Logo for print

Vil du se dine e-resepter?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

Kva er e-resept?

E-resept er ei elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Denne samhandlingskjeda reduserer risikoen for feil i forskriving og utlevering av legemiddel, og oppfyller strenge krav til sikkerheit og personvern. E-resept er ein byggekloss for andre nasjonale e-helseløysingar, mellom anna kjernejournal og helsenorge.no.

Kvifor e-resept?

E-resept gir ei rekke gevinstar, blant anna ei meir komplett oversikt over legemiddel i bruk, enklare arbeidsprosessar for helsepersonell og raskare saksbehandling. I tillegg får pasienten auka informasjon ved bruk av innbyggartenesta "Legemiddel", som er tilgjengeleg på helsenorge.no.

Her finn du ei oversikt over alle fordelane med e-resept.

Kven brukar e-resept? 

Fastlegane, apotek og bandasjistar

Legekontor, legevakter, apotek og nesten alle bandasjistar nyttar e-resept. I dag er over 80 % av alle reseptar som vert skrivne ut, elektroniske.

Sjukehusa

Det er tilrettelagt for bruk av e-resept på alle dei regionale helseføretaka.

Informasjon til pasienter om
e-resept

Tjenesten "Legemidler" (tidligere Mine resepter) på helsenorge.no gir pasienten oversikt over sine e-resepter. "Legemidler" finner pasienten ved å logge seg inn med sin elektroniske ID på helsenorge.

Her kan man:

 • se om resepten er tilgjengelig på apotek
 • få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepten
 • se barnas resepter og eventuelt andres resepter som pasienten har fullmakt til å se
 • se hvilke fullmakter pasienten selv har
 • se resepthistorikken for de siste 3 år
 • se hvilke leger/rekvirenter som har søkt opp reseptlisten

Mer informasjon:
Legemidler på helsenorge.no

Opprettelse av ny fullmakt

Ved overgangen til ny løsning må alle fullmaktsforhold opprettes på nytt grunnet overgangen til ny teknisk plattform og personvernhensyn. Dette kan gjøres både digitalt og på papir.

I tillegg gir den nye løsningen tilgang til flere tjenester som kan omfattes av fullmaktsforholdet. Gjennom fullmakt kan man dele flere typer helseinformasjon med andre (ikke bare resepter).

Mer informasjon om hva fullmaktene innebærer og hvordan man kan representere andre.

Viktige punkter:

 • Fullmaktsforhold kan administreres digitalt på helsenorge.no. For de ikke-digitale kan de bruke dette skjemaet: Skjema for fullmakt til helsenorge.no.  Skjemaet kan også fås tilsendt i posten ved å kontakte Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE).  Dette gjelder også ungdom mellom 16 og 18 år uten elektronisk ID. Skjema skal sendes til HELFO.
 • Ordningen for fullmakt til verge er nå erstattet med fullmakt på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse. Her må nærmeste pårørende fylle ut skjema og legge ved attest fra fastlegen. Attesten må bekrefte at vedkommende er nærmeste pårørende og at personen det gjelder mangler samtykkekompetanse. Man må være nærmeste pårørende og ikke bare verge for å få denne fullmakten.
 • For ungdom mellom 16-18 år uten samtykkekompetanse gjelder samme som for voksne med manglende samtykkekompetanse, se punktet ovenfor.
 • Foreldre som ikke bor sammen vil ha lik tilgang til barnas helsetjenester. Så lenge forelderen står oppført med foreldreansvar i Folkeregisteret, har forelderen tilgang til barnets resepter via sin egen profil på Helsenorge.
 • For andre (som for eksempel fosterbarn og stebarn) er det ingen endring fra dagens løsning; de får ikke digitalt innsyn på nåværende tidspunkt (dette krever en modernisering av Folkeregisteret).


Har du spørsmål?
Dersom du har generelle spørsmål om tjenestene på helsenorge.no, kan du ta kontakt med brukerstøtte på Veiledning helsenorge.no (telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE)  eller via kontaktskjema på http://www.helsenorge.no/kontakt

Nye aktører og videre utvikling av e-resept

E-resept ble i 2013 ferdig innført blant fastleger, apotek og bandasjister. Nå står sykehusene for tur, og interessen fra andre rekvirentgrupper er stor.

E-resept på sykehus

Sykehusene står for om lag 20 prosent av alle resepter i Norge. Dermed vil bruk av e-resept på sykehus også kunne bidra sterkt til målene om økt pasientsikkerhet ved tryggere legemiddelbruk.

De regionale helseforetakene er i gang med arbeidet for tilrettelegge for bruk av e-resept på sykehusene.

Hos de regionale helseforetakene kan man også få mer informasjon.

Multidose i e-resept

Pasienter som trenger legemidler i multidosepakninger skal også kunne bruke e-reseptløsningen. Multidose i e-resept er i utprøving våren 2019 med ett EPJ-system.

Vi har utarbeidet en egen e-læring for multidose i e-resept, som finnes på våre opplæringssider.

Nye forskrivningsgrupper 
(tannleger, jordmødre og helsesøstre)

Den nasjonale e-reseptløsningen er tilrettelagt slik at tannleger kan ta i bruk løsningen. Det fordrer imidlertid at tannlegens system har utviklet støtte for dette. Leverandører av tannlegesystem som benyttes i det norske markedet jobber med utviklingen. Den enkelte tannlege må derfor kontakte sin leverandør for å få mer informasjon om tidspunkt for når det vil være tilgjengelig. 

Les mer om arbeidet med å tilpasse e-resept til nye rekvirentgrupper.

Sist oppdatert: 14. mars 2019

​Fant du det du lette etter?​