Logo for print

Skattedirektoratets Moderniseringsprogram for folkeregisteret omfatter endringer av registerplattformen, ny funksjonalitet i folkeregistertjenester, ny personidentifikator og distribusjonsmodell.

Sektoren som bruker og produsent av folkeregisterinformasjon

Helse- og omsorgssektoren er en stor bruker av folkeregisterinformasjon. Samtidig er sektoren også produsent av informasjon om fødsel og dødsfall. Personidentifikator i form av fødselsnummer/D-nummer og hjelpenummer brukes som «primærnøkkel» for pasienter og personell i de fleste av sektorens IT-systemer. Personidentifikatoren er dermed en viktig «samhandlingsnøkkel» for

  • kontakt med pasienter/brukere

  • samhandling mellom de ulike deler av tjenesten

  • informasjon for styring-, forvaltning-, helseovervåking- og forskningsformål

Moderniseringsprogrammet hos Skattedirektoratet

Skattedirektoratet har fått i oppdrag fra Finansdepartementet å lede arbeidet med modernisering av folkeregisteret.

Arbeidet er organisert som et program bestående av fire prosjekter:

  • Modernisering av selve registeret, der både tjenester mot offentlig og privat sektor fornyes og teknisk plattform oppdateres for å kunne fungere som en viktig felleskomponent i den offentlige digitale satsingen

  • Utredning om ny pris- og distribusjonsmodell

  • Utredning om valg av ny personidentifikator

  • Utredning av tiltak som kan forbedre D-nummerordningen

Skattedirektoratets prosjekt Modernisering av Folkeregisteret

Skattedirektoratet fikk finansiering til sitt moderniseringsprosjekt fra januar 2016, og hovedprosjektet løper til 31.12.2019. Utviklingen i prosjektet foregår iterativt, og leveransepakker vil settes i drift underveis i prosjektperioden.

SKDs prosjekt Ny pris- og distribusjonsmodell

SKDs prosjekt arbeider med ny pris- og distribusjonsmodell. Skattedirektoratet har ny distribusjonsavtale med  EVRY fra 2015, og standard folkeregistertjenester ble da gratis for brukerne.

Helsesektoren har også sin egen distribusjonsmodell av folkeregisterinformasjon via Norsk Helsenett (kjent som PREG [se nedenfor - lenke]). Det er gratis for virksomhetene å benytte folkeregisterinformasjon fra PREG. Virksomheter i helsesektoren som ikke er tilknyttet helsenettet må per i dag benytte folkeregisterinformasjon distribuert via EVRY («Infotorg»).

SKD jobber løpende med ny tjenestestrategi for Folkeregisteret, som kan medføre endringer i distribusjonsmodellen i perioden frem mot 2020.

SKDs prosjekt Opprydning D-nummer

Det er ikke meldeplikt med hensyn til endringer i informasjon om D-nummerbefolkningen, i motsetning til meldeplikten for folkegisterinformasjon (eks. flytting, navn, dødsfall). Finansdepartementet har derfor bedt om opprydding i D-nummerbasen. Det mest aktuelle oppryddingstiltaket er å legge til et informasjonselement om at D-nummeret ikke har vært brukt på en stund. Det innebærer at D-numre som ikke har vært i bruk i en del sentrale systemer hos Skatteetaten og Brønnøysundregistrene ved hjelp av en statusregistreringskode blir merket som inaktive. Første runde med merking som inaktiv skjedde i januar 2017. Det er opp til brukerne av folkeregisterinformasjonen hvordan informasjonen om merkingen skal brukes. Konsekvensen er at D-nummerne fortsatt er gyldige og kan brukes som før, mens det gis ved merkingen tilleggsinformasjon om at D-nummeret ikke har vært i bruk over en lengre periode.

Helsesektorens felles samarbeidsprosjekt for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren

Det er etablert et felles samarbeidsprosjekt i helsesektoren for å koordinere arbeidet i forholdet mellom helsesektoren og Skattedirektoratet, og internt i helsesektoren.

Fødselsmelding og automatisk tildeling av fødselsnummer

Umiddelbar tildeling av fødselsnummer til nyfødte er fremhevet som et spesielt viktig tiltak for pasientsikkerhet. Nasjonal IKT v/ Helse Sør-Øst har ledet prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel» som retter seg mot det eksisterende Folkeregisteret. Løsningen innebærer elektronisk innmelding av fødsel med påfølgende automatisk tildeling av fødselsnummer. Ved årsskiftet 2016/2017 gikk rundt 80 % av fødslene i Norge via denne løsningen. De siste 20 % vil kunne meldes elektronisk i løpet av første halvår 2017. Det tar da én i stedet for tjue dager å registrere en fødselsmelding i folkeregisteret og returnere fødselsnummer. Å ha etablert en elektronisk arbeidsprosess for fødsel er et stort og viktig skritt i retning av den løsningen som planlegges for det moderniserte Folkeregisteret.

