Logo for print

Handlingsplan for Norm for informasjonssikkerhet 2017 ble vedtatt i styringsgruppemøte 8. desember 2016. Denne angir en prioritert rekkefølge for de ulike prosjektene. Gjennomføringen avhenger av tilgjengelige ressurser og budsjettrammer.

Tre prosjekter påbegynt i 2016 ferdigstilles i 2017:
Tilgangsstyringsveileder
Revidering av veileder velferdsteknologi
Faktaark videokonsultasjon

Pilot legekontorveileder
Normen skal være tilgjengelig og lesbar. Det settes derfor igang et arbeid for å revidere legekontorveilederen som en pilot på økt lesbarhet.

Andre planlagte dokumentrevisjoner:
Nytt kapittel om digitalt EPJ-innsyn i portalveileder og oppdatering av kravdokumentet for meldingsutveksling for blant annet å sikre samsvar med gjeldende standarder.

Besluttede nye dokumenter:
Eksempel på krav til informasjonssikkerhet ved anskaffelse av medisinsk utstyr
Nytt faktaark med eksempelrutine for håndtering av strengt fortrolig og fortrolig adresse (kode 6 og 7)
Mapping av tiltakene i faktaark 6b mot ISO27001 Annex A
Nytt faktaark der elementer fra tidligere veileder om helsenett-tilknytning tas inn

Prosjekter som skal arbeides videre med gjennom et forprosjekt/utarbeidelse av skisse omfatter sekundærbruk av helseopplysninger og informasjonssikkerhet/personvern ved individuell plan.

Kurs i 2017
Satsingen på kurs fortsetter. I tillegg til fagkurs for kommuner planlegges leverandørkurs og kurs for medisinsk-teknisk personell.

Sist oppdatert: 2. januar 2017

​Fant du det du lette etter?​