Logo for print

Ser du etter kjernejournalen din?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt.

Rask tilgang til viktig informasjon om pasienten

Situasjonen uten kjernejournal er at pasientens helseopplysninger kun finnes lagret i lokale journaler der pasienten har fått helsehjelp. Helsepersonell må ofte bruke mye tid på å innhente opplysninger fra andre behandlingssteder. Når det haster med å hjelpe, kan dette få negative følger. Mangel på viktig informasjon om pasienten kan føre til utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling, i verste fall pasientskade eller dødsfall.


Med kjernejournal blir det enklere for helsepersonell å finne oppdatert informasjon fra en pålitelig kilde.  De kan raskt og enkelt få tilgang til opplysninger som ligger samlet på ett sted.  Pasientens kjernejournal inneholder informasjon om legemidler, alvorlige allergier og kritiske sykdommer. Man kan også se hvor pasienten har fått behandling tidligere, hvilke helseproblemer pasienten selv har registrert, personalia og kontaktinformasjon til pårørende og fastlege. Kjernejournal viser også hvem som har foreldreansvar for barn. Formålet med kjernejournal er tryggere behandling og økt pasientsikkerhet.

Hvem skal bruke kjernejournal?

Helsepersonell som nå kan bruke kjernejournal, er leger og sykepleiere ved legevakt og legesentre (fastlege og private spesialister) samt alt helsepersonell ved sykehus (AMK-sentral, akuttmottak og andre avdelinger). Kjernejournal skal benyttes ved tjenstlig behov. Det er først og fremst fastlegen eller en annen behandlende lege som kan registrere viktige helseopplysninger (kritisk informasjon) i samråd med pasienten.

Samtykke

Leger og sykepleiere i spesialisthelsetjenesten har tilgang til kjernejournal uten å innhente samtykke fra pasienten. Alt helsepersonell ved legevakt og AMK samt pasientens fastlege har også tilgang uten å innhente samtykke. Andre grupper helsepersonell må ha pasientens samtykke for å få tilgang til kjernejournalen. I akuttsituasjoner (såkalte blålyssituasjoner) kan helsepersonell likevel få tilgang til kjernejournalen uten samtykke ved å angi at det er en akutt situasjon. Samtykket gjelder kun for hvert enkelt behandlingsforløp. 

Innføring av kjernejournal 

Alle sykehus i Norge har innført kjernejournal. Vestre Viken HF er de siste som innførte kjernejournal (2. mai 2017) og helsepersonell der går gradvis i gang med løsningen.

Legevakter og legekontor som ennå ikke har tatt kjernejournal i bruk, innfører tjenesten fortløpende i 2017.

Sikkerhet og personvern i kjernejournal

Kjernejournal er utviklet i tråd med myndighetenes krav til sikkerhet og personvern.
Kun godkjente virksomheter i helsetjenesten får tilgang til kjernejournal og det skjer i et lukket nett (Norsk Helsenett).

 • Bare helsepersonell med tjenstlig behov har tilgang til kjernejournal.

 • Oppslag må gjøres fra pasientens journal i virksomhetens EPJ- system.

 • Helsepersonell skal være autorisert.

 • Helsepersonell skal ha bestått godkjenningsprøven for kjernejournal.

 • Helsepersonell skal være godkjent for å bruke kjernejournal av en lokal administrator i den enkelte virksomhet.

 • Helsepersonell må identifisere seg på en sikker måte.

 • All aktivitet loggføres og pasienten kan sjekke loggen i sin kjernejournal på helsenorge.no.

Kjernejournal inneholder flere funksjoner som ivaretar personvernet ved at innbyggeren: 

 • kan følge med på hvem som har gjort oppslag i kjernejournalen, fordi all aktivitet loggføres.

 • får tilgang til helseopplysningene sine på helsenorge.no.

 • må identifisere seg på en sikker måte.

 • kan reservere seg mot at kjernejournal vises på helsenorge.no. Kjernejournal blir da ikke tilgjengelig på Internett.

 • kan sperre hele eller deler av kjernejournalen slik at helsepersonell må be om samtykke for å se opplysningene.

 • kan reservere seg mot å ha kjernejournal. Da slettes alle helseopplysninger om pasienten i kjernejournalen.

Personer med sperret adresse blir automatisk reservert fra kjernejournal (adressesperring etter Folkeregisterforskriften §37).

 

Sist oppdatert: 14. juli 2017

​Fant du det du lette etter?​