Logo for print
Søk i Nasjonale prosjekterProsjekter

 

 

Kjernejournalhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kjernejournalKjernejournalKjernejournal er den første digitale løsningen for deling av helseopplysninger om pasienter på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. Kjernejournal gir økt pasientsikkerhet, økt samhandling og økt pasientmedvirkning. Gjennomføring
IPLOS innsending via Norsk Helsenetthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/iplos-innsending-via-norsk-helsenettIPLOS innsending via Norsk HelsenettFormålet med prosjektet er å få til en sikker innsending av IPLOS (individbasert pleie og omsorgs) data fra kommunene over Helsenettet. Gjennomføring
Innføre e-resept på sykehushttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/innfore-e-resept-pa-sykehusInnføre e-resept på sykehusGjennomføring
Program for kodeverk og terminologihttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/program-for-kodeverk-og-terminologiProgram for kodeverk og terminologiKodeverk og terminologier er et viktig virkemiddel for oppnåelse av de overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten. Programmet er en nasjonal satsing som utvikler og tilrettelegger for øvrige aktører i sektoren.Gjennomføring
eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisterethttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/edar-elektronisk-innrapportering-til-dodsarsaksregistereteDÅR - Elektronisk innrapportering til DødsårsaksregisteretMålet med prosjektet er å tilrettelegge for elektronisk innrapportering av dødsårsak.Gjennomføring
Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenestenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/elektronisk-pasientjournal-i-omsorgstjenestenElektronisk pasientjournal i omsorgstjenestenKartlegging av status, utfordringer og behov vedrørende elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten. Avsluttet
Klinisk relevant tilbakemelding fra NPRhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/klinisk-relevant-tilbakemelding-fra-nprKlinisk relevant tilbakemelding fra NPREn publiseringsløsning til rapporterende enheters ledere, klinikere, analytikere og forskere for å følge, sammenligne, kvalitetssikre og videreutvikle tjenesten.Gjennomføring
Multidose i e-resepthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/multidose-i-e-reseptMultidose i e-reseptMultidose i e-resept gir pasienter i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, og de som får multidose, et tryggere system basert på elektroniske rutiner og oppdaterte lister over legemidler. Gjennomføring
Digital dialog mellom fastlege og pasienthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digital-dialog-mellom-fastlege-og-pasientDigital dialog mellom fastlege og pasientProsjektet har utviklet tjenester som muliggjør sikker digital dialog mellom pasient og fastlege. Disse tjenestene prøves nå ut på utvalgte legekontor i Norge. Gjennomføring
Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren (NSI)https://ehelse.no/nasjonal-sikkerhetsinfrastruktur-for-helse-og-omsorgssektoren-nsiNasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren (NSI)Det er behov for mer effektiv informasjonsdeling, hvor elektronisk tilgang til helseopplysninger med sporbarhet mellom virksomheter og til sentrale registre er nødvendig.Avsluttet
Digitale innbyggertjenester – spesialisthelsetjenesten (DIS)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/digitale-innbyggertjenester-spesialisthelsetjenesten-disDigitale innbyggertjenester – spesialisthelsetjenesten (DIS)Prosjektet DIS skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for én felles helsetjeneste på nett.Gjennomføring
Vestlandspasientenhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/vestlandspasientenVestlandspasientenProsjektet ble startet i august 2013, med formål om å bygge en helseportal på nett for innbyggerne i Helse Vest. Gjennomføring
Innføre e-resept hos nye rekvirentgrupperhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/innfore-e-resept-hos-nye-rekvirentgrupperInnføre e-resept hos nye rekvirentgrupperFastleger, leger på sykehus og legevakt er i gang med e-resept. Arbeidet med tilpasse løsningen til flere rekvirentgrupper er i gang. Gjennomføring
Mine pasientreiserhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/mine-pasientreiserMine pasientreiserProsjektet Mine pasientreiser har som mål å forenkle oppgjørsordningen med innsending av reiseregninger for pasientreiser der pasienten selv har lagt ut for reisekostnadene. Avsluttet
EPJ-løftet - program for EPJ-utviklinghttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/epj-loftet-program-for-epj-utviklingEPJ-løftet - program for EPJ-utviklingEPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk. Gjennomføring
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/kommunalt-pasient-og-brukerregister-kprKommunalt pasient- og brukerregister (KPR)Hovedformålet med KPR-registeret er å gi grunnlag for planlegging (herunder beredskap), styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter.Gjennomføring
Migrering av Fastlege-løsningen fra NAV til Helsedirektoratethttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/migrering-av-fastlege-losningen-fra-nav-til-helsedirektoratetMigrering av Fastlege-løsningen fra NAV til HelsedirektoratetHelsedirektoratet etablerer en ny og helhetlig IKT-løsning for Fastlegeordningen. Avsluttet
Automatisk tildeling av fødselsnummerhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/automatisk-tildeling-av-fodselsnummerAutomatisk tildeling av fødselsnummerTjenesten muliggjør elektronisk sending av fødselmelding, automatisk tildeling av fødselsnummer og elektronisk mottak av fødselsnummer to ganger om dagen i alle årets dager. Avsluttet
Henvisning mellom HFhttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/henvisning-mellom-hfHenvisning mellom HFStøtte til revidering av standard henvisningsmelding slik at nødvendige data overføres strukturert og kan benyttes av mottakende EPJ-system for automatisert registrering. Gjennomføring
Innføring av elektronisk oppgjørsløsning for h-resepthttps://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/innforing-av-elektronisk-oppgjorslosning-for-h-reseptInnføring av elektronisk oppgjørsløsning for h-reseptProsjektets hovedmål er å spesifisere, utvikle og innføre elektronisk oppgjørsordning for H-resepter ved gjenbruk av HELFOs eksisterende løsning for elektroniske oppgjør (med gjenbruk av meldingene M18, M22 og M23).Avsluttet