Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​En nasjonal e-helsemonitor skal vise status på sentrale satsingsområder og  dokumentere i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres.

Indikatorene i monitoren skal gi svar på effekter av ulike nasjonale tiltak, kvalitetsforbedring i virksomhetene og forskning og analyse i folkehelsearbeidet. 

Nøkkeltall og annet relevant tallmateriale skal også kunne gi et grunnlag for utvikling av strategi på e-helsefeltet og internasjonale sammenlikninger. Datagrunnlaget er i hovedsak bruks- eller systemlogger fra de ulike løsningene samt oppgitte tall fra systemeiere.

helsenorge.no

helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge og inneholder:

  • Åpne informasjonssider med kvalitetssikret helseinformasjon om blant annet forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.
  • Selvbetjeningsløsninger med tilgang til ulike helserelaterte nettjenester gjennom å logge deg inn på "Min helse".

Antall besøk på helsenorge.no

Et «besøk» er en sidevisning på helsenorge.no og starter når brukeren åpner en side på helsenorge.no, og avsluttes når brukeren har vært inaktiv i 30 minutter.

Totalt hadde helsenorge.no i overkant av 25,6 millioner besøk i 2018, mot 18,7 millioner besøk i 2017.

 

 Trykk på bildet for å vise detaljert fremstilling

Antall innlogginger på helsenorge.no - Min helse

 

Min helse er felles innlogging til flere tjenester på helsenorge.no og ble etablert i 2012. Siden da har flere tjenester blitt lagt til. Eksempler på elektroniske selvbetjeningstjenester som er tilgjengelige er:

• bytte fastlege

• legemidler

• dokumenter

• timeavtaler og timeadministrasjon

• henvisninger

• meldinger

• frikort og egenandeler

• pasientjournal og tilgangslogg for pasientjournal på sykehus

• kjernejournal

• donorkort

• pasientreiser

• helsekontakter

 Trykk på bildet for å vise detaljert fremstilling

Mine vaksiner

 

Informasjon om vaksiner og resepter har tidligere vært tilgjengelig både via helsenorge.no og via direkte pålogging til egne digitale løsninger. I 2018 er tjenestene blitt ytterligere integrert i helsenorge.no.

Vaksiner (tidligere Mine vaksiner)

Vaksinetjenesten er en tjeneste under "Min helse" på helsenorge.no som lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og egne barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Tjenesten hadde i overkant av 792 000 innlogginger til sammen i 2018, mot 213 000 i 2017.  Tidligere var tjenesten kalt "Mine vaksiner" og var en egen tjeneste. I 2018 ble tjenesten integrert med "Min helse" på helsenorge.no.
Måten besøk logges på er også endret.

 

Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Legemidler (tidligere Mine resepter)

Legemidler er en tjeneste under "Min helse" på helsenorge.no. Her vises innbyggernes resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Innbyggerne kan se historikk på resepter og utleveringer tre år tilbake i tid. Tidligere var tjenesten kalt "Mine resepter" og var en egen tjeneste. I 2018 ble tjenesten flyttet fra mineresepter.no og til helsenorge.no. Måten besøk logges på er også endret.

Legemidler hadde i overkant av 5 millioner besøk i 2018, mot 2,9 millioner innlogginger i 2017.

 

Trykk på bildet for detaljert fremstilling 

Veiledning helsenorge.no

Tjenesten Veiledning helsenorge.no (telefonnummer 23 32 70 00, tidligere 800HELSE),  gir støtte og hjelp til bruk innen flere områder:

  • Bruk av selvbetjeningsløsningene og innhold på helsenorge.no
  • Finne frem i helsevesenet
  • Spørsmål om frikort
  • Hjelp til fastlegebytte
  • Europeisk helsetrygdekort
  • Helfos øvrige stønadsområder

Veiledningstjenesten bistår også innbyggere som ikke er digitale med informasjon og utfører enkelte tjenester over telefon for denne brukergruppen.

Tjenesten hadde over 356 000 henvendelser i 2018, fordelt på rundt 317 000 telefonhenvendelser og rundt 39 000 henvendelser på epost/kontaktskjema. Totalt antall henvendelser i 2017 var 410 000. Grafen under viser at antallet besvarte henvendelser over telefon har gått ned siden 2016.Pasientreiser

Tjenesten Pasientreiser på helsenorge.no gir pasienter mulighet til å søke om å få dekket reiseutgifter i forbindelse med reise til offentlig godkjente behandlinger. Etter at reisen er gjennomført kan brukere søke elektronisk på helsenorge, eller sende en papirsøknad per post.