Melding om dødsfall til Folkeregisteret

FHI har ansvar for Dødsårsaksregisteret (eDÅR). eDÅR er organisert som et eget prosjekt som hovedsakelig handler om dødsårsaksmeldinger, men arbeider også for at melding om dødsfall skal gå elektronisk og direkte til Folkeregisteret. Den delen av prosjektet som handler om melding til Folkeregisteret koordineres av samarbeidsprosjektet.

Ny personidentifikator

Dagens to personidentifikatorer i folkeregisteret, fødselsnummer og D-nummer, har begrenset levetid på grunn av kapasitetshensyn. Beregninger viser at kapasiteten vil være kritisk lav for D-nummer fra 2029 og for fødselsnummer fra 2040. Det er derfor behov for ny løsning. Hvordan personidentifikatoren skal være er per i dag ikke endelig besluttet i Finansdepartementet (februar 2017).

Skattedirektoratet anbefaler at dagens ordning med elleve sifre i fødselsnummeret beholdes:

  • For å øke fødselsnummerets kapasitet og at ordningen skal holde minst fram til 2150 endres den matematiske formelen for hvordan det første kontrollsifferet utregnes.

  • Kun nye borgere får et nytt fødselsnummer hvor beregning av kontrollsiffer er endret. Kostnadene ville blitt enda større for samfunnet om hele befolkningen skulle endre kontrollberegningen i fødselsnummeret.

  • Det har også vært diskutert å fjerne informasjon om kjønn, det vil si at betydningen av partall og oddetall for den niende posisjonen i fødselsnummeret skrus av for hele befolkningen.

For personer som bruker fødselsnummeret vil forskjellen mellom den nye og gamle fødselsnummerserien ikke være synlige. Dersom endelig løsning blir at nummeret ikke skal ha opplysning om kjønn, blir konsekvensen i så fall at opplysningen om kjønn slås av. Virksomheter med datasystemer som benytter kontrollberegning eller ev. leser av kjønn blir berørt av  endringene. I et modernisert folkeregister vil opplysning om kjønn trolig fremgå i eget felt. Skattedirektoratet har foreslått at endringen skjer ti år etter at Stortinget har besluttet løsning, og forutsetter da at dagens folkeregister har blitt modernisert.

Konseptvalgutredning ny personidentifikator i Folkeregisteret (PDF)

Notat fra Helsedirektoratet til Skattedirektoratet ny personidentifikator i Folkeregisteret (PDF)

Kommentarrunde utredning av ny personidentifikator i Folkeregisteret (PDF)

Distribusjon av folkeregisterinformasjon i helsesektoren - PREG

Helsesektoren kan få tilgang til folkeregisterinformasjon via Personregistertjenesten hos Norsk Helsenett (NHN). Tjenesten gir mulighet for søk og oppslag i data fra folkeregisteret, og er tilgjengelig for alle medlemmer av helsenettet. For medlemmer i helsenettet er Personregisteret kostnadsfritt.

Forutsetningen for å få tilgang til folkeregisterinformasjon via Personregisteret er:

  • Virksomheten har signert Tilknytningsavtalen med NHN og har tilgang til helsenettet

  • Virksomheten benytter EPJ-system slik det er definert i Norm for informasjonssikkerhet

  • Virksomheten er av følgende type:
   - Helseforetak/ sykehus og offentlige virksomheter som hører under helseforetak
   - Kommune/kommunal helse- og omsorgstjeneste
   - Apotek
   - Privat aktør som har avtale med det offentlige om å utføre helsetjenester

Ny folkeregisterlov og -forskrift

Ny lov om folkeregistrering (lovdata.no) som skal følge opp utviklingen det legges opp til i moderniseringsprogrammet ble vedtatt 9. desember 2016.  
Denne ventes å tre i kraft når ny folkeregisterforskrift er vedtatt.

Forslag til ny folkeregisterforskrift hadde høringsfrist 13. mars 2017.

Sist oppdatert: 3. oktober 2018

​Fant du det du lette etter?​