Logo for print

​Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge

Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet (PDF)

Regjeringens IKT-politikk har to hovedmålsettinger:

  • En brukerrettet og effektiv offentlig forvaltning.

  • Verdiskaping og deltakelse for alle.

Utover dette er det et mål at:

  • den statlige forvaltningen skal, så langt det er mulig, være tilgjengelig på nett

  • nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv

  •  digital forvaltning skal gi bedre tjenester

  • digitalisering av forvaltningen skal bidra til å frigjøre ressurser til områder hvor behovet er stort

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet (PDF) er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. Rundskrivet beskriver også prosessen knyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering av IKT-relaterte satsingsforslag til 2018-budsjettet.

eforvaltningsforskriften

Et ledd i arbeidet med å innføre digital kommunikasjon som hovedregel, var endring av eForvaltningsforskriften (lovdata.no).  Det er nå opp til den enkelte innbygger å reservere seg i kontakt- og reservasjonsregisteret mot digital kommunikasjon med forvaltningen.

Det foreligger ingen adgang for næringsvirksomheter å reservere seg mot digital kommunikasjon med forvaltningen. Endringen av eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014. Digital kommunikasjon mellom offentlig forvaltning og næringslivet og innbyggere er dermed hovedregelen, mens papirbasert kommunikasjon skal være unntaket.

Sist oppdatert: 25. april 2017

​Fant du det du lette etter?​