Logo for print

Senterets aktiviteter og kompetanse skal gjenspeile og understøtte nasjonale strategier og tiltak på e-helseområdet.

Ansvarsområder

Hovedoppgavene er forskning og utredning, herunder følgeforskning og metodevurdering av e-helsetiltak. NSE arbeider innenfor følgende strategiske satsingsområder:

  • Fremtidens pasientjournal

  • Personlige helsesystemer og velferdsteknologi

  • Helsedataanalyse

  • Pasientforløp og samhandlingsmodeller

Finansieringsmodell

NSE er finansiert gjennom rammebevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), tildelinger fra Helse Nord RHF og via ekstern finansiering av prosjekter fra for eksempel EU og Norges forskningsråd (NFR). Totalbudsjettet i 2016 var på 78,3 millioner kroner. HOD bevilget 35,9 millioner kroner, 4 millioner kom fra Helse Nord, mens 38,4 millioner ble finansiert gjennom konkurranseutsatte midler.

I 2016 ble det budsjettert med 52 årsverk, 13 av disse beregnet til nasjonale oppdrag.

Vår rolle

Direktoratet for e-helse samarbeider med NSE om forskning- og utredningsmateriale med utgangspunkt i nasjonale kunnskapsbehov.
En rekke samarbeidsprosjekter ble gjennomført i 2016 og nye oppdrag for 2017 er  startet opp.  Resultater fra disse oppdragene og andre relevante forsknings- og utredningsprosjekter vil fortløpende bli publisert på våre nettsider.

Nettside

www.ehealthresearch.no


Sist oppdatert: 14. september 2017

​Fant du det du lette etter?​