Logo for print

Ser du etter kjernejournal, e-resept eller skal du bytte fastlege?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​En nasjonal e-helsemonitor skal vise status på sentrale satsingsområder og  dokumentere i hvilken grad målene innen helsepolitikken realiseres.

Indikatorene i monitoren skal gi svar på effekter av ulike nasjonale tiltak, kvalitetsforbedring i virksomhetene og forskning og analyse i folkehelsearbeidet. 

Nøkkeltall og annet relevant tallmateriale skal også kunne gi et grunnlag for utvikling av strategi på e-helsefeltet og internasjonale sammenlikninger. Datagrunnlaget er i hovedsak bruks- eller systemlogger fra de ulike løsningene samt oppgitte tall fra systemeiere.

helsenorge.no

helsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren, og presenterer informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient.

Antall besøk på helsenorge.no

Et «besøk» starter når brukeren åpner en side på helsenorge.no, og avsluttes når brukeren har vært inaktiv i 30 minutter. Totalt i 2017 hadde helsenorge.no i overkant av 18,7 millioner besøk.

 

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Antall innlogginger på helsenorge.no - Min helse

Min helse er felles innlogging til flere tjenester på helsenorge.no og ble etablert i 2012. Siden da har flere tjenester blitt lagt til.

Eksempler på elektroniske selvbetjeningstjenester som er tilgjengelige:

• bytte fastlege

• se resepter

• personlig helsearkiv

• timeavtaler

• henvisninger

• frikort og egenandeler

• pasientjournal

• kjernejournal

• pasientreiser

• helsekontakter

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Mine vaksiner

Mine vaksiner lar deg se vaksinasjonsstatus for deg selv og egne barn under 16 år. Tjenesten hadde i overkant av 213 000 innlogginger til sammen i 2017.

 

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Mine resepter

mineresepter.no er en nettjeneste som gir innbyggere oversikt over egne, aktive resepter, legemidler de har fått utlevert hos apotek og antall utleveringer som er gjort.

mineresepter.no hadde i overkant av 2,86 millioner innlogginger i 2017.

 

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

800 HELSE

800HELSE gir støtte og hjelp til bruk innen flere områder:

  • Bruk av selvbetjeningsløsningene og innhold på helsenorge.no
  • Finne frem i helsevesenet
  • Spørsmål om frikort
  • Hjelp til fastlegebytte
  • Europeisk helsetrygdekort
  • Helfos øvrige stønadsområder

800HELSE besvarte rundt 360 000 telefonhenvendelser i 2017.

I tillegg ble rundt 58 000 henvendelser på epost/kontaktskjema behandlet (totalt over 410 000 henvendelser).

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Mine pasientreiser

E-resept

E-resept er en nasjonal løsning for elektronisk samhandling i helsetjenesten. E-resept gir tryggere legemiddelbruk og færre feil ved forskrivninger og utleveringer.

Ved utgangen av 2017 benyttet alle landets helseforetak e-resept, hvorav fire fremdeles var i en innføringsperiode. Det arbeides med å tilrettelegge for innføring av e-resept til andre rekvirentgrupper, for eksempel tannleger og kommunale helse- og omsorgsenheter.

Rekvireringer og utleveringer

I desember 2017 ble det rekvirert over 2,1 millioner e-resepter. Samtidig ble det utlevert over 4,2 millioner e-resepter.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Økning i bruk av e-resept

Det har vært en stadig økning i bruken av e-resept siden innføringen i 2012.

Mot slutten av 2017 var over 90 prosent av alle utleverte pakninger av humane legemidler (inkludert handelsvarer, ekskludert veterinærpreparater) e-resepter.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Andel e-resept rekvirert i spesialisthelsetjenesten

Per desember 2017 utgjorde e-resepter fra spesialisthelsetjenesten 11,3 prosent av det totale antallet e-resepter.

 Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Unike rekvirentvirksomheter som bruker e-resept

Bruk av e-resept kan måles ved å se på antall unike rekvirentvirksomheter som har rekvirert e-resept i løpet av de siste 100 dager.

I løpet av 2017 hadde 14 nye rekvirentvirksomheter tatt i bruk e-resept. Hovedvekten av rekvirentvirksomhetene er sykehus eller andre helseforetak.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

 

Se dine legemidler på nett

Ved å logge deg inn i legemiddeltjenesten (tidligere mineresepter.no, som ble stengt 15. september 2018) på helsenorge.no får du oversikt over reseptene dine og utleveringer på disse tre år tilbake i tid.

Du kan også få fullmakt (via samtykke til Full tilgang) til å se andres legemidler og resepter, og slik hjelpe dem med å holde oversikten.

I desember 2017 var antallet innlogginger på mineresepter.no over 233 000.

 

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling

Kjernejournal

Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.

Innføringstakt

Utprøving av kjernejournal startet høsten 2013 i Trondheim og deretter i Stavanger våren 2014. Helse Vest innførte kjernejournal i hele regionen våren 2015, Helse Midt-Norge høsten 2015 og Helse Nord i 2016. Helse Sør-Øst ferdigstilte innføringen 2017.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Andel helsevirksomheter som har tatt i bruk kjernejournal

Innføring av nasjonale e-helseløsninger tar tid. Noe av forklaringen på dette er at det involverer mange beslutningstakere og virksomheter. I tillegg krever nye løsninger en viss teknisk tilrettelegging. Det er også stor variasjon i virksomhetenes teknologiske plattformer og driftskompetanse.

Per 31. desember 2017 hadde 87 prosent av landets fastlegekontorer og 100 prosent av landets legevakter (av en viss størrelse, omfatter ikke legekontorer med legevaktfunksjon) tatt i bruk kjernejournal.

 

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Bruk av kjernejournal blant helsepersonell

Per 1. desember 2017 hadde totalt 12 426 forskjellige helsepersonell gjort oppslag i kjernejournal. Hver uke i 2017 ble det gjennomsnittlig gjort cirka 7 700 oppslag i kjernejournal.  

Registrering av kritisk informasjon i kjernejournal

Med kjernejournal blir en ny nasjonal standard for kritisk informasjon benyttet. Kritisk informasjon er et system med varsling av opplysninger som kan få avgjørende betydning for valg av helsehjelp.[1] Alle leger har mulighet til å registrere kritisk informasjon for sine pasienter. I tillegg kan psykologer registrere psykiatrisk kriseplan, samt at sykepleiere i spesialavdelinger kan gjøre enkelte registreringer, eksempelvis kjemoterapi og pacemaker.

Det antas at rundt 4-5 prosent (250 000) av landets innbyggere har kritisk informasjon som bør registreres. Pr 1. des 2017 har 0,4 prosent (21 000) innbyggere fått lagt inn kritisk informasjon i sin kjernejournal.

Per. 1. desember 2017 utgjorde legemiddelreaksjoner den mest registrerte kategorien i kritisk informasjon, med rundt 46 prosent av de totale registreringene.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Innbyggeres oppslag i kjernejournal

På helsenorge.no kan innbyggerne logge seg inn for å se innhold, samt registrere utvalgte opplysninger i sin kjernejournal. Per 1. desember 2017 hadde over 1 176 000 innbyggere sett på sin kjernejournal. Av disse slo 93 prosent opp på sine legemidler/resepter, 56 prosent på kritisk informasjon og 47 prosent på loggen over hvilke helsepersonell som har vært inne på deres kjernejournal. I november 2017 benyttet rundt 156 000 unike innbyggere muligheten for å slå opp sine legemidler/resepter.

Innbyggeres egne registreringer i kjernejournal

Opplysninger som kan registreres av innbyggeren selv er kontaktpersoner, kommunikasjonsbehov (syn, hørsel, tale mm.) og sykdomshistorie. Hver innbygger kan legge inn flere opplysninger.

Per 1. desember 2017 hadde totalt 172 000 innbyggere lagt inn informasjon i egen kjernejournal. Kontaktpersoner er den opplysningen som oftest registreres.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Egenregistrerte sykdommer

Innen egenregistrerte sykdommer utgjør allergier den største delkategorien med 11 prosent av registreringene, etterfulgt av delkategorien operert i mage/buk med 5 prosent, deretter kommer astma og høyt blodtrykk med 4 prosent av de totale registreringene.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Innbyggeres bruk av personverninnstillinger i kjernejournal

Innbyggerne kan velge å reservere seg mot kjernejournal, legge inn sperringer, blokkeringer, samt sette opp varslingsprofil.

5 043 innbyggere hadde per desember 2017 aktivt reservert seg fra kjernejournal mot 3 955 i desember 2016. En reservasjon innebærer at all informasjon i kjernejournalen slettes. Da vil helsepersonell ikke finne noen kjernejournal for denne innbyggeren, og ingen nye opplysninger blir registrert.

Per desember 2017 var det 7 293 innbyggere som hadde lagt inn sperring på noe av informasjonen eller mot innsyn fra utvalgte helsepersonell. Det var 28 400 som hadde tatt et aktivt valg til egen varslingsprofil, det vil si å definere om man ønsker å få tilsendt e-post når helsepersonell bruker ens kjernejournal.

Elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Meldingsutveksling er elektronisk kommunikasjon mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. Standardiserte meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, fastleger og helseforetak (HF) skjer gjennom Helsenettet og er et virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten.

Tilnærmet alle aktører i helse- og omsorgstjenesten er tilkoblet Helsenettet. På mange områder har elektroniske meldinger erstattet papirforsendelser. Eksempelvis er elektroniske henvisninger, epikriser, laboratoriesvar og automatisk frikort tatt bredt i bruk.

Antall kommuner med elektronisk meldingsutveksling 2010-2017

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Antall sendte omsorgsmeldinger

Antall pleie- og omsorgsmeldinger økte i perioden 2010-2017.

I 2017 ble de fleste meldingene (rundt 1,33 millioner meldinger) sendt fra helseforetak/private sykehus til kommuner. Fra kommuner til helseforetak/private sykehus ble det sendt rundt 0,54 millioner meldinger. Fra kommuner til fastleger og fra fastleger til kommuner var det rundt 1 million meldinger fra hver.

Mellom kommuner og helseforetak/private sykehus har det i perioden 2010-2017 vært kontinuerlig økning i antall meldinger. Størrelsen på økningen har imidlertid avtatt, og fra 2016-2017 var økningen under 5 prosent. Selv om det i perioden 2010-2017 har vært økning hele tiden, anes nå en utflating i antall pleie- og omsorgsmeldinger. Dette kan tyde på at volumet av disse meldingene har nådd en metning.

Mellom kommuner og fastleger er det fortsatt økning i antall meldinger, og i perioden 2016-2017 var økningen over 12 prosent. Dersom trenden er den samme som mellom kommuner og helseforetak/private sykehus, vil det trolig bli en utflating også på dette området fremover.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Melding om innlagt pasient

Ved innleggelse av en pasient på sykehus skal det etter samtykke sendes elektronisk melding til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Dette gjelder for pasienter som allerede har et tilbud fra pleie- og omsorgstjenesten eller for pasienter som med stor sannsynlighet vil få behov for slike tjenester etter utskriving. Hvis pasienten allerede har tilbud om pleie- og omsorgstjenester, skal kommunen respondere ved å sende en elektronisk innleggelsesrapport.

I 2017 mottok nær alle kommuner melding om innlagt pasient fra helseforetak og private sykehus (99 %). Nesten alle kommuner sendte innleggelsesrapporter til helseforetak/private sykehus (98 %).

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

I 2017 utvekslet alle helseforetakene pleie- og omsorgsmeldinger med kommunene. Helseforetakene har hatt støtte for dette siden 2014, og etter dette har flere private sykehus også tatt i bruk pleie- og omsorgsmeldinger.

I perioden 2014 til 2017 har det vært en økning fra 25 til 38 helseforetak og private sykehus som har utvekslet meldinger.

Trykk på modellen for å se detaljert fremstilling.

Sist oppdatert: 4. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​