Logo for print

​Det har kommet spørsmål om hvilke retningslinjer som gjelder for adressering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom kommune og helseforetak. Vi har laget en oppsummering av hvilke krav som fremkommer av dokumentene i oversikten nedenfor.

Merk: Avsender- og mottakeropplysninger representerer alltid kommunikasjonsparter som er registrert i Adresseregisteret. Informasjon om ansvarlig helsepersonell og ansvarlig organisatorisk enhet (avdeling, post, sykehjem, mv) ligger sammen med øvrig faglig innhold i meldingene.

Registrering i Adresseregisteret

Kommuner [1] 

Alle kommuner skal minimum opprette tre kommunikasjonsparter knyttet til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen

 • Sykepleietjeneste, pleie- og omsorg
 • Legetjeneste, pleie- og omsorg
 • Saksbehandler, pleie, omsorg, rehab

Helseforetak

Følgende tjenesteadresser skal benyttes for pleie- og omsorgsmeldinger [3]:

 • Somatikk plo meldingsmottak
 • Psykiatri plo meldingsmottak

 

Adresseringsprinsipper

Noen meldinger har krav til hvem som er mottaker av spesifikke meldinger. Dette er dokumentert i Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp [2].

Fra sykehus til kommuner:

 • Helseopplysninger: Sendes til saksbehandlertjenesten
 • Utskrivningsrapport: Sendes til sykepleietjenesten
 • Melding om innlagt pasient: Sendes til sykepleietjenesten
 • Forespørsel/ Svar på forespørsel:
  • Sendes til sykepleietjenesten når det gjelder spørsmål knyttet til blant annet helseopplysninger og legemiddelopplysninger
  • Sendes til saksbehandlertjenesten ved blant annet behov for å innhente informasjon kommunens planer og tilrettelegging i forbindelse med forestående utskrivning.
  • Merknad: Når dette er svar på en mottatt melding, benyttes avsenderadressen som mottaker av svaret/tilbakemeldingen

Fra kommune til sykehus:

 • Forespørsel / Svar på forespørsel: Sendes til aktuell tjeneste ved sykehus
  • Merknad: Meldingen vil ofte være svar på en mottatt melding, og benytter avsenderadressen som mottaker av svaret/tilbakemeldingen

 • Tilbakemelding på mottak av utskrivningsklar pasient: Sendes til aktuell tjeneste ved sykehus
  • Merknad: Meldingen vil ofte være svar på en mottatt melding, og benytter avsenderadressen som mottaker av svaret/tilbakemeldingen
 • I ELIN-k ble det enighet om å opprette to tjenesteadresser på sykehus som kunne benyttes til å sende Innleggelsesrapport. Bakgrunnen for at disse to tjenestekodene ble opprettet var blant annet at det ofte ikke var kjent hvor pasient/bruker skulle på sykehuset. Følgende tjenesteadresser ble opprettet:
  • Somatikk plo meldingsmottak
  • Psykiatri plo meldingsmottak  

Det er ikke stilt krav til hva som skal benyttes som avsenderadresse verken fra spesialisthelsetjenesten eller kommune. Siden det har tatt tid for HF-ene å innføre tjenestebasert adressering, har det blitt opprettet en teknisk avsenderadresse. Denne er dokumentert i Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten. Følgende står om denne adressen:

 • Teknisk avsenderadresse
  • Kan benyttes som automatisk avsenderadresse/mottakeradresse for all elektronisk samhandling som primært skal komme inn i EPJ relatert til epikriser, dialogmeldinger mv.

Ansvarlig helsepersonell og organisatorisk enhet

Opplysninger om viktige kontaktpersoner som for eksempel pasientansvarlig lege/ pasientansvarlig sykepleier og organisatoriske enheter som for eksempel ansvarlig avdeling eller sykehjem skal refereres i den aktuelle fagmelding som benyttes sammen med Hodemeldingen. Dette er personer og organisatoriske enheter som ofte ikke er registrert i Adresseregisteret. Telefonnumre og andre kontaktopplysninger for avsender og mottaker skal fortrinnsvis ligge i fagmeldingen knyttet til den rollen kontaktpersonen/kontaktenheten har.

Referanser

 1. Adresseregisteret, Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for kommunehelsetjenesten (PDF)
 2. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere: HISD 80806:2012 (PDF)
 3. Adressering til og fra spesialisthelsetjenesten: HISD 1103:2015 (PDF)

Sist oppdatert: 7. januar 2016

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin