Logo for print

Vil du bytte fastlege, eller se hvem som er fastlegen din?

På helsenorge.no finnes selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Gå til min helse

​Pasienten bruker tjenestene ved å logge inn på helsenorge.no, og fastlegen via sitt elektroniske pasientjournalsystem.

Slik fungerer tjenestene for fastlegen

Alle de fire tjenestene er integrert i fastlegens elektroniske pasientjournalsystem. Tjenestene kan skrus av og på av legen selv. Dette gjør at det er mulig å bruke bare noen av tjenestene. Digital dialog er toveis, ved at både pasient og fastlege kan starte dialogen.

Bestill time

Legekontoret kan gjøre tilgjengelig timer som pasienten kan bestille på helsenorge.no. Pasienten velger blant de ledige timene som er markert i en kalender. Det er også mulig å sende forespørsel om en time. Da sender pasienten en melding med tekst via systemet, uten å velge en time direkte i kalenderen. Uavhengig av hvilken metode for timebestilling pasienten ønsker å bruke vil legekontoret enkelt kunne finne en ledig tid. Når pasienten har fått tildelt en time sender systemet ut en SMS, med mindre pasienten har skrudd av varsling. Tekstmeldingen innholder ikke sensitiv informasjon.

Legen bestemmer selv hvilke timer som skal være tilgjengelig for elektronisk timebestilling på helsenorge.no. Legen kan også bestemme om kontoret bare ønsker å bruke den delen av tjenesten som gjør det mulig å sende inn et timeønske. Dette betyr at pasienten ikke kan plukke en time fra kalenderen. 

Forny resept

Legekontoret vil få en melding fra pasient inn i journalsystemet som inneholder hvilke resepter pasienten ønsker å fornye. Legekontoret beslutter selv hvem som klargjør reseptene.

Start e-konsultasjon

En e-konsultasjon er et medisinsk spørsmål fra pasient til fastlegen om en kjent sykdom/lidelse. Taksten for dette i Normaltariffen er 2ae. Taksten stiller krav til sikkerhetsnivået for løsningen, og digital dialog møter dette kravet.

Henvendelser sendt som en e-konsultasjon vil komme rett inn i journalen til pasienten. E-konsultasjoner skal normalt besvares innen fem arbeidsdager.

Kontakt legekontoret 

Dette er en kanal for praktiske henvendelser til legekontoret. Ved feilsending må pasienten få beskjed om at de må sende en e-konsultasjon, som vil kreve en egenandel.

Detaljene rundt hvordan disse fire tjenestene vil oppleves for fastlegen vil variere fra journalsystem til journalsystem. Fastlegen bør derfor kontakte sin journalleverandør for mer informasjon om brukergrensesnittet.

Hvilke journalsystem vil støtte tjenestene?

Plenario fra Infodoc, SystemX fra HOVE og CGM Journal/WM3 fra CGM vil støtte digital dialog med fastlegen.

Takster og e-konsultasjon

E-konsultasjon gir grunnlag for takst 2ae. Denne taksten har eksistert siden 2013. Fastleger med spesialisering i allmennmedisin kan i tillegg ta taksten 2dd. For mer detaljer om disse takstene se HELFO sine nettsider om takst.

I løpet av utprøvingsprosjektet vil Direktoratet for e-helse følge med på hvordan takstene blir brukt på legekontorene. Tall og fakta fra utprøvingen vil bli tatt videre til de som er ansvarlige for takstforhandlingene. Hvert år forhandles Normaltariffen mellom Legeforeningen på den ene siden og staten (Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Helsedirektoratet, regionale helseforetak og KS) på den andre siden.

Direktoratet for e-helse oppfordrer legene på utprøvingskontorene som ser at takstene ikke samsvarer med ønsket bruk, tar slike tilbakemeldinger via Legeforeningen inn i forhandlingene med staten.

Bruk av e-konsultasjon

E-konsultasjon er nå under utprøving og Direktoratet for e-helse samler erfaringer om hvordan tjenesten blir brukt. Det er utarbeidet noen foreløpige eksempler for bruk som er oppsummert i punktene under. Disse vil videreutvikles i løpet av utprøvingen og samles i et rundskriv på sikt.
Takst 2ae (+ evt. 2dd) kan kreves når det gjøres en medisinsk vurdering som er journalverdig. Taksten kan kreves for oppfølging av kjente problemstillinger, og skal normalt besvares innen fem arbeidsdager.

