

 • Identifisere og verdsette nytte- og kostnadsvirkninger knyttet til etablering av Helseanalyseplattformen

 • Forberede regelverksutvikling

Sist oppdatert: 20. november 2017

​Fant du det du lette etter?​