Selvbetjeningstjenesten ble lansert 1. oktober 2016 og hadde i 2018 over 2,1 million besøkende.

Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Pasientreiser

Tjenesten Pasientreiser på helsenorge.no gir pasienter mulighet til å søke om å få dekket reiseutgifter i forbindelse med reise til offentlig godkjente behandlinger.
Etter at reisen er gjennomført kan brukere søke elektronisk på helsenorge, eller sende en papirsøknad per post.

Selvbetjeningstjenesten ble lansert 1. oktober 2016 og hadde i 2018 over 2,1 million besøkende.

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

E-resept

E-resept er en nasjonal løsning for elektronisk samhandling i helsetjenesten. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og færre feil ved forskrivninger og utleveringer.

Innføring av e-resept for helseforetakene ble ferdigstilt i 2017. Det arbeides med å tilrettelegge for innføring av e-resept til andre rekvirentgrupper, for eksempel tannleger og kommunale helse- og omsorgsenheter.

Rekvireringer og utleveringer

I desember 2018 ble det rekvirert over 2,1 millioner e-resepter. Samtidig ble det utlevert over 4,3 millioner e-resepter.

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Økning i bruk av e-resept

Det har vært en stadig økning i bruken av e-resept siden innføringen i 2011. Mot slutten av 2018 var over 92 prosent av alle utleverte pakninger av humane legemidler (inkludert handelsvarer, ekskludert veterinærpreparater) e-resepter.

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Andel e-resept rekvirert i spesialisthelsetjenesten

Per desember 2018 utgjorde e-resepter fra spesialisthelsetjenesten 12,1 % prosent av det totale antallet e-resepter.

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Unike rekvirentvirksomheter som bruker e-resept

Bruk av e-resept kan måles ved å se på antall unike rekvirentvirksomheter som har rekvirert e-resept i løpet av de siste 100 dager.

I løpet av 2018 tok 37 nye rekvirentvirksomheter i bruk e-resept

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Se dine legemidler på nett

Ved å logge deg inn i legemiddeltjenesten (tidligere mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018) på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Du kan også få fullmakt (via samtykke) til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

I desember 2018 var antallet innlogginger på mineresepter.no over 462 000. Dette er tilnærmet en dobling siden 2017.

 

Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Innføringstakt

Innføring av nasjonale e-helseløsninger tar tid. Noe av forklaringen på dette er at det involverer mange beslutningstakere og virksomheter. I tillegg krever nye løsninger en viss teknisk tilrettelegging. Det er også stor variasjon i virksomhetenes teknologiske plattformer og driftskompetanse.

Utprøving av kjernejournal startet høsten 2013 i Trondheim og deretter i Stavanger våren 2014. Helse Vest innførte kjernejournal i hele regionen våren 2015, Helse Midt-Norge høsten 2015 og Helse Nord i 2016. Helse Sør-Øst ferdigstilte innføringen 2017. Pr. desember 2018 hadde alle helseforetak, alle legevakter og 89 prosent av alle legekontor innført kjernejournal.

 

Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Daglig bruk av kjernejournal

Per desember 2018 benyttes kjernejournal daglig i alle helseforetak, mens 81 prosent av legevaktene og 35 prosent av legekontorene benytter kjernejournal ukentlig.  

Per 31. desember 2018 hadde 16 665 helsepersonell tatt i bruk kjernejournal og dette utgjør en økning på 34 prosent sammenlignet med forrige år. Hver uke i 2018 ble det gjennomsnittlig gjort cirka 14 000 oppslag i kjernejournal per uke. Dette er en økning på 82 prosent sammenlignet med gjennomsnittlig antall oppslag per uke i 2017.

Registrering av kritisk informasjon i kjernejournal

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Innbyggeres oppslag i kjernejournal

På helsenorge.no kan innbyggerne logge seg inn for å se innholdet, samt registrere utvalgte opplysninger i sin kjernejournal.

Per 31. desember 2018 hadde over 1 860 000 innbyggere sett på sin kjernejournal. Det er en økning på 53 prosent fra 2017. Av totalt antall innbyggere som har åpnet sin kjernejournal har 90 prosent sett på sine legemidler, 58 prosent på kritisk informasjon, 57 prosent har sett på oversikten over sine besøk i spesialisthelsetjenesten og 37 prosent på loggen over helsepersonell som har vært inne på deres kjernejournal.