Bruk av digitale dialog endrer ikke ansvarsforholdene som gjelder når pasienten kommer fysisk til legetime. Legen må vurdere om det er mottatt god nok informasjon til å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Dersom legen er i tvil om forespørselen fra pasient kan løses ved en e-konsultasjon, må fastlegen be pasienten bestille en ordinær time.

Eksempler på god bruk av e-konsultasjon:

 • Oppfølgende spørsmål om legemiddelbruk, for eksempel bivirkninger og manglende eller svak effekt

 • Tilleggsspørsmål man glemte ved siste konsultasjon, som råd om mulige kostrestriksjoner, råd rundt fysisk aktivitet, spørsmål om smittefare osv

 • Råd ved forløp av lengre varighet enn forventet, og når man eventuelt bør oppsøke lege på nytt, eksempelvis ved langvarige luftveisplager

 • Nye symptomer som er lite plagsomme, men som skaper engstelse, som muskelsmerter og utmattelse etter treningsterapi for pasienter med muskel- og skjelett-lidelser

 • Oppfølging av lettere psykiske lidelser, for eksempel ytre hendelser som forverrer angst

 • Rådgivning rundt hva slags informasjon som skal tilflyte familie og arbeidsgiver, dersom pasienten har fått påvist en kronisk sykdom som foreløpig er relativ symptomfattig

 • Støtte/trøste kronikere med forverringer og plager med få videre behandlingsalternativer, for eksempel periodiske forverringer hos pasienter med reumatisme i et fast behandlingsopplegg

 • Korrigering av fortolkninger på sykdom og behandling som pasienten mottar fra venner og kjente, som småbarnsforeldre som blir rådet til å ikke vaksinere barna sine og heller oppsøke smitteringer

Eksempler der e-konsultasjon frarådes:

 • Legen kan ikke sykmelde via e-konsultasjon

 • Bør normalt ikke føre til en henvisning

 • Oppstart på forskrivning av A- og B-preparater

 • Vurdering av akutte forverringer

 • Relatert problemstilling som kommer i etterkant av legeundersøkelse og som krever ny undersøkelse. Eksempler: tilkommet smerte/plage fra annet sted etter fallskade, hematuri etter magesmerter, alvorligere bivirkninger etter oppstart med medikament

 • Vurdering av forverrelser som krever klinisk undersøkelse. Eksempler: plagsomme utslett og sår, skader som er vurdert initialt og der smerter og funksjonsnedsettelse ikke avtar, tilstander med økende og uforklarlige smerter, psykiatriske problemstillinger som krever samtale.

 • Sammensatte problemstillinger som krever omfattende tiltak. Eksempler: forverring av kronisk sykdom med behov for større medisinrevisjon, dersom pasient lider av flere sykdommer samtidig og der bildet er uklart.

 • Problemstillinger som er forsøkt løst i tidligere e-konsultasjoner uten hell

Andre digitale tjenester på markedet

Digital dialog med fastlegen er tjenester levert av det offentlige, integrert i de tre største journalsystemene i fastlegemarkedet. Tjenestene er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern slik at legen trygt kan utveksle helseinformasjon med sine pasienter. Det finnes også andre leverandører som leverer noe overlappende funksjonalitet i sine produkt. Legekontoret må selv gjøre en kartlegging av sine behov før de beslutter om det er mest hensiktsmessig med digital dialog fra det offentlige eller et produkt fra en kommersiell leverandør.

Felles satsing med EPJ-løftet

EPJ-løftet er et felles program mellom Legeforeningen, Direktoratet for e-helse og journalleverandørene. Målet for EPJ-løftet er å gi fastlegene nyttige endringer i journalsystemene.  Dette løftet omfatter foreløpig systemene Plenario, System X og CGM allmenn. EPJ-løftet er finansiert ved avsatte midler fra Normaltariffoppgjøret mellom staten og Legeforeningen.

Koster det noe å bruke digital dialog?

Direktoratet for e-helse leverer den bakenforliggende tekniske plattformen kostnadsfritt. Pasientene logger kostnadsfritt inn på helsenorge.no.  Journalleverandørene har gjort tilpasninger i sine system og tilbyr brukerstøtte, dette kan de velge å ta betalt for. For å få oversikt over slike eventuelle kostnader, må fastlegen ta kontakt med sin EPJ-leverandør.

Sist oppdatert: 6. juni 2017

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin