Logo for print

​Formålet med testdataendringene er å forbedre testdatakvaliteten.

Nye testdata

De nye testdataene vil være basert på data fra produksjonsmiljøet og dagens testmiljø fra søndag 10. juni kl. 23:00. Det vil si at alle testdata som eventuelt legges inn eller endres i testmiljøet mellom 10. juni kl. 23:00 og 19. juni ikke vil bli overført.

Testdataene kan opprettes eller endres igjen i testmiljøet etter at de nye testdataene er innført 19. juni. Merk at det kan bli oppdaget feil som vil kreve at testdataene bygges på nytt flere ganger den første tiden. Det anbefales derfor at man venter noen dager etter 20. juni før man oppretter nye testdata, slik at man ikke risikerer at testdataene forsvinner igjen grunnet et nytt bygg.

Det jobbes for at innføringen ikke skal skape problemer eller bidra til nedetid i testmiljøet. Hvis det likevel viser seg at de nye testdataene skaper problemer, vil det midlertidig skiftes tilbake til de gamle testdataene.

Verdt å merke seg

De viktigste endringene:

 • Enkelte HER-ider vil være annerledes i nytt testdatasett, sammenlignet med gammelt testdatasett
 • Enkelte HPR-numre vil være annerledes i nytt testdatasett, sammenlignet med gammelt testdatasett

Beskrivelse av endringer

De nye testdataene vil bygges opp av tre ulike deler: produksjonsdata, syntetiske/anonymiserte data og nåværende testdata. Produksjonsdataene omhandler offentlige data, slik som for eksempel store deler av virksomhetsdataene som finnes på registerplattformen. De syntetiske/anonymiserte dataene omhandler hovedsakelig data som ikke er offentlige. Nåværende testdata, er testdata som ble meldt inn til oss som ønsket videreført fra dagens testmiljø.

Her følger en nærmere beskrivelse av hvordan de ulike registrene vil bli bygget opp. Alle detaljer er ikke inkludert, kun endringer som vi antar er av størst interesse.

Personregisteret (PREG)

 • PREG bygges opp syntetisk, og har som mål å holde en kvalitet og kvantitet tilnærmet produksjonssituasjonen. Alle testpersoner som har blitt meldt inn som ønsket beholdt, vil overføres til ny løsning fra dagens testdata. Alle HPR-testpersoner som er meldt inn, vil også beholde sin PREG-testperson fra dagens PREG.

Helsepersonellregisteret (HPR)

 • HPR inneholder mye offentlig informasjon. Denne informasjonen vil være produksjonslik. Informasjon som ikke er offentlig, slik som for eksempel utdanningsinformasjon, suspensjonsinformasjon osv., vil tilføres tilfeldige testpersoner anonymisert i etterkant. HPR-informasjonen vil tildeles en testperson fra det syntetiske PREG. Altså vil dagens HPR-personer peke på nye, syntetiske PREG-personer etter denne endringen trer i kraft, og de kan også potensielt få annen HPR-informasjon enn de har i dagens testmiljø.

Det er meldt inn et sett med HPR-testpersoner som ønskes beholdt fra dagens testmiljø:

 • En del av HPR-numrene i det innmeldte settet kolliderer ikke med produksjon, og vil heller ikke gjøre det fremover. Disse vil beholde dagens HPR-nummer fra test.
 • Enkelte av HPR-numrene kolliderer med HPR-numre som finnes i produksjon, og vi er derfor nødt til å innføre en endring for de HPR-testpersonene det gjelder. Disse vil bli lagt inn i den nye HPR-testdatabasen med samme innhold som de har i dagens testmiljø, med unntak av at HPR-nummeret vil være dagens HPR-nummer + 500 millioner. HPR-nummer 1234567 ville eksempelvis altså blitt 501234567. HPR-personer som blir opprettet i etterkant av at løsningen trer i kraft, vil få HPR-numre i samme høye nummerserie. Slik vil ikke en produksjonsdump kollidere med testdataene i fremtiden.

 Fastlegeregisteret (FLR/FLO)

 • Det er FLO hos Helsedirektoratet som produserer dataene i FLR, også testdata. Testdataene FLO genererer er bygget på testdata fra blant annet HPR, PREG og AR. FLO har egne lister med testdata som ønskes ivaretatt. Listene er oppdatert med datasettet som er hentet inn gjennom testdataprosjektet.

Adresseregisteret (AR)

 • Grunnlaget vil være en produksjonsdump. EDI-adresser, LDAP-strenger og AMQP-køer vil ikke bevares fra produksjon. Det forsøkes å ta vare på dette fra dagens testmiljø i den grad det er mulig.

HER-ider:

 • Virksomheter (organisasjonsnumre) som finnes både i dagens testmiljø og i produksjon, vil få produksjonslike HER-ider. For enkelte virksomheter tilsvarer det samme HER-id som virksomheten har i dagens testmiljø
 • Virksomheter som bare finnes i dagens testmiljø, og ikke i produksjon, vil få nåværende HER-id + 8 millioner. HER-id 123456 ville eksempelvis altså blitt 8123456. Dette er fordi HER-iden som virksomheten har i dagens test, vil bety noe annet i produksjonsdumpen, og dermed må virksomheten få ny HER-id for at den skal kunne ivaretas. Virksomheter/kommunikasjonsparter som blir opprettet i AR i etterkant av at løsningen trer i kraft, vil få HER-id i samme høye nummerserie. Slik vil ikke en produksjonsdump kollidere med testdataene i fremtiden.

For virksomheter som er meldt inn som ønsket beholdt statisk:

 • Kommunikasjonsparter som har samme HER-id i testmiljøet og produksjon, beholder samme HER-id
 • Kommunikasjonsparter som ikke har samme HER-id i testmiljøet og produksjon, vil få nåværende HER-id + 8 millioner. HER-id 123456 ville eksempelvis altså blitt 8123456.

Øvrige registre

 • Virksomhetsregisteret (RESH), helsetjenestekatalogen (HTK), bedriftsregisteret (BedReg) og kodeverksregisteret blir produksjonslikt
 • Legestillingsregisteret (LSR) får produksjonslike offentlige data og resten blir koblet mot nye personer i syntetisk PREG
 • Oppføringsregisteret (OFR) videreføres fra dagens testmiljø og kobles til nye personer i syntetisk PREG

 

Sist oppdatert: 18. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​