Logo for print

​Nasjonale fellestjenester (IKT-tjenester) er ulike tekniske løsninger som tilbyr funksjonalitet for helseregistrene, slik at registrene ikke trenger å utvikle, forvalte og drifte denne funksjonaliteten selv.

Bruk av fellestjenester skal bidra til å heve datakvaliteten, forenkle innrapporteringen og automatisere forvaltningen, samtidig som investeringer i fellestjenestene gjøres én gang i fellesskap fremfor at hvert register tar denne kostnaden hver for seg.

I Direktoratet for e-helses rapport «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre» fra 2016 anbefales det å utvikle og benytte ti nasjonale fellestjenester for helseregistre. Helsedataprogrammet vil ta utgangspunkt i anbefalingene, og bidra til koordinering og styring av utviklingen av fellestjenestene.

Innbyggertjenester

Målet for innbyggertjenestene er å gi innbyggerne bedre innsikt i egen helse, styrke personvernet og heve datakvaliteten ved at innbyggerne selv kan supplere, få innsyn i eller korrigere opplysninger i registrene. Dette er tenkt gjennomført ved en videreutvikling av eksisterende tjenester på den offentlige helseportalen helsenorge.no:

 • Innsynstjenester

 • Dialogtjenester

 • Registrere opplysninger

 • Administrere personverninnstillinger

 • Se logg over bruk

 • Varsle hendelser

Personverntjenester

En personverntjeneste vil bidra til bedre personvern og informasjonssikkerhet og bedre brukervennlighet for innbyggeren.

En slik tjeneste innebærer blant annet å:

 • Administrere samtykke, sperrer, reservasjoner, fullmakter

 • Støtte logg over andres bruk

 • Støtte verge og foreldre

Tjenesten skal kunne benyttes av andre aktører for å innhente den enkelte innbyggers personvernpreferanser, som for eksempel samtykker og reservasjoner. Ved bruk av personverntjenester vil en kunne oppnå mer effektiv administrasjon av samtykke, sperrer, reservasjoner og fullmakter. Denne tjenesten vil også bidra til å redusere registerforvalternes og databehandlingsansvarliges innsats for å ivareta innbyggers rettigheter og behov.

Integrasjonstjenester

Felles integrasjonstjenester skal bidra til bedre og sikrere samhandling mellom aktørene, registrene og konsumentene. Integrasjonstjenesten skal bidra til å styrke personvernet og informasjonssikkerheten gjennom sterkere og mer standardiserte sikkerhetsmekanismer.

Eksempler på integrasjonstjenester:

 • Meldingsutveksling – overføring av strukturerte og ustrukturerte data til kjent mottaker eller abonnenter på gitte tema

 • Dokumentutveksling– overføring av godkjent, lesbart dokument, med varierende grad av struktur

 • Dokumentdeling – deling av godkjent, lesbart dokument gjennom felles infrastruktur/tjenester

 • Datadeling - deling av strukturerte data gjennom felles ressurser/tjenester

Grunndatatjenester

Grunndatatjenestene vil tilgjengeliggjøre oppdaterte og kvalitetssikrede grunndata, helst fra en masterdata-kilde, til de nasjonale helseregistrene og andre nasjonale formål. Denne tjenesten skal sikre ensartede, nøyaktige, semantisk konsistente grunndata til forvaltning og analyse innen helseregistrene og til andre helseanalysetjenester som igjen vil bidra til å heve datakvaliteten.

Metadatatjenester

Metadatatjenestene skal tilby informasjon om registrene og variablene, herunder dekningsgrader og kvalitet i datagrunnlaget. Metadatatjenestene skal sørge for en mer effektiv tilgjengeliggjøring av datagrunnlag for helsedatakonsumenter og helseregistre.

Kvalitetssikrede metadata vil gjøre det lettere for brukerne av data å vurdere datagrunnlaget, velge riktige typer data og metoder, og ta de nødvendige forbeholdene før resultatene presenteres som sikre.

Analyseportal

Analyseportalen er en arbeidsflate for tilgang til helsedata og gjennomføring av dataanalyser som vil bidra til:

 • Veiledning til forskere og andre brukere av helseopplysninger

 • En mer effektiv søknadsprosess for tilgang til helsedata

 • Tilgang til analyse- og rapporteringstjenester og åpne data

 • Tjeneste for å etterspørre samtykke fra den pasientgruppen/kohorten (statistikkgruppen) man ønsker å innhente datagrunnlag om (via helsenorge.no)

 • Tilrettelegging av sikre rom der brukere får tilgang til sensitive data og kan utføre analyser uten å laste ned datagrunnlaget

Dagens situasjon er kjennetegnet av mange portaler, separate søknadsprosesser, og spredt tilgang til datagrunnlag, analyse- og rapporteringstjenester.

Analyse- og rapporteringstjenester

Nasjonale analyse- og rapporteringstjenester skal sørge for mer effektiv tilgang til og kobling av data, og tilby en samlet funksjonalitet for rapportering og publisering. Gode analyse- og rapporteringstjenester vil kunne bidra til:

 • Bedre kapasitet og kvalitet på helse- og omsorgstjenestene

 • Høyere kvalitet og effektivitet på forskningen

 • Beslutningsstøtte i pasientbehandlingen

 • Bedre beslutningsgrunnlag for styring, planlegging, beredskap og forbedring av helse- og omsorgstjenestene

 • Bedre oversikt over befolkningens helse

Helsepersonelltjenester

Helsepersonelltjenester skal bidra til å redusere tiden helsepersonell bruker på registering av registerdata, bedre kodingskvalitet og bedre dekningsgrad. Det skal utredes hvordan datagrunnlaget i helseregistrene, og analysene dette muliggjør, kan tilrettelegges og tilgjengeliggjøres som beslutningstøtte direkte i pasientjournaler og andre fagsystemer.

Oppføringsregisteret

For å ivareta innbyggers innsynsrett og helhetlig oversikt skal det utredes et nasjonalt register med oversikt over innbyggeres deltakelsesstatus (oppføring) på tvers av nasjonale helseregistre og biobanker. Oppføringsregisteret vil både støtte og muliggjøre innbyggerinnsyn og forenkle samhandling mellom helseregistrene ved at de gjennom oppslag kan se hvilke registre innbyggeren er oppført i.

Drift- og infrastrukturtjenester

En fellestjeneste for drift og infrastruktur (platform-as-a-service) skal muliggjøre mer stabil og sikker drift av registre, redusere drifts- og forvaltningskostnader og muliggjøre et fleksibelt uttak av kapasitet. Dette inkluderer tjenester knyttet til serverdrift, driftsmiljøforvaltning, installering og vedlikehold av nettverk, brukerstøtte, oppdatering og vedlikehold av operativsystem

Status og fremdrift i arbeidet

Enkelte fellestjenester eksisterer allerede og trenger kun å videreutvikles eller tas i bruk, mens andre skal utredes og utformes i regi av Helsedataprogrammet eller andre prosjekter. Fellestjenestene vil derfor realiseres til ulik tid.

Helsedataprogrammet vil bidra med styring, koordinering, støtte og finansering til prosjektene som utvikler nasjonale fellestjenester, og vil arbeide tett med sektoren for å etablere fellestjenestene.

Sist oppdatert: 8. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​