Logo for print

Fellestjenester bidrar til bedre datakvalitet, bedre personvern, mer effektiv registerforvaltning og enklere tilgang til helsedata gjennom å utrede, utvikle og innføre nasjonale tekniske fellesløsninger for helseregistrene.

Nasjonale fellestjenester er ulike tekniske løsninger som tilbyr funksjonalitet for helseregistre, slik at registrene ikke trenger å utvikle, forvalte og drifte denne funksjonaliteten selv. Investeringene gjøres én gang i fellesskap fremfor at hvert register tar denne kostnaden hver for seg. I tillegg vil tjenestene oppleves mer enhetlige for de ulike brukergruppene til helseregistrene.

I Direktoratet for e-helses rapport «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre» fra 2016 anbefales det å utvikle og benytte ti nasjonale fellestjenester for helseregistre. Helsedataprogrammet vil ta utgangspunkt i anbefalingene, og bidra til koordinering og styring av utviklingen av fellestjenestene.

Innbyggertjenester

Innbyggertjenestene vil gi innbyggerne bedre innsikt i egen helse, styrke personvernet og heve datakvaliteten ved at innbyggerne selv kan administrere, supplere, få innsyn i eller korrigere opplysninger i registrene. Dette vil gjennomføres ved en videreutvikling av den offentlige innbyggerportalen helsenorge.no:

  • Innsynstjenester
  • Informasjon- og dialogtjenester
  • Administrere personverninnstillinger, inklusive samtykker

Målsettingen er at all interaksjon mellom helsetjenesten og innbyggeren går via helsenorge.no.

Personverntjenester

Personverntjenestene håndterer samtykker og reservasjoner sentralt. Innbyggeren kan administrere disse digitalt gjennom helsenorge.no eller via analoge kanaler.

Tjenesten skal kunne benyttes av andre aktører for å innhente den enkelte innbyggers personvernpreferanser. Ved bruk av personverntjenester vil en kunne oppnå mer effektiv administrasjon av samtykke, sperrer, reservasjoner og fullmakter. Denne tjenesten vil også bidra til å redusere registerforvalternes og databehandlingsansvarliges innsats for å ivareta innbyggers rettigheter og behov.

For å ivareta innbyggers innsynsrett må innbyggere vite i hvilke helseregistre de er registrert i. Innbyggers oppføringsoversikt gir gjennom ulike mekanismer oversikt over innbyggeres deltakelsesstatus (oppføring) på tvers av nasjonale helseregistre og biobanker, noe som mangler i dag.

Grunndatatjenester

Grunndatatjenestene tilgjengeliggjør oppdaterte og kvalitetssikrede grunndata, blant annet til de nasjonale helseregistrene. Dette kan for eksempel være persondata eller virksomhetsdata. Disse tjenestene sørger for ensartede, nøyaktige og semantisk konsistente grunndata. Videreutvikling av grunndatatjenestene, for eksempel historikk eller bedre presisjon og struktur, vil gi mulighet for bedre rapporter, forskning og virksomhetsutvikling.

Helsepersonelltjenester


Helsepersonelltjenester bidrar til å effektivisere registering av registerdata, gi bedre datakvalitet og bedre dekningsgrad. Ved at helsepersonell får økt bruk av innsendte data («tilbakerapportering») vil det redusere opplevelsen av unødvendig registreringsbyrde og legge til rette for bedre datakvalitet. Dette gjennom at eget bruk gir økt eierskap til de data de sender inn.

Status og fremdrift i arbeidet


Enkelte fellestjenester eksisterer allerede og trenger kun å videreutvikles eller tas i bruk, mens andre skal utredes og utformes i regi av Helsedataprogrammet eller andre prosjekter. Fellestjenestene vil derfor realiseres til ulik tid.

Helsedataprogrammet vil bidra med styring, koordinering, støtte og finansering til prosjektene som utvikler nasjonale fellestjenester, og vil arbeide tett med sektoren for å etablere fellestjenestene.

Sist oppdatert: 30. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​