 

Innbyggeres egne registreringer i kjernejournal

Opplysninger som kan registreres av innbyggeren selv er kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov og sykdomshistorie. Hver innbygger kan legge inn flere opplysninger. Per 31. desember 2018 hadde totalt ca. 313 000 innbyggere lagt inn informasjon i egen kjernejournal (opp fra 172 000 den 1.desember 2017).  

 Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Egenregistrerte sykdommer

Innen egenregistrerte sykdommer utgjør allergier den største delkategorien med rundt 11 prosent av registreringene, etterfulgt av delkategorien operert i mage/buk og astma med litt over fem prosent hver. Deretter kommer annen lidelse og høyt blodtrykk med litt under fem prosent hver av de totale registreringene.

Trykk på bildet for detaljert fremstilling

Innbyggeres bruk av personverninnstillinger i kjernejournal

Innbyggerne kan velge å reservere seg mot kjernejournal, legge inn sperringer, blokkeringer, samt sette opp varslingsprofil. 5 311 innbyggere hadde per 31.12 2018 aktivt reservert seg fra kjernejournal, en endring fra 5 064 i 2017. En reservasjon innebærer at all informasjon i kjernejournalen slettes. Da vil helsepersonell ikke finne noen kjernejournal for denne innbyggeren, og ingen nye opplysninger blir registrert.

Per desember 2018 var det 11 822 innbyggere som hadde lagt inn sperring på noe av informasjonen eller mot innsyn fra utvalgte helsepersonell (opp fra 7 293 i 2017). Det var 30 727 som hadde tatt et aktivt valg til egen varslingsprofil, det vil si å definere om man ønsker å få tilsendt e-post når helsepersonell bruker ens kjernejournal (opp fra 28 400 i samme periode i 2017).

Elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Meldingsutveksling er elektronisk kommunikasjon mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. Standardiserte meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, fastleger og helseforetak (HF) skjer gjennom Helsenettet og er et virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Tilnærmet alle aktører i helse- og omsorgstjenesten er tilkoblet Helsenettet. På mange områder har elektroniske meldinger erstattet papirforsendelser. Eksempelvis er elektroniske henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og automatisk frikort tatt bredt i bruk.

Antall kommuner med elektronisk meldingsutveksling 2010-2017

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Antall sendte omsorgsmeldinger

Antall pleie- og omsorgsmeldinger økte i perioden 2010-2017.

I 2017 ble de fleste meldingene (rundt 1,33 millioner meldinger) sendt fra helseforetak/private sykehus til kommuner. Fra kommuner til helseforetak/private sykehus ble det sendt rundt 0,54 millioner meldinger. Fra kommuner til fastleger og fra fastleger til kommuner var det rundt 1 million meldinger fra hver.

Mellom kommuner og helseforetak/private sykehus har det i perioden 2010-2017 vært kontinuerlig økning i antall meldinger. Størrelsen på økningen har imidlertid avtatt, og fra 2016-2017 var økningen under 5 prosent. Selv om det i perioden 2010-2017 har vært økning hele tiden, anes nå en utflating i antall pleie- og omsorgsmeldinger. Dette kan tyde på at volumet av disse meldingene har nådd en metning.

Mellom kommuner og fastleger er det fortsatt økning i antall meldinger, og i perioden 2016-2017 var økningen over 12 prosent. Dersom trenden er den samme som mellom kommuner og helseforetak/private sykehus, vil det trolig bli en utflating også på dette området fremover.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Melding om innlagt pasient

Ved innleggelse av en pasient på sykehus skal det etter samtykke sendes elektronisk melding til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Dette gjelder for pasienter som allerede har et tilbud fra pleie- og omsorgstjenesten eller for pasienter som med stor sannsynlighet vil få behov for slike tjenester etter utskriving. Hvis pasienten allerede har tilbud om pleie- og omsorgstjenester, skal kommunen respondere ved å sende en elektronisk innleggelsesrapport.

I 2017 mottok nær alle kommuner melding om innlagt pasient fra helseforetak og private sykehus (99 %). Nesten alle kommuner sendte innleggelsesrapporter til helseforetak/private sykehus (98 %).

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

I 2017 utvekslet alle helseforetakene pleie- og omsorgsmeldinger med kommunene. Helseforetakene har hatt støtte for dette siden 2014, og etter dette har flere private sykehus også tatt i bruk pleie- og omsorgsmeldinger.

I perioden 2014 til 2017 har det vært en økning fra 25 til 38 helseforetak og private sykehus som har utvekslet meldinger.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Sist oppdatert: 5. februar 2019

​Fant du det du lette etter?​