Logo for print

​Helsedataprogrammet skal sørge for bedre tilgjengeliggjøring og utnyttelse av helsedata ved å:

  • Etablere nasjonale tekniske fellesløsninger som skal bidra til bedre utnyttelse av helsedata, inkludert raskere og sikrere tilgang til persondata

  • Utrede og innføre standarder som fører til mer harmoniserte helsedata av høyere kvalitet

  • Bidra til regelverksutvikling for å gi bedre vilkår for forskere og sterkere personvern for befolkningen

  • Etablere en plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata som kan brukes direkte av forskere eller i sammenheng med andre forskningsinfrastrukturer

Bakgrunn for programmet

Helsedataprogrammet er en videreføring og et implementeringsbidrag til Nasjonal helseregisterstrategi 2010-2020, og bygger på erfaringer og fellesbehov dokumentert gjennom Nasjonalt helseregisterprosjekt (NHRP).

Programmet skal videreutvikle og detaljere anbefalingene fra rapporten Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre (PDF) som ble utarbeidet av Direktoratet for e-helse i 2016. Rapporten beskriver foreløpige anbefalinger for referansearkitektur og tekniske fellestjenester for de nasjonale helseregistrene, og vil være et viktig grunnlagsdokument i oppstarten av Helsedataprogrammet.

Hovedanbefalingene i rapporten:

  • Alle helseregistre skal tilby et standardisert tjenestegrensesnitt for kommunikasjon med omverdenen (API)

  • Utvikle og ta i bruk ti nasjonale fellestjenester for helseregistre, for eksempel innbyggertjenester på helsenorge.no og integrasjonstjenester for enklere samhandling mellom registrene

  • Utrede alternative løsninger for en nasjonal plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata. Plattformen skal gi mulighet for selvbetjening for forskere, avansert analyse og maskinlæring

Organisering av programmet

Helsedataprogrammet ledes av Direktoratet for e-helse og gjennomføres i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og de regionale helseforetakene. Programmet samarbeider også med andre interessenter i og utenfor sektoren, blant annet gjennom deltakelse i styrings- og referansegruppe og arbeidsgrupper. Programmet er organisert i tre hovedspor:

  • Koordinering og styring av utvikling av fellestjenester for de nasjonale helseregistrene

  • Utredning av helseanalyseplattformen og andre fellestjenester

  • Styring, standardisering, koordinering og harmonisering av registerfeltet

For å realisere den nasjonale helseanalyseplattformen har Direktoratet for e-helse inngått en samarbeidsavtale med Forskningsrådet (PDF). Målet for samarbeidet er å etablere en nasjonal infrastruktur for datatilgang og analyse og en effektiv og moderne forskerservice. Forskningsrådet skal blant annet bidra med finansiering av helseanalyseplattformen for perioden 2017 – 2020, og bidra til å skape felles møteplasser på tvers av forskningsinfrastrukturprosjekter.

Gjennomføring av programmet

Helsedataprogrammet ble etablert i første tertial 2017 og løper ut 2020. 
Leveransene vil bli nærmere beskrevet utover programperioden.

Sist oppdatert: 6. juli 2017

​Fant du det du lette etter?​